About Администратор

Author Archive | Администратор

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на соц.жилища

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 267/29.09.2022г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:    Утвърждава схема по чл. 56 от ЗУТ, одобрена [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 266/29.09.2022г.

  На основание чл.21,  ал.(1), т.8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 265/29.09.2022г.

     На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23, чл.17, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и след проведеното  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 264/29.09.2022г.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА,   чл.124а,  ал.1, чл.124б и чл.125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV, Наредба 8 от 28.07.1999 г. за изискванията и нормите за разполагане на технически проводи и съоръжения,  Решение №861/06.06.2022 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 263/29.09.2022г.

 На основание  чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА,  чл.124а,  ал.1, чл.124б и чл.125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV, Наредба 8 от 28.07.1999 г. за изискванията и нормите за разполагане на технически проводи и съоръжения, Становище на Ер Юг [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 262/29.09.2022г.

 На основание  чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 , чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 261/29.09.2022г.

 На основание  чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 260/29.09.2022г.

На основание  чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1 ,т.1 от ЗУТ, чл.15, ал.3 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 259/29.09.2022г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55 т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г. и след проведеното  поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!