Стратегия за развитие на Община Велинград

А. ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

Визията, целите и приоритетите за развитието на Община Велинград за периода 2007-2013 г. са формулирани въз основа на анализа, настъпващите промени в страната и общината в процеса на интеграция с ЕС и в съответствие с целите на общинската политика, и политиките на област Пазарджик, Южен централен район и страната, определени в съответните стратегически документи.

Визията е свързана с обновяването на туристическата индустрия и разширяване на изгодите от туризма, като неразделна част от развитието на Община Велинград и от подобряване на жизнените стандарти на хората от общността, чрез подкрепа на съществуващи и нови туристически услуги, насърчаване и рекламиране на устойчивото развитие на туризма. Жителите на Община Велинград не се отказват от запазването и прогреса на създадените традиции в местната индустрия и земеделието. Напротив, те са “за” по-нататъшния позитивен развой в горското стопанство, дървопреработването и мебелостроенето, производство на картофи, хмел, и оранжерийни зеленчуци, плодове и цветя, овощарството, овцевъдството и говедовъдството, защото смятат, че общинската територия разполага с много добри условия за тяхното развитие.

Записаната визия – “Райски кът в зеленото сърце на Европа” – в Стратегията за устойчиво развитие на общината, приета през 1999 г. е само една част от общата представа за бъдещето на общината и като “приказка с щастлив край” не адресира проблемите. Като познават природното и вековното културно наследство на общината, гражданите остават да живеят тук защото добре разбират неговото значение, но не го смятат за достатъчно условие за своето собствено бъдеще.

Въз основа на всичко това Визията на Община Велинград се дефинира, както следва:

Община Велинград в сърцето на Родопите

ще бъде развит и утвърден район за международен туризъм и балнеолечение, с чиста природа, качествено равнище на живот,

съхранени духовни и материални ценности,

с висока степен на образованост, знания,

възпитание на своите граждани и равни шансове

на всички свои райони и социални групи.

Така формулирана, визията за бъдещето на Община Велинград е определена въз основа на специфичните природни, наследените социално-икономически, културни и всички останали дадености на общината, с изискванията за устойчивостта и желанията на нейните жители. Визията представя очакванията им за превръщането и поддържането на Община Велинград в развит и екологично чист туристически район. По този начин хората осъзнават своята мисия и се стремят към ситуация, която общината със техния принос да постигне през един дългосрочен период. И това да стане по такъв начин, че природните богатства (климат, гори, минерални извори, планински води) да бъдат използвани по най-разумен начин, за осигуряване на благоденствието и просперитета на всички жители на този древен край в Северозападните Родопи. Визията определя бъдещото устройство на територията и развитие на населението на Община Велинград в следните четири преимуществени направления:

 • Развитие на конкурентноспособен туризъм, свързан с

- балнеолечение, ваканции, туризъм и спорт;

- природни дадености, културно наследство и местни обичаи;

- качествени материално-техническа база, производства и услуги чрез иновации и нови технологии;

 • Изграждане на модерна инфраструктура и опазване чистотата на околната среда, необходими за

- задоволяване нуждите на населението и на посетителите на общината;

- съхраняване на горите, водите и биологичното разнообразие;

- развитие на туризма, горското и селското стопанство и на традициите в дървообработването.

 • Развитие на човешкия фактор и повишаване на качеството на живота в общината, с помощта на:

- инвестиции в знанието: образование за цял живот и професионално обучение;

- свеждане на безработицата до минимум;

- подобряване на здравното състояние на населението;

 • Прелом в териториално-устройственото развитие на общината, посредством

- подобряване на градската среда в общинския център – Велинград;

- устройствено и социално-икономическо развитие на селските райони на общината;

Тези главни направления, непосредствено произтичащи от визията на Община Велинград, имат дългосрочен стратегически характер и ясна социално-икономическа, културна и екологична идентичност, могат да съхраняват естествената способност за възобновяване на територията на общината. Същевременно те извеждат на преден план приоритетните общински политики, необходими за решаване на основните проблеми на населението, с оглед спецификата на неговите потребности, следователно:

Генералната, основната цел на развитието на Община Велинград за периода до 2013 г. е подобряване качество на живота, постигане ръст на доходите и заетостта на населението и превръщане на Община Велинград в екологично чиста ваканционна територия с добре устроени жизнена, курортна и бизнес среда, преимуществено чрез повишаване на нейната привлекателност и атрактивност като водещ международен балнеолечебен и туристически център.

Чрез визията гражданите на община Велинград с думи “са нарисували картината” за това как биха изглеждали нещата в идеалния им вид, т. е. “къде искат да бъдат” те след десет и повече години. Определената генерална цел е реалистична и напълно изпълнима и съдейства за постигане на визията, в рамките на възможностите на Общината. Същевременно генералната цел служи като база за формулиране на стратегическите цели. Те от своя страна показват как Общината иска да постигне генералната цел до 2013 г. в съответната приоритетна област. Стратегическите цели за развитие на Община Велинград през периода 2007-2013 г. са следните:

Стратегическа цел 1 (СЦ 1): Увеличаване на обема и качеството на реализираните туристическите продукти и осигуряване на разширен пазар на изделия и услуги, произведени в Община Велинград през периода 2007-2013 г. за повишаване на конкурентноспособността и икономическата ефективност на общината.

Стратегическа цел 2 (СЦ 2): Развитие и модернизация на инфраструктурата в Община Велинград през периода до 2013 г, която създава условия за стабилно и балансирано развитие на общината, заетост и икономически растеж, поддържане на качествена природна и културна среда и облекчаване на достъпа до населените места и обекти.

Стратегическа цел 3 (СЦ 3): Доближаване на показателите на Община Велинград относно степента на образование, заетост и здравно обслужване на населението до целите и стандартите на Европейския съюз в края на периода 2007-2013 г.

Стратегическа цел 4 (СЦ 4): Постигане на единно териториално устройствено и селищно развитие на Община Велинград през следващите 8-10 години, в съответствие с националната регионална политика.

 

Б. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ:

 

ПРИОРИТЕТИ:

П 1: Община Велинград – конкурентноспособна община в икономиката с динамичен сектор – туризма.

П 2: Община Велинград с развита инфраструктура и чиста околна среда.

П 3: Община Велинград с повишен потенциал на човешките ресурси и подобрено качество на живота.

П 4: Община Велинград с балансирано териториално селищно устройство и развито регионално и междусъседско партньорство.

ЦЕЛИ И МЕРКИ:

По ПРИОРИТЕТ 1: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД – КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНА В ИКОНОМИКАТА С ДИНАМИЧЕН СЕКТОР – ТУРИЗМА

ЦЕЛ 1.1. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВЕЛИНГРАДСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ВЪВ ВОДЕЩА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ В БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕТО И СПА-ТУРИЗМА В ЕВРОПА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013 г. С ТРАЙНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕЛОГОДИШЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Мерки по Цел 1.1.

М. 1.1.1. Прилагане на туристически маркетинг и реклама на Велинградски туристически район за повишаване на потока на туристическите посещения.

М. 1.1.2. Изработване и утвърждаване на Общ план за устройство на територията на Община Велинград.

М. 1.1.3. Развитие и разширяване на туристическия продукт в балнеолечението, профилактиката и спа-туризма, ски-, еко-, селския, конгресния, спортния и други видове специиализиран туризъм, предлаган в отделните зони на Велинградския туристически район.

 

ЦЕЛ 1.2. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЕМПОВЕТЕ НА РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СЕКТОРИ И ДОСТЪП ДО ИКТ

Мерки по Цел 1.2.

М. 1.2.1. Технологическо развитие и иновации в икономическите сектори на общината.

М. 1.2.2. Подобряване на достъпа и изграждането на информационни и комуникационни технологии, подкрепящи местното общество и бизнеса.

М. 1.2.3. Подобряване на управленческата и институционалната ефективнност на Общинска администрация.

 

ЦЕЛ 1.3. ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНАТА

Мерки по Цел 1.3.

М. 1.3.1. Подкрепа на МСП работещи в земеделието, индустрията и услугите.

М. 1.3.2. Активно насърчаване на малкия и средния бизнес за разкриване на нови работни места.

М. 1.3.3. Инициативи, изграждане и развитие на публично-частни партньорства, бизнес мрежи и свързване на групи производства.

По ПРИОРИТЕТ 2: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С РАЗВИТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

ЦЕЛ 2.1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Мерки по Цел 2.1.

М. 2.1.1. Развитие и модернизация на елементите на транспортната инфраструктура – път ІІ 84, път ІІІ 843, теснолинейна жп линия в участъците на Общината и на четвъртокласната общинска пътна мрежа.

 

М. 2.1.2. Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нови водоснабдителни групи за всички населени места в общината с недостатъчно водоподаване, подмяна на остарялата канализационна мрежа, полагане на нови колектори, отвеждащи канали и съоръжения в общината.

М. 2.1.3. Развитие на енергийната инфраструктура в Общината и повишаване на енергийната ефективност на общинското електроползване.

М. 2.1.4. Развитие на инфраструктурата на информационното общество за комуникациионо и информационно осигуряване на общината.

ЦЕЛ 2.2. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЕКОЛОГИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Мерки по Цел 2.2.

М. 2.2.1. Построяване на инфраструктура за депониране, пакетиране и преработка на твърди битови отпадъци (ТБО) в Общината.

М. 2.2.2. Построяване на инфраструктура за пречистване на отпадните води във Велинград и населените места на общината.

М. 2.2.3. Подобряване параметрите на околната среда и поддържане качеството на въздуха, водите, почвите и биологичното разнообразие в рамките на европейските екологични норми.

М. 2.2.4. Проучване на минералните води от хидротермалните находища в Чепино, Лъжене 1 и 2, Каменица и Драгиново и спомагане за комплексно им изполване.

 

ЦЕЛ 2. 3.. ОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Мерки по Цел 2.3.

М. 2.3.1. Създаване и предлагане на цялостен туристически продукт на основа на културно-историческото наследство.

М. 2.3.2. Проучване, реставрация и консервация на археологически обекти.

М. 2.3.3. Подпомагане на културните ценности и традиции, обичаи и празници.

По ПРИОРИТЕТ 3: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С ПОВИШЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА

ЦЕЛ 3.1. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Мерки по Цел 3.1.

М. 3.1.1. Действия за подобряване на образователното равнище на населението в Общината.

М. 3.1.2. Подобряване на обучителната среда в Общината.

М. 3.1.3. Повишаване на професионалната квалификация на работната сила.

ЦЕЛ 3.2. ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Мерки по Цел 3.2.

М. 3.2.1. Ограничаване на безработицата и повишаване на икономическата активност на населението.

М. 3.2.2. Развитие на политика на равни възможности и достъпен за всички социални групи пазар на труда.

 

ЦЕЛ 3.3. ПОВИШАВАНЕ НА ГРИЖИТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА

Мерки по Цел 3.3.

М. 3.3.1. Повишаване на качеството на медицинско обслужване в общината.

М. 3.3.2. Развитие на социалното подпомагане и осигуряване.

