РЕШЕНИЕ №390

ОТНОСНО: Промяна на начална тръжна цена при продажба чрез публично оповестен явен търг на 14бр.УПИ за ИВС в кв.9А по плана на с.Юндола.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и Доклад относно промяна на начална тръжна цена,   след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

2

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Дава  съгласие за промяна на начална тръжна цена от 30лв./тридесет лева/ за кв.м. без ДДС на 20лв./двадесет лева/ за кв.м. без ДДС при продажба чрез публично оповестен явен търг на 14бр.УПИ за ИВС в кв.9А по плана на с.Юндола, Община Велинград, както следва:

-УПИ № І /едно–римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 450кв.м./четиристотин и петдесет кв.м./;

-УПИ №ХVІ /шестнадесет-римско/ -ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 450кв.м./четиристотин и петдесет кв.м./;

-УПИ №ХVІІ /седемнадесет-римско/ -ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 450кв.м./четиристотин и петдесет кв.м./;

-УПИ №ХХ /двадесет-римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 450кв.м./четиристотин и петдесет кв.м./;

-УПИ №ХХІ /двадесет и едно-римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 450кв.м./четиристотин и петдесет кв.м./;

-УПИ №ХХІІ /двадесет и две-римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 450кв.м./четиристотин и петдесет кв.м./;

-УПИ №ХХІІІ /двадесет и три-римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 400кв.м./четиристотин кв.м./;

-УПИ №ХХІV /двадесет и четири-римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 400кв.м./четиристотин  кв.м./;

-УПИ №ХХV /двадесет и пет-римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 400кв.м./четиристотин кв.м./;

-УПИ №ХХVІ /двадесет и шест-римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 450кв.м./четиристотин и петдесет кв.м./;

-УПИ №ХХVІІ /двадесет и седем-римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 450кв.м./четиристотин и петдесет кв.м./;

-УПИ №ХХVІІІ /двадесет и осем-римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 450кв.м./четиристотин и петдесет кв.м./;

-УПИ №ХХІХ /двадесет и девет-римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 450кв.м./четиристотин и петдесет кв.м./;

-УПИ №ХХХ /тридесет-римско/-ИВС, кв.9А /девет А/ с площ 450кв.м./четиристотин и петдесет кв.м./;

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2012г., Протокол №16, точка 15 от дневния ред, по вх.№872/12.10.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply