About Администратор

Author Archive | Администратор

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

     Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград, приета с решение № 165 от 31.05.2018 г., протокол № 5, изм. и доп. решение № 300 от 25.10.2018 г., протокол № 9, отм. текстове с решение № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ 14-17_2021

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.05.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  26.05.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №656/03.05.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: –  Поземлен имот с идентификатор 10450.503.514, област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к.4600, ул.”Македония” №3, вид територия: Урбанизирана, НТП: За друг вид обществен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №655/03.05.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: –   Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.300.1.7, обл. Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к.4600, бул.”Хан Аспарух”№22, ет.1, вид собств.:Общинска частна, тип: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №700/12.05.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване /по §8 от ЗУТ/ на УПИ ХХ-379 в кв.29 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №698/12.05.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ХІІІ-339 в кв.18 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за застрояване се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.158 УПИ X-394″За ЖС,търговия и услуги” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.158 УПИ X-394″За ЖС,търговия и услуги” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.314 УПИ XXIX-3290 по плана на гр.Велинград

Заповед кв.314 УПИ XXIX-3290 по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.659 УПИ V-1343 “За ЖС,търговия,услуги” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.659 УПИ V-1343 “За ЖС,търговия,услуги” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!