М. 3.3.3. Осигуряване на условия за физическо възпитание на младежта и развитие на масовия спорт в общината.

По ПРИОРИТЕТ 4: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И РАЗВИТО РЕГИОНАЛНО И МЕЖДУСЪСЕДСКО ПАРТНЬОРСТВО

ЦЕЛ 4.1. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВЕЛИНГРАД КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

Мерки по Цел 4.1.

М. 4.1.1. Проучване, изработване, обсъждане и утвърждаване на нов общ устройствен план (ОУП) на град Велинград.

М. 4.1.2. Благоустрояване и естетизиране на градски квартали, райони, махали и сгради.

М. 4.1.3. Проектиране и изграждане топлофикацията на града и реализация на икономии на средства за отопление на общински сгради.

М. 4.1.4. Изграждане на екологично чист градски транспорт.

М. 4.1.5. Строителство и разширяване на зелената система на Велинград съгласно приетата програма за нейното управление.

ЦЕЛ 4.2. УКРЕПВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА ЦЕНТЪР НА ОБЩИНАТА – СЕЛА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

Мерки по Цел 4.2.

М. 4.2.1. Развитие на вторичните опорни центрове в Общината.

М. 4.2.2. Подобряване на интегративните взаимовръзки в селското стопанство, индустрията и услугите.

ЦЕЛ 4. 3. РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ, ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО И ДОБРОСЪСЕДСТВОТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАЗВИТИЕ

Мерки по Цел 4.3.

М. 4.3.1 Участие на Общината в трансгранично и междурегионално сътрудничество.

М. 4.3.2. МЯРКА 4.3.2. Развитие на междуобщинската координация и партньорство.

В. ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И МЕРКИТЕ:

За всяка приоритетна област от Общинския план за развитие са посочени специфични цели и мерки, следвайки логиката на основната генерална цел и на стратегическите цели:

ПРИОРИТЕТ 1: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД – КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНА В ИКОНОМИКАТА С ДИНАМИЧЕН СЕКТОР – ТУРИЗМА

 

ЦЕЛ 1.1. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВЕЛИНГРАДСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ВЪВ ВОДЕЩА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ В БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕТО И СПА-ТУРИЗМА В ЕВРОПА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013 г. С ТРАЙНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕЛОГОДИШЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

На територията на Община Велинград туризмът ще продължи да се локализира по видове в няколко географски зони:

 • Град Велинград - балнеолечение и спа-туризъм, културен туризъм, здравно-климатичен туризъм, конгресен, религиозен и спортен туризъм;

 • Юдола – Куртово – Белмекен - еко-, климатичен-планински, ски-, вело-туризъм, лов и риболов;

 • Кара тепе – град Сърница – яз. Доспат - маршрутно-познавателен туризъм, водни спортове, лов и риболов;

 • Сютка - еко-, ски -, маршрутно-познавателен туризъм, лов и риболов;

 • Селата от планинската яка - селски и агро-, маршрутно-познавателен, ски-, крайпътен туризъм, лов и риболов.

Като основен приоритет в туризма, през следващия период безспорно предстои да се изявява балнеолечението и спа-туризма, като използването на богатството от минерална вода за лечебни, профилактични, ваканционни, развлекателни цели ще затвърди първостепенното си значение във Велинград.

 

МЯРКА 1.1.1. Прилагане на туристически маркетинг и реклама на Велинградски туристически район за повишаване на потока на туристическите посещения.

Стратегическият маркетингов подход в туризма е с дългосрочнно общинско значение и има за заинтересовани страни цялата местна общественост, гражданите и бизнес-средите. Участие вземат Общината и общинско-частни партньорства с источник на финансиране: Национално финансиране и допълнително безвъзмездно финансиране (частни средства) с отговорна институция – Местното самоуправление и местната администрация (МСМА), респ. Съвета за партньорство по Общинския план за развитие. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

1.Разработване, приемане и изпълнение на Маркетингова стратегия за развитие на туризма в Община Велинград, в сътрудничество с отговорни министерства и инситуции в Република България, с изработване и обсъждане на следните части:

(а) Пазарна оценка на курортно-туристическия потенциал на Общината и прилежащия туристически район;

(б) Дългосрочна визия за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград;

(в) Стратегически подходи за развитие на отделните видове туризъм и опазване на културното наследство;

(г) Разработване и прилагане на Маркетингова програма за активизиране на туризма и отдиха във Велинградски туристически район с крайни продукти/резултати:

 • Прагматичен план за лансиране на туристическия продукт “Велинград” – образ, реклама, маркетинг, комерсиализация;

 • Издаване и разпостранение по туристически агенции на годишен туристически каталог “Маршрутът на термапарковете на Велинград” и други рекламни материали;

 • Провеждане на цялостна рекламна кампания на туризма във Велинград.

 • Подържана и актуализация на данни и тиражиране на туристическата реклама.

2.Създаването на координационна институция за Устойчиво развитие и интегрирано управление на туризма в Община Велинград.

Очаквани ползи: 1. Увеличени туристически посещения, увеличени приходи, следователно ръст на доходите и заетостта. 2. Допринася за постигане на приоритети: П1, П2,П3,П4.

Основна цел на маркетинговата реклама на района на Велинград е неговото обновление чрез популяризиране на термапарковете и наследствените пътеки и оказване на съдействие за националната и международната реклама на Велинград като белнеолечебен, спа- и ваканционен център, главно чрез разширяване на присъствието на реклмни материали за Велинград в системата за външна реклама на туризма на България, привеждане на рекламен и информационен мониторинг, подготовка на ПР публикации, промоции пред туроператорски фирми и други.

Част от селищата в Чепинското корито са се създали и оформили именно благодарение на съществуващите тук термални извори. През годините те са ползвани много, но са рекламирани малко. А точно това е пътят Велинград да завърши своята идентичност и уникалност като курорт и да предложи туристически продукт, какъвто не може да бъде намерен на други места в България и Европа. В същото време термализмът и термапарковете са сравнително непопулярен вид култура и това налага необходимостта от представяне, утвърждаване и налагане на туристическия пазар. Тук е мястото на бъдещия каталог и на организираната рекламна кампания,които ще съберат на едно място термапарковете и обектите на културния туризъм в региона – така, както те са обвързани през годините от самия начин на живот в Чепинско.

МЯРКА 1.1.2. Изработване и утвърждаване на Общ план за устройство на територията на Община Велинград.

Общият план за устройство на територията на Общината има дългосрочнно общинско значение и е със заинтересовани страни – цялата местна общественост, гражданите и бизнеса. Участие вземат Общината и публично-частни партньорства с источник на финансиране: Национално финансиране (Общинския бюджет) и допълнително безвъзмездно финансиране (частни средства), с отговорна институция – МСМА. За изпълнение на мярката ще се изпълнят следните основни етапи/дейности:

 1. Предварително проучване, изготвяне и приемане на подробно задание.

 2. Разработване на доклад-оценка за ОВОС.

 3. Проектиране и обществено обсъждане.

 4. Утвърждаване и реализация на плана.

Постижими ползи: 1. Подобряване на местната нормативна уредба, защото сега няма план за устройство на територията на Общината. 2. Подобрени общинско планиране и ефективност на устройствените решения. 3. Ясни условия за решаване на инфраструктурно-екологичните проблеми на общината. 4. Актуализиране и разширяване на застроителните граници на Велинград, Сърница и селата. 5. Предпазване от презастрояване на ваканционни територии в Общината и преустановяване застрояването “на парче”. 6. Допринася за постигане на генералната цел, стратегическите цели и приоритети: П1, П2,П3,П4.

МЯРКА 1.1.3. Развитие и разширяване на туристическия продукт в балнеолечението, профилактиката и спа-туризма, ски-, еко-, селския, конгресния, спортния и други видове специиализиран туризъм, предлаган в отделните зони на Велинградския туристически район.

Развитието на съществуващите и включването на нови туристически продукти в местната практика е въпрос с дългосрочнно общинско, национално и трансгранично значение и има за заинтересовани страни цялата общественост и бизнеса. Участие вземат частни и публично-частни партньорства с источник на финансиране, фондовете на ЕС, национално съфинансиране и допълнително безвъзмездно финансиране (частни средства), отговорна институция – МСМА, респ. Съвет за партньорство по ОПР. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

 1. Подкрепа за изграждане на нова и развитие на съществуващата специализирана туристическа база и съоръжения (задължително в съответствие с плановете за устройство на територията на Общината и град Велинград):

 • увеличаване на туристическия леглови фонд в хотели, туристически къщи, пансионати, ведомствена база, мотели, къмпинги и други;

 • нови четири-, три- и пет-звездни спа-центрове и хотелски комплекси;

 • строителство на басейни, фитнес-центрове, лечебни отделения, центрове за развлечение и други;

 • нови зали за форуми с над 300 и 500 места;

 • саниране на хотелски, почивни и развлекателни бази и други;

 1. Поддръжка за създаване и развитие на съвременни туристически услуги, пакети от процедури и програми в частния сектор.

 2. Изпълнение на Общинска програма за изграждане на атрактивни и увеселителни градски обекти и съоръжения от рода на аква-парк, зоо-кът, дендро-парк (възстановяване на дендрариума), агора-форуми, общински кооперативен пазар, атрактивен влак “Орфей” и други подобни.

 3. Насърчаване за развитие дейността на местните предприемачи, хотелиери и ресторантьри и свързаните с туризма индустрия, производства и услуги.

 4. Спомагане за провеждане на последователно обучение и създаване на нова професионална култура и умения сред работещите в туристическия сектор и населението на Общината.

 5. Институционална подкрепа, помощ и насърчаване на населението в селските райони за развитие на алтернативни форми на туризъм, местни инициативи и предприемачество в специфични селски форми на туризъм: бит, поминък, обичаи, облекло, занаяти, език, хранене, природа, отношение към труда, самобитност и традиции.

Постижими ползи: 1. Увеличени туристически посещения, увеличени приходи, следователно ръст на доходите и заетостта. 2. Допринася за постигане на приоритети: П1, П2,П3,П4.

ЦЕЛ 1.2. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЕМПОВЕТЕ НА РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СЕКТОРИ И ДОСТЪП ДО ИКТ

МЯРКА 1.2.1. Технологическо развитие и иновации в икономическите сектори на общината.

Икономиката на Общината ще бъде насочена приоритетно към високотехнологични и традиционни производства и услуги и ще е динамична икономика, основана на познанието. Мярката е с приоритетно общинско значение и заинтересовани страни са Общината и бизнес-средите. Участие вземат Общината и публично-частни партньорства с источник на финансиране: ЕС и национално съфинансиране, с допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства с отговорна институция – МСМА, респ. Съвета за партньорство по ОПР. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

 1. Разработване на маркетингов профил на икономиката на Общината и изпълнение на активна програма за промоциране на свободни търговски обекти, индустриални сгради и терени.

 2. Насърчаване за технологично обновление на предприятията от традиционната индустрия и подкрепа за утвърдените фирми.

 3. Привличане на нови, динамични и конкурентни производства в Общината, които са екологично чисти, допринасят за повишаване на трудовата заетост и не противоречат на основното приоритетно направление за развитие на Общината – туризма.

