ЗАПОВЕД №1717

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

      З  А  П  О  В  Е  Д

 1717        

            Велинград  23.11.2012 година

 

 

        На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe №362/27.09.2012год. и Решение № 388/30.10.2012год.  на  Общински съвет  Велинград

НАРЕЖДАМ:

        1.Да се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН  КОНКУРС  НА  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 668/12.07.2012 год., находящ  се в с. БИРКОВА ,ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД :

 -  УПИ №ХІ(единадесет-римско) – 122(сто двадесет и две), кв. 7(седем) с площ  403 кв. м.(четиристотин и три кв. м.) по плана на с.БИРКОВА,ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД с оценка 1612,00 лв.(хиляда шестстотин и дванадесет лв. ) без ДДС.

       2. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИЯТ КОНКУРС да се проведе на 18.12.2012 год.   от 14.00 часа в малката зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация. При неявяване на кандидати за обекта, по т. 1, повторни процедури да се проведат на 20.12.2012 год. в същия час и на същото място.

        3.Определям следните КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ:

                – най-висока цена

                – спазване отреждането по застроителният план

                – с предимство се ползват жителите на с.Биркова, общ. Велинград

        4.Депозит за участие в размер на 10 % от началната цена да се внася по сметка IBAN BG65   RZBB  9155  3320  0105  30, банков код RZBBBGSF  „ Райфайзенбанк-България”АД

        5.Конкурсната документация да се продава от 10.12.2012 год. във фронт- офиса на първия етаж в сградата на Общинска администрация със цена 98.00 лева

        6.Оглед на обектите може да се извършва всеки ден от 09 до 16 часа до 17.12.2012 г.    

        7.Предложения за участие в конкурса да се приемат до 16 часа на  17.12.2012 год.       

        8.Към предложението за участие в конкурса се прилагат следните документи:

       За всички участници:

            -документ за закупена конкурсна  документация

            -документ за внесен депозит

            -декларация за запознаване със състоянието на обекта

            -удостоверение за липса на задължения към Община Велинград

            -нотариално заверено пълномощно, ако участието е чрез пълномощник

      За еднолични търговци и търговски дружества, допълнително да се приложат :

            -копие от съдебната регистрацията  на участника

          -удостоверение за актуално състояние

          -документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС/ако има такава/                                                                                

          -удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата по чл.87,ал.6  ДОПК.

        Настоящата заповед да се обяви и връчи по надлежният ред.

ИВАН ЛЕБАНОВ

Кмет на община Велинград

 

 

Изготвил:

Мариана Белухова

Гл. експерт отд.”УОС”

Съгласувал:

 юрист Владимир Десподски

 Началник на отдел „Административно-правен”

Все още няма коментари.

Leave a Reply