About Администратор

Author Archive | Администратор

Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета през 2020г., Баланс, Приложения, Одитен доклад на Сметна палата

Одитен доклад 2020 ОТЧЕТ 2020 БАЛАНС 2020

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1441/21.10.2021г.

Заповед №1441/21.10.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

  УТВЪРЖДАВАМ: …..П…… Д-Р КОСТАДИН  КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Кмет на Община Велинград                                                                        (Подпис: Атанас Палигоров – зам.-кмет,  оправомощен със Заповед №178/15.02.2021г.  на кмета на община Велинград)             Във връзка с изпълнение на дейности по проект, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05N9OP001-6.002-0018-С01, „Патронажна грижа + в община Велинград” по Оперативна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 159/27.04. 2020 г. на Общински съвет- Велинград, се разрешава изработването  на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи ПИ № 55631.7.15,м. ”при с. Пашово” землище с. Пашови. В него е описан териториалния обхват на подробния устройствен план,се предвижда [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за промени в обхвата на секции : №18, №19,№21 и №22

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,           С настоящото Ви уведомяваме за нъстъпили промени в обхвата на секции : №18, №19,№21 и №22, както следва:           1. Адресно регистрираните по постоянен адрес в гр. Велинград,  улица „Братя Маврикови” с номера както следва: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №13 и №15,  за предстоящите избори  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.10.2021г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021 г. в частта и за капиталови разходи с 258 945 лева от продажба на общински земи и тяхното разпределяне  в Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.Докл.инж.П.Кондев Приемане [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-10-14

  ДНЕВЕН РЕД:     Кандидатстване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД по Проектно предложение на Министерство на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001-„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9-„Подкрепа на здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Докл. Гергана Владимирова РЕШЕНИЕ № 293  Прихващане на задължението [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 297 /14.10.2021г.

На основание чл. 11, ал. 15, т. 22 от НРУТДУПСОТД, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК и след проведеното явно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 0 0 18 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 296 /14.10.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 0 0 18 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Дава съгласие за удължаване срока, за период от 12 (дванадест) месеца до 10.12.2022г., [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 295 /14.10.2021г.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 0 0 18 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: I. Дава съгласие за дарение от [...]

Прочети Коментарите са изключени!