 4. Организиране на годишни срещи за развитието на местния бизнес с акценти върху новите технологии и иновациите.

 5. Създаване на раздел “бизнес справочник” в уеб страницата на Общината.

 6. Осигуряване на работа в мрежа с организации, подкрепящи икономическото развитие – МИ, Агенция за МСП, Агенция за инвестиции и др. и създаване на лоби в министерства, институции и агенции.

 7. Сътрудничество за осигуряването на средства от ЕС за развитие на изледователска и развойна дейност, създаване на научни-бизнес центрове и привличане на високотехнологични производства.

 

МЯРКА 1.2.2. Подобряване на достъпа и изграждането на информационни и комуникационни технологии, подкрепящи местното общество и бизнеса.

Създаването на инфраструктура за ИКТ в Общината е с изключителна значимост за нейното бъдещо развитие; има за заинтересовани страни гражданите, бизнес-средите и местните институции. Участие вземат Общината и общинско-частни партньорства с источник на финансиране: ЕС и национално съфинансиране, допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства с отговорна институция – МСМА, Съвета за партньорство по ОПР. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

 1. Осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до обществена информация и услуги чрез използване на системата за електронен обмен на информация и въвеждане на Електронна община.

 2. Оказване на помощ и поддръжка на малките и средните предприятия в Общината за участието им в информационното общество и обслужването им на “Информационно гише на предприемача”.

 3. Обезпечаване включването на учебни, здравни, социални, културни и спортни заведения в Общината за ползване на национални и регионални информационни системи.

 

МЯРКА 1.2.3. Подобряване на управленческата и институционалната ефективнност на Общинска администрация.

Укрепването на институционалния капацитет на Общинската администрация е важен фактор за подобряване процеса на управление на Община Велинград. Участие вземат Общината, НПО; финансиране – от Общинския бюджет, с отговорна институция – МСМА. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

 1. Повишаване на управленческата ефективност в дейността на Общинската администрация:

 • разработване на общинска информационна система за осигуряване на процесите на управление;

 • въвеждане на система за наблюдение на изпълнението на общинските планови и програмни документи;

 • провеждане на обучение на служителите за развитие на управленческите им умения и работата им в екип;

 1. Подобряване на предоставяните услуги от Общинска администрация, в т. ч. предоставяне на административни услуги чрез едно място на достъп (едно гише) в Общината.

 2. Развитие на нови подходи и внедреняване на добри практики за насърчаване и насочване на общинското развитие, в т.ч. за иновации, регионални клъстери, трансгранично и транснационално сътрудничество.

 3. Укрепване на капацитета на Община Велинград и подобряване на координацията за управление на средства от фондовете на ЕС.

 4. Подпомагане изграждането на общински партньорства за развитие:

 • разработване на съвместни проекти между Общинска администрация, частния сектор и неправителствения сектор;
 • провеждане на обучение по разработване, финансиране и управление на съвместни проекти и прилагане на интегрирани програми за;
 • сътрудничество чрез извършване на ключови дейности/услуги от Общинска администрация в междуобщински партньорства за развитие.

ЦЕЛ 1.3. ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНАТА

МЯРКА 1.3.1. Подкрепа на МСП работещи в земеделието, индустрията и услугите.

Мярката е насочена към повишаване на възможностите на МСП в условията на конкурентния европейски пазар. Заинтересовани страни са бизнес-средите и Общината, които вземат участие, с источник на финансиране: национално финансиране и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства, с отговорна институция – МИ, МЗГ, МСМА, респ. Съвета за партньорство по ОПР. За реализиране на мярката предлагаме следните действия:

 1. Приоритетни направления на подкрепа са МСП в:

 • дърводобива, дървопреработването, мебелното производство и горското стопанство;

 • машиностроенето, обработката на скални материали, хранително-вкусовата и леката промишленост;

 • развитието на ефективно земеделско производство и подобряване на преработката и маркетинга на земеделски и животински продукти.

 • съдействие по проекти за изграждане на мрежи и системи за използването на водните ресурси за напояване на земеделските земи;

 1. Изграждане на бизнес мрежи и участие в регионални клъстери – разработване на програма за структурите на бизнес мрежите/клъстерите в Общината (съгл. М. 1.3.3.).

 2. Помощ за стартиране на специални програми за обучение и квалификация – публично-частно партньорство.

 3. Сътрудничество с МСП за усвояване на средства от фондовете на ЕС.

 4. Подкрепа за развитието на съществуващите звена на бизнес инфраструктура в Общината – на АРР, Общинския ИЦ МСБ, Дома на техниката и на създаваните от тях продукти.

 5. Насърчаване създаването на нови звена на бизнес инфраструктурата в общината:

 • оформяне на на стопанските дворове с МСП в завършени индустриални зони;

 • създаване на нови търговски и бизнес центрове: земеделски търговски център и тържище за животни; хипермаркет от търговска верига, културно-информационен център и други;

 • консултантско звено за подпомагане на земеделски производители в подготовка на бизнес планове и проекти за получаване на финансиране и други;

 1. Подпомагане развитието на имотния пазар на ваканционни, индустриални, жилищни и офисни имоти.

 2. Образуване на Екип за местно икономическо развитие за изграждането на трайни взаимоотношения между бизнес обществото и Община Велинград, за възстановяване на контактите и съвместната работа между администрацията, институциите и МСП;

 3. Провеждане на регулярни срещи с бизнес-средите за информиране относно хода на общински проекти.

 4. Прикрепяне към уеб страницата на Общината специални отдели за:

 • подробна информация от регистъра на общинските проекти;

 • информация за възможностите за финансиране по фондовете на ЕС, допълнителни източници на финансиране на РЦВ и др.

 • информация за данъчни облекчения по закон, местни преференции, конкурси за недвижими имоти ЧОС и др.

 1. Осигуряване на посредничество и улесняване на предоставяне на документи и разрешителни за ползване, строеж, до стопанска площ и др.

 

МЯРКА 1.3.2. Активно насърчаване на малкия и средния бизнес за разкриване на нови работни места.

Недостатъчната заетост е основен проблем на Община Велинград. Активното стимулиране на предприемачите и предприятията от страна на Общинска администрация за използване на инвестиции, пазари, технологии отваря перспективи за растеж на икономиката в Общината.

Заинтересовани страни са бизнес-средите, които вземат участие и Общината, с источник на финансиране: допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства и Национално финансиране, с отговорна институция – МИ, МТСП, МЗГ, МСМА – респ. Съвета за партньорство по ОПР. За постигането на конструктивно сътрудничество предлагаме следните действия:

 • Приемане на съвместни програми за разширяване на базата за трудова заетост чрез разширяване на дейността и разкриване на постоянни и временни работни места.

 • Изпълнение на Общински план за реклама на качествата и възможностите за използване на местната работна сила.

 • Сътрудничество в разработване на програми и мерки за насърчаване на инвестициите и ИКТ.

 1. Оказване на съдействие за изграждане на необходимата инженерна инфраструктура на МСП.

 2. Консултиране, информиране и бързо административно обслужване чрез “Информационното гише на предприемача” и облекчаване на административните процедури.

 3. Проучване и анализи на бизнес средата и стурктурата на разкритите работни места в Общината, с цел предлагане на качествена информация за насърчаване на нови инвестиции в града.

 4. Промоции за комплексно предлагане на парцели, инфраструктура и работна сила Велинград за информираме на потенциалните инвеститори за възможностите на Общината, вкл. за работната сила.

 5. Подпомагане за започване на бизнес чрез комплексно обслужване, екипно консултиране, оказване на правна, икономическа и техническа помощ.

 

МЯРКА 1.3.3. Инициативи, изграждане и развитие на публично-частни партньорства, бизнес мрежи и свързване на групи производства.

Изграждането и развитието на общинско-частни партньорства, бизнес мрежи и свързани групи производства е все още слабо звено в икономиката на Общината. Заинтересовани страни са бизнес-средите, които вземат участие и Общината, с основен источник на финансиране – частни средства и отговорна институция – Съвета за партньорство по ОПР. Мярката включва следните действия:

 1. Инициатива на Общината за подготовка и изпълнение на Програма за развитие на клъстери.

 2. Преглед на публично-частните партньорства с участието на Общината (търговски дружества, отдаване под наем на общинска собственост, предоставяне на концесии и други) и предприемане на конкретни действия в подпомагане на икономически ефективните предприятия.

 3. Подкрепа за събиране и предоставяне на информация за възможностите за развитието на бизнес мрежи, стартиращи проекти, за достъпа до пазари, технологично развитие, изследвания, образование и други.

 4. Поддръжка за провеждане на специални обучителни програми за активизирането на участието на бизнес средите в бизнес мрежи и групи свързани производства.

По ПРИОРИТЕТ 2: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С РАЗВИТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

   

За постигането на основната цел на Община Велинград е необходимо развитието на три основни инфраструктури на общината: техническата, екологичната и обектите на културното и природното наследство.

ЦЕЛ 2.1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

МЯРКА 2.1.1. Развитие и модернизация на елементите на транспортната инфраструктура:

 • Второкласен път ІІ 84 Септември-Велинград-Разлог, 40 км в участъка на Общината;

 • Третокласен път ІІІ 843 Велинград-Сърница-Доспат, 65 км в участъка на Общината;

 • Теснолинейна жп линия Септември-Велинград-Добринище в участъка на Общината

 • Четвъртокласната общинска пътна мрежа – 50 км.

Обновяването на пътната мрежа в Общината има изключително важно общинско, надобщинско и трансгранично значение, особено за туристическото развитие на района и в този процес заинтересовани страни са Р България, област Пазарджик, ЮЦР, гражданите и бизнеса на Общината. Участие взимат Публично-частно партньорство и частния сектор. Отговорна институция: МРРБ – Изпълнителна агенция Пътища, Общината, с источник на финансиране: Фондове на ЕС, допълнително финансиране – частни средства, За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

 1. Рехабилитация на пътищата от ІІ и ІІІ клас, довеждащи до автомагистрала Тракия и до регионалната пътна мрежа на страната.

 2. Подобряване на експлотационното състояние и нивото на изграденост на четвъртокласната общинската пътна мрежа.

 3. Реконструкция и ремонт на местни (черни) пътища, водещи до зони с потенциал за развитие.

 4. Изграждане на обходни трасета и създаване на ефективна организация на пътното движение.

 5. Повишаване на носимостта на пътните настилки на пътищата в Общината с голям обем тежкотоварен трафик.

Постижими ползи: 1 Осигуряване на достъп на общината до европейските транспортни коридори; 2. Осигуряват вътрешно-регионални връзки в Южен централен район, и с общини в Югозападен район, давайки възможност за развитие на специфичния икономически потенциал на общината; 3. Осигуряване на вътрешнообщински връзки между Велинград и шесте вторичнитеи опорни центрове на общината. 4. Допринася за постигане на главната цел, стратегическите цели и приоритети: П1, П2,П3,П4, чрез осигуряване на добър транспортен достъп до зоните в общината, определени за развитие на икономически дейности – туризъм, търговия, дървопреработване, селско и горско стопанство.

