Списък

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Общ брой точки

Длъжност

Забележка

1

Данчо В. Гурдев

5.35

Управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД

-

2

Иван В. Динев

4.53

Управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД

-

До допуснатите кандидати да се изпратят покани с указани дата, час и място за провеждане на трети етап от конкурсната процедура.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:…(П)……                                                                                               дата: 19.04.2022 г.

Емил Моллов                                                                                                    

Коментарите са изключени!