РЕШЕНИЕ №305

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.06.08г. с протокол №9.

            

ОТНОСНО:Ликвидиране на съсобственост в кв.481 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС  и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Ликвидира съсобствеността в УПИ ХІ в кв.481 по плана на гр.Велинград, чрез продажба на собствения си имот пл.№8123 с площ 5кв.м. /пет кв.м./, съставляващ част от същия УПИ, собствениците на имот пл.№6563, съставляващ част от същия УПИ – Донка Трифонода Джарова, Жоржета Димитрова Калоянова, Райна Димитрова Калоянова и Маруся Трифонова Кръстева, по пазарна цена, определена от лицензиран оценител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply