About Администратор

Author Archive | Администратор

Сесия 2021-04-09

  ДНЕВЕН РЕД:   Освобождаване  на управителя на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД. Докл.:Председател ОбС РЕШЕНИЕ № 126 Освобождаване на управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД до провеждане на конкурс. Докл.:Председател ОбС РЕШЕНИЕ № 127 Изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 129/09.04.2021г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.103, ал. 1 от ЗПФ, чл. 3, т. 5, чл. 17, ал. 1 от ЗОД и чл. 60, ал. 1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 128/09.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, както и чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 127/09.04.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Заявление с вх. №258/05.04.2021г. от  д-р Асен Малинов за освобождаване от длъжност управител и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 126/09.04.2021г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Заявление с вх. № 257/02.04.21г. от д-р Иван Василев Динев за освобождаване от длъжност управител [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 09.04.2021 г. /петък/ от 15,00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  09.04.2021 г. /петък/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ АНГЕЛИТЕ В БЯЛО

     По случай Международния ден на здравето 7 Април, Председателят на ОбС-Велинград Любомир Перчинков, поздрави всички заети в сектор здравеопазване, изказвайки най-искрени поздравления за тяхната всеотдайност, професионализъм и човещина! На всички ангели в бяло, г-н Перчинков пожела здраве, професионален устрем, обществено признание, лична удовлетвореност и сили в името на хуманната кауза, която защитават!   [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЛЮБОМИР ПЕРЧИНКОВ ПО СЛУЧАЙ 7 АПРИЛ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК Уважаеми лекари,                                 Уважаеми медицински работници,                                                                                  Уважаеми дами и господа, свързали живота и професията си с най-безценния дар, даден ни свише  – живота и здравето, Имам изключителната чест и удоволствие  да  Ви поздравя [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 476

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19   ЗАПОВЕД № 476 гр. Велинград, 02.04.2021 г.        Открито е производство за издаване на заповед, свързана със забрана продажбата, сервирането, предлагането и консумацията на вино и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №473/01.04.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І-85 в кв.41 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.         С проекта за частично изменение на плана за регулация, [...]

Прочети Коментарите са изключени!