МЯРКА 2.1.2. Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нови водоснабдителни групи за всички населени места в общината с недостатъчно водоподаване, подмяна на остарялата канализационна мрежа, полагане на нови колектори, отвеждащи канали и съоръжения в общината.

Реконстрикцията и разширението на В и К мрежата е с общинско значение и обществена важност и има за заинтересовани страни гражданите и бизнес-средите. Участие вземат Общината и общинско-частни партньорства с источник на финансиране: Национално финансиране, допълнително финансиране – частни средства, с отговорна институция – МРРБ, МСМА – респ. Съвета за партньорство по ОПР. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

 1. Разширение и реконструкция на водопроводната мрежа във Велинград за намаляване загубите на вода поради амортизация на тръбите.

 2. Приоритетно изграждане на системи за водоснабдяване от нови водоизточници.

 3. Доизграждане на водоснабдителни групи за населени места в Общината – Сърница, Драгиново, Света Петка-Юндола-Пашово, Кръстава, Бирково.

 4. Реконструкция и подновяване на канализационната мрежа във Велинград.

 5. Доизграждане на канализационна мрежа / канализационни съоръжения в районите без канализация.

 6. Поетапно изграждане на съпътстваща канализационна мрежа за дъждовни води.

 7. Подобряване на координацията и управлението на В и К мрежите и услугите и цифровизация на картите на подземния кадастър в Общината;

Очаквани ползи: 1. Гарантиране на трайно водоснабдяване и канализация за нуждите на гражданите при ниска себестойност на водата и услугите. 2. Реконструкция на съществуващите и изграждане на нови съоръжения. 3. Задоволяване на нуждите на туризма и бизнеса с насърчаване на интегрирано управление на водоползволзването и на отпъдъчните води, чрез безопасно изхвърляне, съхраняване, почистване или повторно използване.

 

МЯРКА 2.1.3. Развитие на енергийната инфраструктура в Общината и повишаване на енергийната ефективност на общинското електроползване.

Мярката е насочена към намаляване на разходите, подобряване на конкурентноспособността, сигурността на енергоснабдяването и опазване на околната среда. Има важно общинско значение, заинтересовани страни са гражданите и бизнес-средите. Участие вземат бизнеса и публично-частни партньорства с источник на финансиране: фондовете на ЕС и допълнителни източници на финансиране – частни средства, с отговорна институция – МСМА – респ, Съвета за партньорство по ОПР. Основни дейности:

 1. Изискване за саниране на разпределетилната мрежа, на трансформаторите и на връзките на мрежата със сградите за осигуряване на стабилно електрозахранване на крайните потребители, съгласно стандартите за сигурност.

 2. Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕЙ), изграждането на МВЕЦ на Чепинска река и нейните притоци.

 3. Подкрепа на закупуване на електроенергия от производители, които подобряват екологичното състояние.

 4. Стимулиране разширяването на използваните модели за използване на алтернативни источници на енергия и самозахранване в обществени (училища, читалища, детски заведения, общински сгради) и частни сгради.

 5. Изпълнение на Общинска програма за за обновяване на жилищата и полагане на топлинна изолация, в т.ч., топлинно саниране на гореми обществени сгради – задължително по Закона за енергийната ефективност.

 6. Подмяна на уличното осветление с енергоефективно.

 7. Ускоряване топлофикацията и газификацията на Велинград.

 

МЯРКА 2.1.4. Развитие на инфраструктурата на информационното общество за комуникациионо и информационно осигуряване на общината.

Усвояването на цифровите технологии ще играе ролята на двигател в развитието на Общината през следващия период. Заинтересовани страни са бизнес-средите и гражданите. Участие вземат бизнес сектора и публично-частни партньорства с источник на финансиране: допълнителни източници на финансиране – частни средства и средства на фондовете на ЕС, с отговорна институция – МСМА, респ. Съвета за партньорство по ОПР. Основните дейности са следните:

 1. Изграждане на цифрови технологии за пренос на информация.

 2. Осигуряване на условия за навлизане на нови Интернет доставчици и изграждане на алтернативни мрежи.

 3. Застъпничество за подобряване на достъпа до и развитието на он-лайн услуги.

 4. Подкрепа на нови инвеститори в сферата на мобилните комуникации и създаване на истински конкуриращ се пазар в този сектор.

 5. Осигуряване на достъп до подходящи телекомуникационни услуги в периферните райони на Общината.

 6. Подпомагане на МСП за възприемане и ефективно ползване на ИКТ.

 7. Развитие на умения, свързани с ИКТ от населението на Общината.

ЦЕЛ 2.2. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЕКОЛОГИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

МЯРКА 2.2.1. Построяване на инфраструктура за депониране, пакетиране и преработка на твърди битови отпадъци (ТБО) в Общината.

Премахването на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците е мярка с важно общинско и надобщинско значение и има за заинтересовани страни гражданите, туристите и бизнес-средите. Участие вземат Общината и общинско-частни партньорства с источник на финансиране: допълнителни източници на финансиране – частни средства, фондовете на ЕС, с отговорна институция – МСМА. За изпълнение на мярката планираме основни дейности, които са свързани със създаване на здравословна среда на обитаване и отдих и подобряване на екологичните параметри на Общината:

 1. Изграждане в района на м. Чуката и експлоатация на инсталация за преработка и обезвреждане на ТБО в Общината.

 2. Въвеждане на програма за разделно събиране на битови отпадъци.

 3. Премахване на нерегламентираните сметища.

 4. Саниране и благоустрояване на терените, замърсени с битови и строителни отпадъци и предприемане на мерки, възпиращи повторното им замърсяване

 5. Определяне на терен, разработване на проект за изграждане на депо за строителни отпадъци.

 6. Изпробване на нова система за събиране на отпадъците и определяне на такса смет, чрез която се постига:

 • въвеждане на нови механизми за определяне на такса смет, чрез които събраната сума покрива разходите.

 • въвеждане на събиране на битовите отпадъци в кметствата и извозването им до инсталацията за преработка на ТБО.

МЯРКА 2.2.2.: Построяване на инфраструктура за пречистване на отпадните води във Велинград и населените места на общината.

Наличието на пречиствателна система за отпадъчните води ще бъде капитален принос в екологичната атестация на Община Велинград като туристическа дестинация. Мярката е с дългосрочнно национално и международно значение – България, Турция и Гърция са заинтересовани от чистотата на водите на река Марица и на нейния приток – Чепинска река. Участие могат да вземат частни и публично-частни партньорства с источник на финансиране фондовете на ЕС и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства; отговорна институция са МРРБ, МСМА. Основни дейности:

 1. Строителство на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) във Велинград.

 2. Изграждане на отвеждаща колекторно-канализационна система до ПСОВ във Велинград.

 3. Подкрепа на изграждане на мини-ПСОВ в индустрията, услугите, населените места по стандартите на ЕС.

Очаквани ползи: 1. Подобряване чистотата на Чепинска река и на найните притоци. 2. Завършване на системата от съоръжения за пречистване на отпадните води и подобряване на контрола върху процесите в Общината. 3. Подобряване на позициите на Велинград и Община като туристически дестинации.

 

МЯРКА 2.2.3. Подобряване параметрите на околната среда и поддържане качеството на въздуха, водите, почвите и биологичното разнообразие в рамките на европейските екологични норми.

Високите качества на природните дадености и фактори, съсредоточени в Чепинско са от първостепенна важност за устойчивото развитие и привлекателността на Общината за живеене и отдих. Запазването на тези естествени качества и фактори зависи в голяма степен от тяхното информационно обезпечаване и управление. Мярката е с дългосрочнно национално и международно значение . Участие вземат Общината, отделни министрества, и ползвателите посредством частния сектор и публично-частни партньорства с источник на финансиране : национално финансиране, фондовете на ЕС и допълнително безвъзмездно финансиране; отговорна институция са МОСВ, МРРБ, МЗГ, МСМА. В тази мярка предвиждаме основни действия, които са свързани със създаване на здравословна среда на обитаване и отдих и подобряване на екологичните параметри на Общината:

 1. Сътрудничество в изграждане на Система за непрекъснато наблюдение на замърсяването на въздуха, водите, водите и опазване на биологичното разнообразие.

 2. Съдействие за разработване на Екологичен атлас като многоаспектен и многократно използваем работен инструмент за проверка и оценка на развитието, на планираните и на инвестиционните намерения, спрямо съществуващото положение и свързаните с тях отражения върху околната среда.

 3. Инвентаризиране на всички источници на замърсяване на атмосферния въздух и реките и контрол върху пречистването на отровните газове и емисии и отпадните води.

 4. Прилагане на екологична оценка на устройствени планове и програми за развитието на туризма, индустрията, инвестиционните проекти като основен механизъм за опазване на околната среда.

 5. Помощ за разработване и изпълнение на планове и програми за управление на качеството на атмосферния въздух, опазването на водите, опазването на земеделската земя, съхраняването на биологичното разнообразие.

 6. Изпълнение на мерки по други приоритети, допринасящи за подобряване на параметрите на околната среда: топлофикация и газификация на обществени и жилищни сгради, създаване на тролейбусен транспорт, изграждане на обходен път на Велинград и ограничаване на тежкотоварния транспортен поток през града, рехабилитация на настилки на улици, строителство на ПСОВ, преустановяване на замърсяващи производства и други.

 7. Инициатива на Общината за изработване и изпълнение на Програма за ограничаване на шумовото въздействие върху селищната среда.

 8. Приоритетно съхраняване на защитени местности, редки видове растения и животни; възстановяване и съхраняване на местообиталища на видрите, дивите петли и други.

 9. Стимулиране създаването на разсадници за дървесни видове, лечебни, лекарствени и етерично-маслени растения, (напр. за производство на здравцево масло, облепихово масло и др.) – облепиха, дрян, лешник, офика, калина, арония, дива круша, малина, капина, касис, здравец и други.

 10. Създаване на Програма за широко оповестяване на информацията за екологичната обстановка в Общината.

Очаквани ползи: 1. Трайно подобряване на екологичното състояние на общината. 2. Провеждане на контрол, мониторинг и оценка на състоянието на околната среда. 3. Постигане на приоритетите П1, П2, П3, П4 за развитие на Общината през периода 2005-2013 г.

 

МЯРКА 2.2.4. Проучване на минералните води от хидротермалните находища в Чепино, Лъжене 1 и 2, Каменица и Драгиново и спомагане за комплексно им изполване.

Огромните ресурси от геотермални води, съсредоточени във Велинград и Драгиново са потенциал от най-първостепенна значимост за устойчивото развитие и просперитета на Общината. Усвояването на тези естествени курортно-туристически и енергини ресурси не е комплексно и пълноценно. Мярката е с дългосрочнно национално и международно значение Участие вземат държавата като собственик, и ползвателите посредством частния сектор и публично-частни партньорства с источник на финансиране фондовете на ЕС, национално съфинансиране и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства; отговорна институция са МОСВ, МЗ, МСМА. Основни дейности:

 1. Изпълнение на Интегрирана програма за оползотворяване на минералните води (ИПОМВ): управление и комплексно използване на ресурсите в Община Велинград, в периода 2005-2013 г.

 2. Подписване и реализация на Меморандум и Договор между Община Велинград , МОСВ и МЗ за изпълнение на ИПОМВ.

 3. Осигуряване провеждането на редовни балнео-физиологически, термални и други изследвания на физико-химическите свойства, минерален състав, дебит, температура, извлекаема топлинна енергия и други качества на минералните води и проследяване на техните изменения, възможности за добив, усвояване и ползватели на ресурсите.

 4. Създаване на постояннодействащ орган: Съвет за изпълнение на ИПОМВ.

 

ЦЕЛ 2. 3.. ОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

МЯРКА 2.3.1. Създаване и предлагане на цялостен туристически продукт на основа на културно-историческото наследство.

Културното-историческото наследство на Чепинския край е един от стратегическите фактори за устойчивото развитие на Общината. Участие в реализилането на мярката вземат публично-частни и публично-публични партньорства, държавата и Общината с источник на финансиране: частни средства и Национално финансиране, с отговорна институция – МКТ, МСМА, респ. Съвета за партньорство по ОПР. Основните дейности, които залагаме в тази мярка са:

 1. Реконструкция, разширение и модернизация на съществуващия сграден фонд, музеен фон и фондохранилища: извършване на неотложни ремонти, възстановяване, реставрация, съхранение и поддържане на паметниците на културата, музейните обекти и експозиции.

 2. Формиране и утвърждаване на постоянно действащ туристически маршрут с комбинация от културно-исторически обекти на наследството (минерални бани и чешми, черкви, читалища, археологически разкопки и др.), области с ценен ландшафт и природни забележителности.

 3. Изграждане на информационна и маркетингова структура: каталог, пътеводители и маркировка, интернет страница, мултимедиен компакт-диск, реклемни филми, анимация, тиражирана реклама и опознавателни представяния и турове.

 4. Утвърждаване на интигриран културно-исторически модел за развитие на здравния и спа-туризма като устойчив туристически продукт на основа на културата на термите (термализма) и експониране на наследството чрез изграждане на термапарковете във Велинград.

 5. Създаване на нови площи за експониране.

 6. Грижи за защитени територии с паметници на културата и природни забележителности.

 7. Изграждане на местен капацитет от специалисти в сферата на културния туризъм.

 

МЯРКА 2.3.2. Проучване, реставрация и консервация на археологически обекти.

Археологическите дейности са нова перспектива за развитието на Община Велинград и имат важно общинско и надобщинско значение. Заинтересовани страни са Общината, гражданите и туристически бизнес. Участие вземат публично-частни партньорства и Общината с источник на финансиране: допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства и Общинския бюджет, с отговорна институция – ИМ-Велинград. За изпълнение са планирани следните основни дейности:

 1. Утвърждаване на средносрочен план за извършване на археологически изследвания, експедиции и разкопки от ИМ-Велинград, в тясна връзка с археологическия музей при БАН и други археологически институти.

 2. Извършване на разкопки и реставрация на археологически обекти в околностите на Велинград.

 3. Разширяване на дейността по събиране, обработка, консервиране, съхранение на исторически ценности.

 4. Създаване и разпостранение на мултимедийни и виртуални продукти за исторически обекти, паметници на културата и археологически находки.

 5. Иницииране и създаване на организация за използване на публично-частни партньорства в подкрепа на археологическата дейност в Общината.

 

МЯРКА 2.3.3. Подпомагане на културните ценности и традиции, обичаи и празници.

Развитието на културата е важно средство за реализиране на генералната цел в стремежа да се утвърждава визията на Общината. Участие вземат читалищата, училищата, публично-частни и публично-публични партньорства и Общината с источник на финансиране: допълнително безвъзмезднво финансиране – частни средства и Общинския бюджет, с отговорна институция – Съвета за партньорство по ОПР, МСМА. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

 1. Съвместно провеждане на фолклорна, певческа, театрална, библиотечна, приложна и друга културна дейност и изяви между културните институции и учебните заведения в Общината – читалища, ИМ, училищата, НПО и др.

 2. Грижи за съхранение на всички съществуващи формации и институции.

 3. Реконструкция, обновяване и модернизация на сградния фонд на читалищата в Общината.

 4. Развитие на Велинградски културни тържества за провеждането им в четири сезона с тенденция да станат постоянни културни изяви с динамично разнообразие.

 5. Поддържане на Младежки духов представителен духов оркестър и мажоретен състав с облекла и инструментариум.

 6. Създаване на туристически културно-информационен център.

 7. Създаване на уеб-страница за възможностите на културата на Общината.

 8. Изграждане на визуално изявени културни маршрути във Велинград и Общината.

 9. Увековечаване делото на Николай Гяуров и други изявени културни дейци на Община Велинград чрез най-подходящи средства и прояви – музейни домове, сбирки и експозиции, скулптури, знаци и символи, алеи на славата, изложби, програми, концерти, празници, чествания и други .

 10. Изграждане и пускане в действие на Етнографски комплекс край кв. Чепино при Радонови бани.

 11. Инициатива на Общината за широко лансиране на чепинската кухня с местни продукти.

 12. Реализиране на публично-частни партньорства за развитие на приложните изкуства в Общината като бизнес индустрия.

 13. Отдаване за ползване под наем на обекти от културно-историческото наследство за определено време/сезон.

 14. Използване на курортната такса за развитието на културата в Общината.

 15. Привличане на частни инвеститори за развитие на обекти с културно предназначение.

 

ПРИОРИТЕТ 3: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С ПОВИШЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА

ЦЕЛ 3.1. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

МЯРКА 3.1.1. Действия за подобряване на образователното равнище на населението в Общината.

Мярката изисква полагането на усилия за запазването и увеличаване на основния капитал на Общината – образ?ваното население. Проблемът с обезпокояващото нарастване на броя млади хора без образование или само с начално образование засяга цялата местна общност. В решението на тази мярка участие вземат публично-частни и публично-публични партньорства, частния бизнес, Общината, НПО с источник на финансиране: национално финансиране и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства, с отговорна институция – МОН, МСМА, респ. Съвета за партньорство по ОПР. Основни дейности:

 1. Разработване и стартиране на програми за обхват и ограмотяване на 16-29 годишни възрастни и за постигане на пълен обхват на децата в системата на основното и средно образование.

 2. Стартиране на училища “Втори шанс” за младежи не успяли да завършат основно или средно образование.

 3. Разработване на общинска програма за интегрирано образование, съвместно с широката подкрепа на родителската общност.

 4. Ориентиране на нови учебни програми към местния пазар на труда.

 5. Увеличаване на броя на учебните часове, ориентирани към информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

 6. Разширяване на формите на “дистанционно” образование, както и на извънкласните е извънучилищните форми за привличане на интереса на децата да продължават образованието си.

 7. Постоянни грижи за повишаване на квалификацията на учителите.

 

МЯРКА 3.1.2. Подобряване на обучителната среда в Общината.

Мярката е насочена към осъществяване на условия за прехода към информационното общество, който предполага влагане на сериозни инвестиции в образованието. Участие вземат държавата, частния бизнес, публично-частни партньорства, Общината, НПО с источник на финансиране: национално финансиране, допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства, с отговорна институция – МОН, МСМА – респ. Съвета за партньорство по ОПР. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

 1. Реконструкция, саниране и адаптиране на учебните сгради на училищата в Общината.
 2. Строителство на нова сграда на училище “д-р Петър Берон” – с. Бирково;
 3. Подкрепа на изграждане на нови обекти и помещения за учебни и изследователски дейности с техническо и информационно осигуряване.
 4. Помощ за създаване на компютърни кабинети и широко въвеждане на копютърните системи във всички училища и детски заведения, офис оборудване с осигуряване на свободен безплатен достъп до тях на учащите се.
 5. Осигуряване на достъп на всяко учебно заведение до Интернет – общинска Интернет мрежа.
 6. Насърчаване създаването на виртуални библиотеки, база данни и други информационни системи за нуждите на образованието.
 7. Съдействие на учители, директори, ученици за контакти с евроинтеграционните програми на ЕС и кандидатстване за финансиране;
 8. Застъпничество за изграждане на достъпна среда в училищата за децата в неравностойно положение.
 

МЯРКА 3.1.3. Повишаване на професионалната квалификация на работната сила.

Мярката е от първостепенна важност, защото засяга подготовката и участието на Общината за промяната на професионалното образование към новите потребности на пазара на труда Участие вземат частния бизнес, общинско-частни партньорства, държавата и Общината, НПО с источник на финансиране:, допълнителни източници за финансиране – частни средства, национално финансиране, с отговорна институция – Дирекция Бюро по труда, МСМА, респ. Съвета за партньорство по ОПР. Планираме да предприемем следните дейности:

 1. Изработване и изпълнение на общинска програма за професионална квалификация.

 2. Подкрепа за професионална преориентация – повторно обучение и квалификация на заетите в Общината, където ще се извършват структурни промени като район за целенасочено въздействие (РЦВ).

 3. Създаване на или участие в регионално дружество за квалификация и получаване на евро-сертификат за работа с ИКТ и обслужване на туризма.

 4. Създаване на Общински съвет за образование и професионално обучение.

ЦЕЛ 3.2. ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

МЯРКА 3.2.1. Ограничаване на безработицата и повишаване на икономическата активност на населението.

Трайното решаване на проблема с високата безработица в Община Велинград изисква всички усилия и средства да се съсредоточат за генериране на заетост по всички направления – МСП, държавен и частен сектор, инвестиционни проекти и др. Тъй като проблемът засяга цялата общност, в решението на тази мярка участие вземат частния бизнес, общинско-частни партньорства, Общината, НПО с источник на финансиране: национално финансиране, допълнително безвъзмезднво финансиране – частни средства, с отговорна институция – Дирекция Бюро по труда, МСМА, респ. Съвета за партньорство по ОПР. За изпълнение на мярката планираме следните действия:

 1. Разработване на програма за привеждане на работната сила в съответствие с новите потребности на икономиката, инвеститорите и услугите в Общината.

 2. Насочване от Дирекция Бюро по труда към подходящи програми и мерки на активна политика за преминаване на обучение по предприемачество, усъвършенстване на притежаваната квалификация, обучение за ключови знания и умения.

 3. Засилване на регулярните връзки на МСМА, Дирекция Бюро по труда с работодателите.

 4. Провеждане на квалификационни курсове за групи с неравностойно положение.

 5. Изграждане на информационна система за търсената от инвеститорите работна сила и съответно предлаганите специалисти за осигуряване на адекватно професионално ориентиране, информиране и консултиране.

 

МЯРКА 3.2.2. Развитие на политика на равни възможности и достъпен за всички социални групи пазар на труда.

Мярката има за цел премахване на неравнопоставеността на отделните групи на работната сила на пазара на труда, по полов, етнически, или друг признак и придобива напоследък все по-важно значение за цялата общност. В решението за равен достъп до пазара на труда участие вземат Общината, публично-частни партньорства, публично-публични партньорства с источник на финансиране: фондове на ЕС, национално съфинансиране, допълнителни източници за финансиране – частни средства, с отговорна институция – Дирекция Бюро по труда, МСМА. Две основни дейности:

 1. Общи действия, насочени към създаване на институционална и ресурсна основа, гарантиращи равни условия за отделните социални групи – жените; ромите; лицата с намалена работоспособност:

 • осигуряване на информационна обезпеченост, система от показатели на състоянието и перспективите на пазара на труда по отношение на равнопоставеността на отделните социални групи;

 • разработване на механизми за насърчаване на равните възможности отделните социални групи;

 • изграждане на консултативни органи за оценка на въздействието, с участие на НПО, социални и др. партньори.

 1. Специфични действия за повишаване на равнопоставеността на отделните социални групи – жените, ромите и лицата с намалена трудоспособност:

 • Анализ и програми за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете;

 • подпомагане на социално-икономическата интеграция на ромите и създаване на нови възможности на устойчива заетост;

 • предприемане на действия за ограмотяване, професионално обучение и заетост;

 • повишаване на трудовата заетост и създаване на адаптирани работни места за лица с увреждания;

 • насърчаване на предприемачеството и подпомагане стартирането на собствен бизнес;

 • обучение и повишаване на професионалната квалификация на лицата с увреждания.

 

ЦЕЛ 3.3. ПОВИШАВАНЕ НА ГРИЖИТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА

МЯРКА 3.3.1. Повишаване на качеството на медицинско обслужване в общината.

Целта на мярката е да се подобри техническото и кадровото състояние на МБАЛ 1 (Общинската болница), така че населението своевременно да получава качествено медицинско обслужване. Мярката е с дългосрочнно общинско значение и има за заинтересовани страни цялата местна общественост и всички граждани. Участие вземат Общината и общинско-частни партньорства с источник на финансиране: национално финансиране, допълнителни източници за финансиране – частни средства, Общинския бюджет, с отговорна институция – МБАЛ 1, МСМА. За изпълнение на Общината планира следните основни дейности:

 1. Развитие и укрепване на болничната материално-техническата база, техническо и информационно оборудване и предоставяне на база за хоспис-център.

 2. Създаване на действащ функциониращ модел на взаимоотношения между доболничната специализирана медицинска помощ и болничната помощ.

 3. Осигуряване на условия за непрекъснато повишаване на квалификацията, преквалификацията и специализацията на медицинските специалисти работещи в здравната система.

 4. Подкрепа на подобряване на майчиното, детското и училищното здравеопазване.

 5. Развиване на свързаните със здравеопазването изследвания и обмяна на опит по използване на информационни системи и технологии във връзка със здравеопазването.

 

МЯРКА 3.3.2. Развитие на социалното подпомагане и осигуряване.

Развитието на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение, интегрирането на ромите и бедните граждани в живота на Общината имат все по-важно значение за все повече гражданите на града и Общината. В решението на тази мярка участие вземат Общината, общинско-частни партньорства, публично-публични партньорства с источник на финансиране: национално финансиране, фондовете на ЕС и допълнителни източници за финансиране – частни средства, с отговорна институция – МСМА. За изпълнение на мярката планираме две основни дейности:

 1. Подпомагане на деца и възрастни в неравностойно положение и хора с увреждания:

 • осъвременяване на базата на дома за възрастни хора, подкрепа за изграждането на нови домове;

 • изграждане и развитие на рехабилитационен център за деца с увреждания;

 • развитие на общинската служба за социална помощ и на изградената система за социален патронаж;

 • създаване на бюро за социални услуги и почасова заетост;

 • поощряване разработването на съвременна система за професионална квалификация на хора с увреждания и внедряването им в практиката;

 • разработване и изпълнение на общинска устройствена програма за архитектурен достъп.

 1. Разработване Програма и провеждане на последователна общинска жилищна политика.

 2. Оземляване на безимотни и малоимотни и крайно нуждаещи се за задоволяване на жилищни нужди.

 3. Подобряване на условията на живот и равноправно включване на ромите и бедни граждани в социално-икономическия живот на Общината:

 • актуализиране на ПУП и подобряване на инфраструктурата в малцинствените квартали и махали;

 • проектиране и изграждане на нови технологии жилища за семейства в неравностойно положение и ромски малцинства в Анезица, Асфалтова база и Драгиново.

 • създаване на културно-информационни центрове в малцинствените квартали; създаване и развитие на извънучилищни системи за междукултурно сътрудничество;

 • разработване и приложение на програма за интегрирано образование на децата от бедни (етнически) семейства;

 • създаване на общински фонд за стимулиране повишаване образованието на децата на бедни родители и от малцинствата и създаване на местен модел за въвличане на общността към по-високо образование и реализация;

  МЯРКА 3.3.3. Осигуряване на условия за физическо възпитание на младежта и развитие на масовия спорт в общината.

Развитието на спорта и младежките дейности е с традиции в Община Велинград и е мярка с дългосрочнно общинско значение Заинтересовани страни са децата и младите гражданите на Общината и цялото нейно население. Участие вземат Общината и общинско-частни партньорства с источник на финансиране: допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства, с отговорна институция – МСМА. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

 1. Приемане на Стратегия за развитието на спорта в Община Велинград за периода 2007-2013 г.

 2. Изпълнение на проекти за превръщане на средните училища: СОУ “В. Левски”, СОУ “Кирил и Методий”, СОУ “Кирил и Методии” – гр. Сърница, СОУ “Хр. Смирненски” – с. Св. Петка, ПГИТ “Алеко Константинов”, ПГГС “Христо Ботев”, ПГД “Иван Вазов” в спортни центрове на Общината.

 3. Изграждане на квартални и селски спортни площадки и съоръжения за физкултура и спорт и подобряване използването на съществуващите стадион, площадки, басейни, зали и други спортни съоръжения.

 4. Подкрепа на поддържането на наличните спортни съоръжения и подобряване на достъпа на деца и младежи до тях.

 5. Съдействие за изграждане на туристически пътеки, туристически заслони и маркировка, велоалеи, ролбан алеи, пътеки на здравето и други спортни и туристически съоръжения.

 6. Подкрепа за възстановяване на ски-пистите в Юндола и Бани-Чепино.

 7. Преструктуриране на проекта “Сютка”, изграждане на кабинков лифт м. Заврат-м. Чадъра-Сютка.

 8. Оказване на съдействие за изграждане на голф-комплекс, тенис-клуб за състезания и игрища, създаване на съоръжения за провеждане на конен, водни и други спиртове, свързани с развитието на туризма в Общината.

 9. Съдействие за доизграждане на спортно-възстановителен център “Закрит олимпийски плувен басейн”.

 10. Ускоряване довършването на хотелски и спортен комплекс за подготовка на елитни спортни отбори до Централен минерален плаж.

 11. Подпомагане укрепването на дейността на Обединен спортен клуби на спортните клубове в Общината.

 12. Подръжка с практически мерки на социалната интеграция на младежи и деца с уврежданията, поставени в неравностойно положение и инвалиди и приобщаване на младежи, които срещат трудности от малцинствен и религиозен характер

 13. Помощ за развитието на спорта за хора в неравностойно положение и лица с трайни увреждания, с оглед рехабилитация и трайна интеграция.

  ПРИОРИТЕТ 4: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И РАЗВИТО РЕГИОНАЛНО И МЕЖДУСЪСЕДСКО ПАРТНЬОРСТВО

ЦЕЛ 4.1. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВЕЛИНГРАД КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

МЯРКА 4.1.1. Проучване, изработване, обсъждане и утвърждаване на нов общ устройствен план (ОУП) на град Велинград.

ОУП на Велинград е мярка с дългосрочнно общинско значение и има за заинтересовани страни цялата местна общественост, гражданите и бизнеса на града и Общината. Участие вземат Общината и общинско-частни партньорства с источник на финансиране: Общинския бюджет и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства, с отговорна институция – МСМА. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

 1. Предварително проучване, изготвяне и приемане на подробно задание.

 2. Разработване на доклад-оценка за ОВОС.

 3. Проектиране и обществено обсъждане.

 4. Утвърждаване и реализация на плана.

Постижими ползи: 1. Подобряване на местната нормативна уредба, с изработване на нов ОУП на града, след 1981 г. 2. Определяне при съвременни условия на границите, отделните зони и по-важни обекти на града, неговата комуникативно-транспортна обезпеченост и др. 3. Подобрени общинско планиране и ефективност на устройствените решения и ясни условия за решаване на инфраструктурно-екологичните проблеми на града. 4. Допринася за постигане на генералната цел, стратегическите цели и приоритети: П1, П2,П3,П4.

 

МЯРКА 4.1.2. Благоустрояване и естетизиране на градски квартали, райони, махали и сгради.

Благоустройството е типична област на общинските компетенции, включва голяма част от общинските проекти и има за заинтересовани страни гражданите и почиващите в града. Участие вземат Общината и общинско-частни партньорства с источник на финансиране: фондовете на ЕС, национално и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства, с отговорна институция – МСМА и Съвета за партньорство по ОПР. За изпълнение на мярката Общината планира следните основни дейности:

 1. Ремонт, осъвременяване и поддържане в добро техническо и санитарно-хигиенно състояние на уличната мрежа на Велинград.

 2. Благоустрояване, естетизиране и хигиенизиране на централната част на града, централните и крайните части на трите квартала на града.

 3. Планово устройване, благоустрояване и доизграждане на инфраструктурата – уличната, В и К и ел мрежа, и социални жилища в малцинствените квартали.

 4. Саниране на обществени сгради и цветово оформяне на фасади, огради, декоративни елементи.

 5. Ахитектурно, художествено и благоустройствено оформяне на терените около всички чешми с минерална вода, паметници, скулптури и други обемно-художествени градски елементи.

Очаквани ползи: 1. Придаване на нов облик и “собствено лице” на града. 2. Повишаване на мотивацията на разходите по приоритети и като полза за населението чрез повишаване на обществения дебат по различните аспекти на проектите – урбанистичен, екологичен, функционален. 3. Привличане на финансови ресурси за благоустройствени и социални проекти в общинските финанси.

МЯРКА 4.1.3. Проектиране и изграждане топлофикацията на града и реализация на икономии на средства за отопление на общински сгради.

Въпреки че има частично отопление на обществени сгради с термални източници, въпросът с топлофикацията на града не е решен. Проблемът е с общинско и курортно значение и има за заинтересовани страни гражданите, бизнеса и почиващите в града. Участие вземат Общината и общинско-частни партньорства с источник на финансиране: фондовете на ЕС, национално и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства, с отговорна институция – МСМА и Съвета за партньорство по ОПР. За изпълнение на мярката Общината планира да извърши дейности на поетапно изграждане на градска топлоцентрала и топлоразпределителна мрежа с приоритет за включване на болници, училища, читалища, общински административни, социални и културни сгради, жилищни сгради, обекти на туризма, индустрията и услугите.

Очаквани ползи: 1. Намаляване замърсяването на атмосферния въздух с вредни газове и емисии. 2. Подобряване на енергийната ефективност и икономии за отопление на общински сгради. 3. Постигане на комфортни условия за живеене, работа и обслужване на населението и гостите на града и Общината.

 

МЯРКА 4.1.4. Изграждане на екологично чист градски транспорт.

Мярката е с дългосрочнно общинско значение и има за заинтересовани страни местната общественост, гражданите, бизнеса и посетителите на курорта. Участие – Публично-частно партньорство и частно участие. Отговорна институция: Общината, МРРБ – Изпълнителна агенция Пътища, с источник на финансиране: фондовете на ЕС, национално и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

 1. Изграждане на обходно трасе на Велинград по път ІІ 84 и създаване на ефективна организация на пътното движение.

 2. Проектиране и изграждане на електромрежа за тролейбусен транспорт и доставка на тролейбуси по маршрут № 1 на Велинград.

 3. Изграждане на паркинги (наземни, подземни) в ЦГЧ и увеличаване броя на паркоместата.

 4. Изграждане и оптимизация на транспортните мрежи и системи за участие в градски, общински, междуобщински, областна и междуобластни линии.

 5. Актуализация на плана за безопасност на движението в града.

 6. Осъвременяване на автопарка на публичния транспорт в града.

Очаквани ползи: 1. Намаляване замърсяването на атмосферния въздух с вредни газове и емисии. 2. Подобряване на енергийната ефективност и икономии на енергия и горива. 3. Постигане на комфортни условия за обслужване на населението и туристите.

 

МЯРКА 4.1.5. Строителство и разширяване на зелената система на Велинград съгласно приетата програма за нейното управление.

Зелената система има изключително важно градско значение, заинтересовани страни са гражданите и почиващите в града. Участие вземат Общината и общинско-частни партньорства с источник на финансиране: допълнителни източници за финансиране – частни средства и Общинския бюджет с отговорна институция – МСМА, респ. Съвета за партньорство по ОПР. За изпълнение на мярката Общината планира да извърши определени в Програмата за управление на зелената система (2003 г.) дейности като:

 1. Вписване на съществуващите зелени площи в плана на града, актуването им като общинска собственост и осигуряване на средства за отчуждаване на съществуващи озеленени площи.

 2. Изработване на цифров модел на кадастър на зелената система на града.

 3. Изграждане на нов градски парк с минимална площ от 50 дка.

 4. Приемане на финансова програма за ремонт, реконструкция и естетизиране на зелени площи, лесопаркове, оранжерии и разсадник и изграждане на различни зони за отдих – детски, атракционни, за спорт, изгледни места и др.

 5. Утвърждаване на План за последователно озеленяване на улици и площи с ограничено ползване .

 6. Изработване и поддържане на специализирана база данни за зелената система на града.

 7. Изработване на програма с поименен списък на местата за възстановяване на растителността, парковата инфраструктура, техническата инфраструктура.

 8. Реконструкция и възстановяване на парковете “Клептуза”, “Двореца”, “Бор” и други.

 9. Въстановяването на работата по изграждане на лесопарковете в околностите на града.

 10. Стимулиране на засаждането на иглолистни дървета в частните дворове.

 11. Освобождаване на зелените площи от незаконни строителни съоръжения.

 12. Провеждане на ежегодни залесителни мероприятия край трите квартала на града със засаждане на над 1000 бр. дървесна и над 2000 бр. храстова растителност годишно.

 13. Стимулиране осъществяване на ново зелено строителство върху свободни и неусвоени терени.

 14. Въвеждането на системност в провеждането на основните дейности по подържане на зелената система: нови засаждения, зацветяване, поддъръжка на фитосанитарно състояние на дървесната растителност, коситба, поливане, растителна защита и т. н.

 15. Подкрепа за възстановяване на речната екосистема и чистотата на Чепинска река.

 16. Доизграждане на гробищния парк.

 17. Съдействие за доизграждане на зелени зони по входните артерии и по околовръстния път.

 18. Разработване и въвеждане на нова политика за информиране на обществеността и въвеждане на екологично образование и възпитание в образованието за реализиране на тази приоритетна област.

 19. Провеждане на мониторинг за изпълнение на приетата Програма за управлението на зелената система на Велинград.

Очаквани ползи: 1. Подобряване на политиката на МСМА за опазване на зелените площи. 2. Изграждане на зелената система на територията на града, и постигане на полагащата се площ по норматив на човек от населението. 3. Съхраняване на биоразнообразието и осигуряване на възможности за здравословен начин на живот.

ЦЕЛ 4.2. УКРЕПВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА ЦЕНТЪР НА ОБЩИНАТА – СЕЛА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

Селищната мрежа на общината ще се развива в едно основно ядро (Велинград и село Драгиново) и шест вторични опорни центъра – гр. Сърница, Света Петка, Грашево, Кръстава, Пашово, Бирково.

 

МЯРКА 4.2.1. Развитие на вторичните опорни центрове в Общината.

Поради своето планинско разположение и отдалеченост, както от общинския център Велинград така и по между си, развитието на селата ще се реализира групирано във вторични опорни центрове, в които се включват близките села и махали. Източници на финансиране: национално и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства. Опорните центрове се създават с внимателно проучени и подбрани пакети от целеви мерки, които съдържат публични инвестиции в инфраструктура, устройствено планиране, организация, обучение, маркетинг, като по райони са обосновани следните дейности:

 • ОПОРЕН ЦЕНТЪР 1 (Селата Света Петка, Юндола, Алендарово, Долно Дъбево, Всемирци – общо 2564 жит.): Предвижда се заетост в земеделие и скотовъдство, горско стопанство и мерки за привличане на алтернативна заетост, планинско-климатичен-, ски-, агро- и селски и крайпътен туризъм, лов и риболов; мерки за подобряване на достъпността до селата и махалите на кметство Света Петка, устройствени мерки по благоустрояване, хигиена и техническа инфраструстура: асфалтиране на улици, водоснабдяване и канализация, телефонизация и други; подобряване на социалните услуги;

 • изпълнение на Програма за благоустрояване и изграждане на националния климатичен курорт Юндола;

 • ОПОРЕН ЦЕНТЪР 2 (Селата Пашово, Рохлево, Бутрево,Кандьово, с общо 1650 жит.) заетост в земеделие и скотовъдство, горско стопанство и мерки за привличане на алтернативна заетост, създаване на битово-хигиенни и бизнес условия за привличане планинско-климатичен-, агро- и селски и крайпътен туризъм, лов и риболов; Устройствени мерки по благоустрояване, хигиена и техническа инфраструстура: настилка на улици, водоснабдяване и канализация, телефонизация и други; подобряване на социалните услуги.

 • ОПОРЕН ЦЕНТЪР 3 (Селата Бирково, Чолаково, Враненци,Горно Дъбево, Цветино, Абланица с Магерово -общо 1415 жит.): земеделие и скотовъдство, горско стопанство и мерки за привличане на алтернативна заетост, създаване на битово-хигиенни и бизнес условия за привличане на планинско-климатичен-, агро-, ловен- и селски туризъм,; устройствени мерки по благоустрояване, хигиена и техническа инфраструстура: подобрена достъпност с реконструкция и ремонт на панорамен път, настилка на улици, водоснабдяване и канализация, телефонизация; подобряване на социалните услуги.

 • ОПОРЕН ЦЕНТЪР 4 (Село Грашево и Мечо корито – с 1270 жит.): заетост в земеделие и скотовъдство, горско стопанство и привличане на алтернативна заетост, създаване на планово-устройствени, битово-хигиенни и бизнес условия за привличане на планинско-климатичен-, агро- и селски и крайпътен туризъм, лов и риболов; подобрена достъпност с провеждане на устройствени мерки по полагане на настилки по път Грашево-Мечо корито, реконструкция на пътя до Грашево, благоустрояване, хигиена и техническа инфраструстура: настилка на улици, водоснабдяване и канализация, телефонизация и други; подобряване на социалните услуги.

 • ОПОРЕН ЦЕНТЪР 5 (Селата Кръстава, Горно Бирково и Бозево – общо 1268 жит.): заетост в земеделие-картофопроизводство и скотовъдство-овцевъдство, горско стопанство и привличане на алтернативна заетост, създаване на условия за планинско-климатичен-, агро- и селски туризъм, лов и риболов; провеждане на устройствени мерки – подобряване на достъпността до селата чрез довършване, реконструкция и полагане на настилки по пътищата, благоустрояване и техническа инфраструстура: настилка на улици, водоснабдяване и канализация, телефонизация и хигиенизация; подобряване на социалните услуги.

 • ОПОРЕН ЦЕНТЪР 6 (Град Сърница, село Побит камък, село Медени поляни – общо 3989 жит. ):

 1. Развитие на МСП и заетост в туризма (маршрутно-познавателен и авто-туризъм, лов и риболов, хотелиерство и ресторантьорство, крайпътни услуги), горското стопанство и дорвообработването, и алтернативна заетост (шивашко, хранително-вкусово и други производства); земеделие (картофопроизводство) и скотовъдство;

 2. Подобряване на градската среда в Сърница, благоустрояване и техническа инфраструктура на трите населени места водоснабдяване и канализация, асфалтиране на улици, строителство на туристическа база и развитие на ваканционните селища, саниране на обществени сгради, хигиенизиране и други;

 3. Реконструкция и ремонт на пътните връзки за град Сърница, Медени поляни и Побит камък.

МЯРКА 4.2.2. Подобряване на интегративните взаимовръзки в селското стопанство, услугите и индустрията.

Подобряване на взаимовръзките между общинския център Велинград и селата в Общината е с изключително важно общинско значение и има за заинтересовани страни цялата местна общественост, населението в селата, град Сърница, центъра – Велинград и бизнеса. Участие вземат Общината и общинско-частни партньорства с источник на финансиране: национално и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства, отговорна институция – МСМА, респ. Съвета за партньорство по ОПР. За изпълнение на мярката Общината планира да извърши дейности като:

 1. Реализиране на транспортна схема с утвърждаване на график на автобусните линии удобни за населението на селата и двата града .

 2. Подкрепа на създаване на Депо за животни и цех за преработка на селскостопански продукти в Драгиново: изграждане и пускане в действие.

 3. Съдействие за изграждане на Земеделски търговски център: проектиране, строителство и пуск на тържище за животни, фуражи, инвентар и медикаменти във Велинград, чрез публично-частно партньорство.

 4. Подръжка за пускане на Линия за сортиране и пакетиране на картофи: проектиране и изграждане във Велинград.

 5. Осигуряване на общинска подкрепа за поетапно създаване на Предприятие-майка за текстилни/шивашки изделия: съвременно строителство във Велинград с филиали в селата-опорни центрове.

 6. Развитие на малките села/махали чрез достъпност до тях и създаване на алтернативна заетост в земеделието и селския туризъм и изграждане на инфраструктура за задържане на населението.

 

ЦЕЛ 4. 3. РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ, ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО И ДОБРОСЪСЕДСТВОТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАЗВИТИЕ

МЯРКА 4.3.1 Участие на Общината в трансгранично и междурегионално сътрудничество.

