РЕШЕНИЕ №408

ОТНОСНО: Даване съгласие за изместване на част от съществуваща въздушна линия в подземна кабелна линия в кв.99 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.67, ал.3, чл.169, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Дава съгласие за изместване на част от съществуваща въздушна линия НН 380 V в подземна кабелна линия НН 380 V през УПИ №V-общ., кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2012г., Протокол №16, точка 34 от дневния ред, по вх.№915/29.10.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply