ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017г.

   Съгласувал:                                                                        Утвърдил:

   Сашка Жекова                                                                      Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

   ИД Директор Дирекция                                                       Кмет на Община  Велинград    

   “Социално подпомагане“- Велинград

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА,

ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

В

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ЗА

2017г.

                                                                           

 

 

  1. I.         ПРЕДПОСТАВКИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата Програма се реализира в изпълнение на разпоредбите на чл.2, ал.5 от Закона за социално подпомагане и чл.12 от Правилника за прилагането му, както и на Рамково споразумение между Агенция за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България.

Съгласно чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от Закона за социално подпомагане, следва задължително да полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности за срок 14 дни по 4 часа дневно.

За лицата, полагащи общественополезен труд се заплаща застраховка ”Трудова злополука”.

II. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

 

Програмата се прилага във всички населени места от територията на Община Велинград.

       Срок на изпълнение на Програмата е една година, считано месец февруари 2017г.

В програмата следва да се включват всички безработни лица в трудоспособна възраст, по отношение, на които са одобрени молби за месечна социална помощ (по чл. 9 от ППЗСП), които не са включени в програмите за заетост по чл.12б от Закона за социалното подпомагане.

 

 

  1. III.             НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Да регламентира механизма за полагане на общественополезен труд от безработни лица, получаващи месечни социални помощи по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

2. Преход от пасивен към активен подход на работа с лица, които са дългогодишно подпомагани лица от Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Велинград.

3. Да съдейства за социалната интеграция на безработните лица чрез поддържане и/или възстановяване  на трудовите навици.

4. Благоустрояване на общинския център и населените места в Общината.

5. Подобряване и поддържане на околната среда.

6. Да създаде гаранции за свеждане до минимум на рисковете за живота и здравето на лицата, включени в програмата.

Настоящата програма цели създаване на условия и възможност за участие на безработни лица, които получават месечна социална помощ и не са включени в програми за заетост по чл. 12б, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, да се включат в организирани от Община Велинград програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности.

            IV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

1. Дейностите, възлагани на лицата, полагащи общественополезен труд се характеризират с :

1.1. полезност – да подобряват общополезните дейности и жизнената среда на населението;

2. Видове дейности за приложение на Програмата:

2.1. общополезни дейности, свързани със социалното обслужване на населението: подпомагане при доставка на дърва и въглища на социалните заведения, участие в дейности на Дирекция ”Социално подпомагане”, участие при разтоварване на хуманитарни помощи;

2.2. общополезни дейности, присъщи на общината и държавата, свързани с подобряване условията на живот на населението:

2.2.1. поддържане на чистотата в населените места;

- нискоквалифициран труд за почистване на терени и гробищни паркове;

- метене;

- сметосъбиране;

- почистване на тротоари и канавки.

2.2.2. снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в населените места;

3. Поддържане на исторически и културни обекти.

 

V. ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ.

 

Работното време за безработните лица, полагащи обществено полезен труд е 14 дни в месеца при 4 часов работен ден, както следва: сутрин от 8.30 до 12.30 часа.

Забележка: При необходимост работното време може да бъде променено, като своевременно бъде информирана ДСП Велинград.

 

           VІ. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

В тази програма  са включени дейности, при които рискът от злополуки и увреждания на здравето е сведен до минимум. Преди започване извършването на обществено полезни дейности, безработните лица се инструктират от определените със Заповед на Кмета на Община Велинград длъжностни лица по одобрената Програма за провеждане на  инструктаж  по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. За преминалите инструктажа се издават служебни бележки за проведен инструктаж и се водят инструктажни книги.

           VІI. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА .

1. Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Велинград:

1.1. начислява и изплаща месечни социални помощи на лицата, обект на подпомагане с месечни социални помощи в Община Велинград, на които кметът на съответното населено място по Програмата е направил заверка, че са заработени съответния брой работни дни;

1.2. подава ежемесечна информация на Община Велинград с изпращане на поименен списък на лицата, които следва да положат общественополезен труд през съответния месец;

1.3. при отказ на лицата, подпомагани по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), за полагане на общественополезен труд месечната помощ се спира за срок от два месеца на основание чл. 12, ал. 5 от ППЗСП. При повторен отказ за полагане на общественополезен труд месечната помощ на лицата се прекратява за срок от две години на основание чл.12, ал. 6 от ППЗСП.

2. Общинска администрация –  Велинград:

2.1. организира и осигурява заетост на лицата, посочени в поименен списък, подаден от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Велинград, които следва да положат общественополезен труд през съответния месец;

2.2. за периода на полагане на общественополезния труд от лицата, определен в Програмата в т. І, съобразен с чл. 12, ал. 3 от ППЗСП, заплаща застраховка трудова злополука;

2.3. Кметът на Община Велинград определя със заповед длъжностно лице, което ще отговаря за изпълнението на програмата;

2.4. със заповед на Кмета на Община Велинград се определя  длъжностно лице, което да води форма 76 за лицата участвали в дейностите, свързани с реализацията на Програмата;

2.5. определеното длъжностно лице провежда инструктаж на лицата, полагащи общественополезен труд през съответния месец по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и осигурява здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство;

2.6. ежемесечно до 30-то число на съответния месец Общинска администрация – Велинград подава в писмен вид информация за лицата, отработили общественополезен труд, както и за тези, които не са изпълнили това задължение.

3. Кметства/кметско наместничество на територията на Община Велинград:

3.1. кметовете, кметския наместник и гл. специалисти по кметства на населените места в Община Велинград организират дейностите по Програмата по населените места;

3.2. гарантират безопасни и здравословни условия на труд на безработните лица по чл.12 от ППЗСП, полагащи общественополезен труд, спазвайки нормите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Кодекса на труда и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове;

3.3. провеждат инструктаж на лицата, полагащи общественополезен труд през съответния месец по безопасност, хигиена на труда и осигурява здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство;

3.4. предоставят необходимата информация на социалните работници, отговарящи за съответното населено място.

 

VIII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.

 

1.Формиране трудови навици на ангажираните по програмата лица.

2.Подобряване условията на живот и жизнената среда в населените места.

3.Социална интеграция на безработните лица в обществото за бъдеща трудова реализация.

 

IХ. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА

           Включените в програмата лица подлежат на проверка от страна на Общинска администрация и от страна на Дирекция “Социално подпомагане”.

          За целта всяка страна ще упълномощи съответни длъжностни лица, които ще осъществяват контрола върху:

- качество на изпълнение на обществено-полезните дейности

- спазване на безопасните и здравословни условия на труд

 

         X. ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА

 

       При изменения на изискванията, породени от различни причини, както и при възникване на нови обекти или дейности, програмата подлежи на актуализация след съгласуване със заинтересованите институции и съгласно изискванията на съответните закони.

    Прогрозна стойност за средно месечния брой безработни лица, които би следвало да положат обществено полезен труд по програмата през 2017г.

 

ПРЕДПРИЯТИЕ

БРОЙ ЛИЦА

ДЕЙНОСТИ

1.Община Велинград

400

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, товаро-разтоварни дейности

2.Дирекция“Социално подпомагане“

5

Почистване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед.

3.Дирекция “Бюро по труда”

5

Почистване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед.

4. ВКТВ

40

Изкопни и почистващи дейности

5. Училища

70

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

6. Детски градини

40

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

7.Общински читалища: ОНЧ ,,В.Левски,, ОНЧ ,,Отец Паисий,,, ОНЧ ,,Кирил и Методий,,

20

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

8. Социални заведения на територията на Община Велинград

40

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

9.ЦПЛР- ОДК

10

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане и ремонтни дейностти.

10.МБАЛ

10

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане и ремонтни дейности.

12.ОП Спортни имоти и пазари

30

Почистване,метене, стъргане на лед  и ремонтни дейностти

13.Гробищни паркове

50

Почистване,метене, изхвърляне на смет,  стъргане на лед  и ремонтни дейностти

14.Улици и паркове

30

Почистване,метене, изхвърляне на смет,  стъргане на лед  и ремонтни дейностти

15.На общински учреждения –РПУ, Районен съд и прокуратура

10

Почистване,метене, изхвърляне на смет,  стъргане на лед  и ремонтни дейностти

16. Нерегламентирани сметища

40

Почистване,метене, изхвърляне на смет.

Кметства в Община Велинград- и училища и детски градини, принадлежащи към тях.

600

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

Изготвил:…………………………

Съгласували:

За Дирекция “Социално подпомагане”                                               За Община Велинград       

 ……………………………………                                           ….…………………………………………

 

 

 

Консултирал за „Главна инспекция по труда“

……………………………………………

Коментарите са изключени!