Archive | Актове, уреждащи функциониране на администрация RSS feed for this section

Мрежова сигурност

Заповед – мрежова и информационна сигурност Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните с-ми на община Велинград Методика за анализ и оценка на риска за сигурността на информационните и комуникационните системи на община Велинград Политика за мрежова и информационна сигурност

Прочети Коментарите са изключени!

Изменение на устройствен правилник със заповед № 1298

1-во изм. на Устр. правилник з-д 1298 от 2021

Прочети Коментарите са изключени!

Устройствен правилник по заповед № 671

Устр. правилник з-д 671 от 2020 част 1 Устр. правилник з-д 671 от 2020 част 2 Устр. правилник з-д 671 от 2020 част 3

Прочети Коментарите са изключени!

Проекто решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД Представям Ви за разглеждане на заседание на ОС-Велинград доклад относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинска експертна комисия за категоризиране на туристическите обекти /ОЕККТО / на територията на Община Велинград. На основание на чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Велинградски Общински съвет, както и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проекто решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД Приложено Ви представям за разглеждане на заседание на ОбС-Велинград доклад относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Велинград. На основание на чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Велинградски Общински съвет и новия Закон за туризма. Към доклада [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград

П Р О Е К Т    П Р А В И Л Н И К за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград“   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ             Чл. 1. (1) С този правилник се учредява „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ПРОЕКТ     ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. С този правилник се определят реда, условията и процедурите на финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми от община Велинград със средства, предвидени в Бюджета на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №44

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за функциите на създадените служби по чл.15, ал.4 от ЗМСМА, с разпределени щатни бройки по дейности На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.23, чл.15, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

Харта на клиента

ВЪВЕДЕНИЕ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви подпомогне да разберете и защитите своите права, както и да изисквате от нас по-добро и качествено административно обслужване. Желанието на Общинска администрация гр.Велинград е тази харта да се превърне в действащ документ, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №42

   На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2, изр.второ от ЗМСМА, във връзка с писмо ФД-59/18.11.2011г. на Министър на финансите, във връзка с чл.114, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      [...]

Прочети 0 Comments