РЕШЕНИЕ №403

ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 605 и нови ПИ с №1158, №1159 и №1166 в кв.48 по плана на гр.Сърница

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,§4, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.62, ал.3 от Наредба №3 и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

0

7

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Дава съгласието си на орган управляващ общинската собственост относно попълването на кадастралния план с верните имотни граници на имот пл.№605 и нови поземлени имоти с пл.№№1158, 1159 и 1166 – общински в кв.48 по плана на гр.Сърница.

            2.Упълномощава Кмета на гр.Сърница да присъства на място и при съгласие да подпише Акта за кадастъра.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2012г., Протокол №16, точка 29 от дневния ред, по вх.№895/16.10.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply