РЕШЕНИЕ №1

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.

     ОТНОСНО: Избор на Председател на ОбС.

         На  основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, протокол на временна комисия по избора  и след проведено тайно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

14

0

29

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

         Избира за Председател на Общински съвет – Велинград – Дияна Илиева Кехайова.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply