Archive | Актове, уреждащи функциониране на администрация RSS feed for this section

Устройствен правилник

Устройствен правилник Заповед № 903 от 02.07.2019

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД ВЕЛИНГРАД И СЕЛО ДРАГИНОВО

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  НА  ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД ВЕЛИНГРАД И СЕЛО ДРАГИНОВО

Прочети Коментарите са изключени!

Проекто решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД Представям Ви за разглеждане на заседание на ОС-Велинград доклад относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинска експертна комисия за категоризиране на туристическите обекти /ОЕККТО / на територията на Община Велинград. На основание на чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Велинградски Общински съвет, както и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проекто решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД Приложено Ви представям за разглеждане на заседание на ОбС-Велинград доклад относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Велинград. На основание на чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Велинградски Общински съвет и новия Закон за туризма. Към доклада [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Устройствен правилник

  Устройствен правилник 2-12   Приложение №2 към Устройствен правилник

Прочети Коментарите са изключени!

Устройствен правилник на общинска администрация Велинград, на органите на изпълнителната власт и техните заместници

Устройствен правилник Органиграма

Прочети Коментарите са изключени!

Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград

П Р О Е К Т    П Р А В И Л Н И К за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца от община Велинград“   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ             Чл. 1. (1) С този правилник се учредява „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ПРОЕКТ     ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. С този правилник се определят реда, условията и процедурите на финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми от община Велинград със средства, предвидени в Бюджета на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №44

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за функциите на създадените служби по чл.15, ал.4 от ЗМСМА, с разпределени щатни бройки по дейности На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.23, чл.15, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

Харта на клиента

ВЪВЕДЕНИЕ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви подпомогне да разберете и защитите своите права, както и да изисквате от нас по-добро и качествено административно обслужване. Желанието на Общинска администрация гр.Велинград е тази харта да се превърне в действащ документ, [...]

Прочети 0 Comments