Мярката е с дългосрочнно общинско и надобщинско значение и има за заинтересовани страни местната общественост, гражданите, бизнеса и туристическия поток. Участие – Публично-частно партньорство и частно участие. Отговорна институция: Общината с помоща на МРРБ, МИ, МОСВ, МКТ, с источник на финансиране: фондовете на ЕС, национално и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства. За изпълнение на мярката планираме следните основни дейности:

1.Намаляване на изолацията на Община Велинград чрез общи проекти и съвместни дружества:

 • за подобряване на транспортната и обслужващата инфраструктура довеждаща до Общоевропейските транспортни коридори (ОЕТК);

 • за развитие на информационни и комуникационни мрежи и услуги и трансгранични водни, отпадъчни и енергийни системи.

 • в изпълнение на маркетинговата стратегия за развитието на туризма в Общината.

2. Разработване на Програма за разширяване на сътрудничеството на Община Велинград с общини от Гърция, Турция, Македония, Италия и други държави за насърчаване на предприемачеството и развитието на МСП в туризма, културата и трансграничната търговия чрез:

 • развитие на съвместни туристически проекти;

 • създаване на смесени дружества с Гърция и Турция за различни производства и преработка на местни суровини;

 • сътрудничество в областа на търговията и услугите ;

 • развитие на смесени информационни бизнес центрове за обмен на информация за пазари и услуги;

 • разширяване на традиционните връзки в размяна на гостувания на фолклорни, духови и театрални състави, спортни отбори, представители на училища, читалища и др.

3. Възобновяване и разширяване на традиционни отношения на побратимяване и сътрудничество с общини от Гърция – Пилея (Солун) и др., от Франция – Буньой (Париж) и Динь ле Бен, от Русия – Кисловодск, от Германия – Хоенщайн-Ернстал, от Белорсусия – Молодечное, Коми и други.

 

МЯРКА 4.3.2. Развитие на междуобщинската координация и партньорство.

Интегрирането на усилията със съседни общини за обекти от общ интерес е задача с дългосрочнно общинско значение и има за заинтересовани страни местната общественост, гражданите, бизнес-средите. Участие – Публично-частно партньорство и бизнес участие. Отговорна институция: Общината, с источник на финансиране: фондовете на ЕС, национално и допълнително безвъзмездно финансиране – частни средства .

За участие на Общината в междуобщинско сътрудничество предвиждаме следното:

 1. Общи проекти за ремонт и реконструкция на път ІІ 84 и път ІІІ 843, довеждащи до ОЕТК№ 4 и № 8 и ГКПП с Република Гърция при Хаджи Димово с общини от Пазарджишка, Благоевградска и Смолянска области.

 2. Общи проекти за изграждане на четвъртокласната общинска пътна мрежа с фирма “Астрал”, Община Рим, Италия.

 3. Общи проекти с Община Ракитово за развитие на културния туризъм в Чепинско, туристически комплекс “Сютка”, за преработка на ТБО и реконструкция на път ІІ 84 в общия участък, за развитието на земеделието в Чепинското поле, изграждане на химермаркет от търговска верига и др.

 4. Участие в изграждане на търговски център за улесняване реализацията на селскостопанска и горска продукция на производителите от съседните общини и коопериране на усилията за преработка на местни суровини, създаване на краен продукт и раелизация на пазара.

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

ПРИОРИТЕТ 1: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД – КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНА В ИКОНОМИКАТА С ДИНАМИЧЕН СЕКТОР – ТУРИЗМА

ЦЕЛ 1.1. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВЕЛИНГРАДСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ВЪВ ВОДЕЩА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ В БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕТО И СПА-ТУРИЗМА В ЕВРОПА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013 г. С ТРАЙНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕЛОГОДИШЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

 • Увеличен брой туристически посещения – през 2013 г. с 80% (2006 г.= 100%);

 • Увеличен брой места за лечение, терапия и развлечения;

 • Нови програми за туризъм;

 • Нови и възстановени процедури;

 • Нови и възстановени балнео-туристически услуги;

 • Подобрени условия около откритите терми и баните във Велинград;

 • Подобрен пътен достъп и инфраструктура;

 • Изградена нова обществена инфраструктура;

 • Подобрен достъп и условия за обслужване на хора с увреждания .

 • Обем и динамика на растежа на доходите (2006 г.= 100%).

 • Ниво и растеж на заетостта (% на намаляване на безработицата) (2006 г.= 100%).

 • Наличие на разработен план (ОУП) в приетия срок.

 • Постигане на показателите в предварителното задание на ОУП, утвърдено от Общинския съвет.

ЦЕЛ 1.2. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЕМПОВЕТЕ НА РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СЕКТОРИ И НА УСЛУГИТЕ В ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНАТА

 • Брой на нововъведени изследвания, технологии и иновации

 • Брой на изградени техноинкубатори, получили подкрепа

 • Размер на инвестициите за развитие на техноинкубатори и (% от общите инвестиции)

 • Брой на фирмите, разположени техноинкубаторите

 • Общ размер на инвестициите, привлечени в техноинкобатори

 • Брой на пазарно ориентирани изследователски проекти, получили помощ

 • Повишаване на броя на заетите изследователски кадри (брой и % от общия брой на заетите кадри от тази сфера, мъже/жени)
 • % на успешно завършените пазарно ориентирани изследователски проекти

 • Брой на получените патенти от разработените иновации

 • Наличие на структури/програми за обучение в предприемачески умения

 • Разработена общинска иновационна стратегия и програма за нейната реализация.

 • Брой изградени обекти на общинска бизнес инфраструктура, които са получили подкрепа

 • Брой на малките и средни предприятия, които получават бизнес услуги

 • Наличие на мрежа за обмен на информация между отделните звена на общинската инфраструктура, предоставяща услуги за бизнеса

 • Площ на изградените нови бизнес подкрепящи инфраструктурни обекти (кв.м)

 • Процент на доволните бенефициенти (мъже/жени)
 • Брой и % на увеличаване на цифровите телефонни линии

 • Дължина на инсталираната широколентова мрежа (в км)

 • Брой на създадените “онлайн” услуги и възможности, предназначени за малките и средни предприятия (електронна търговия и транзакции, образование и обучение, създаване на различни видове мрежи)
 • Брой на създадените “онлайн” услуги и възможности, предназначени за училища, публични институции и граждани
 • Брой на абонатите на Интернет на 1000 жители

 • Брой на новосъздадените фирми, които предлагат услуги, свързани с информационните технологии (“он лайн”, електронна търговия и др.) на регионално и местно ниво

 • Брой на обучителните курсове по информационни и комуникационни технологии

 • Брой на обучителните часове (часове x обучавани) по информационни и комуникационни технологии

 • Брой на обучаваните (мъже/жени) по информационни и комуникационни технологии

 • Брой на създадените интерактивни услуги по информационни и комуникационни технологии

 • Брой на Интернет ПД (пунктове за достъп) за повиквания на локално ниво.

 • Брой проекти, получили техническа помощ за подготовката им

 • Брой преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол

 • Брой разработени общински информационни системи за осигуряване на процеса на управление

 • Брой разработени системи за наблюдение на изпълнението на общинските планови и програмни документи

 • Брой разработени съвместни проекти между Общинска администрация, частния сектор и неправителствения сектор
 • Брой финансирани съвместни проекти между Общинската администрация, частния сектор и неправителствения сектор
 • Брой на преминалите обучение по разработване, финансиране и управление на съвместни проекти и прилагане на интегрирани програми за развитие
 • Брой на преминалите обучение по мениджмънт от Общинска администрация

 • Брой ключови услуги, предоставяни в Общината, получили специфична подкрепа

 • Предоставяне на административни услуги чрез едно място на достъп (едно гише) в Общината

 • Брой на преминалите обучение за подкрепа на нови подходи за управление в Общината, в т.ч. за иновации, регионални клъстери, трансгранично и транснационално сътрудничество

 • Брой внедрени добри практики на управленски подходи за общинско развитие.

ЦЕЛ 1.3. ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНАТА

 • Брой стартирали специални програми за обучение и квалификация – публично-частно партньорство

 • Брой МСП от Общината усвоили средства от фондовете на ЕС

 • Брой създадени нови звена на бизнес инфраструктурата в общината

 • Създадени нови търговски и бизнес центрове

 • консултантско звено за подпомагане на земеделски производители в подготовка на бизнес планове и проекти за получаване на финансиране;

 • Брой на създадените клъстери и мрежи с участие на Общината

 • Брой на фирмите от Общината, участващи в клъстери

 • Брой реализирани ваканционни, индустриални, жилищни и офисни имоти

 • Проведени регулярни срещи с бизнес-средите

 • Брой облекчени административни услуги за МСП (2006 г. = 100%)

 • Приети съвместни програми за разширяване на базата за трудова заетост

 • Реализация на Общински план за реклама на местната работна сила

 • Разработени програми и мерки за насърчаване на инвестициите и ИКТ

 • Разкрито “Информационното гише на предприемача”

 • Брой ефективни публично частни партньорства с участието на Общината

 • Брой проведени обучителни програми за участието на бизнес средите в бизнес мрежи и групи свързани производства.

 

ПРИОРИТЕТ 2: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С РАЗВИТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

ЦЕЛ 2.1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 • Дължина (в километри) на изградени или подобрени пътища – IІ, III и общински пътища (% от мрежата, ко­ято е завършена)

 • Степен на завършване на мрежата (%)

 • Дължина на подобрената железопътна инфраструктура

 • % на населението с подобрен транспортен достъп

 • Работни места, създадени или запазени в резултат на проекти в транспорта

ЦЕЛ 2.2. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЕКОЛОГИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 • Изградена ПСОВ във Велинград

 • Изградени малки ПСПВ в Общината

 • % отпадни води, подложени на първично пречистване

 • % отпадни води, подложени на вторично пречистване
 • % на домакинствата / стопанските предприятия, повлияни от премахване на режима на водоползване

 • Брой на дните с нарушено водоснабдяване (на 1000 домакинства)
 • % на третиране на битови и строителни отпадъци в съответствие с нормативните изисквания

 • % на населението, включено в организираните системи за събиране на битовите отпадъци

 • Рехабилитирана площ – дка и % от подлежащата на рехабилитация
 • Територия он Общината (% от общата), застрашена от ерозия (водна, вятърна и в резултат на човешка дейност)

 • Укрепени свлачища – брой и площ

 • Брой на изградените нови алтернативни източници на енергия и мощност в KW.

 

ЦЕЛ 2. 3.. ОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 • Брой природни и културни обекти, получили подкрепа за опазване и експониране

 • Площ на съхранените и експонирани природни и културни обекти

 • Обновени културни институти в Общината

 • Създадени нови устойчив туристически продукт – културен туризъм в Общината

 • Предоставена площ в туристически обекти (м2)

 • Брой на нови маркетингови инициативи / схеми за промоциране на туристическия бизнес

 • Дължина на изградена нова/подобрена техническа инфраструктура в на местни туристически продукти в Общината

 • Среден брой посетители на ден

ПРИОРИТЕТ 3: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С ПОВИШЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА

ЦЕЛ 3.1. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

 • Брой на служителите, участващи в програмите за обучение (тип, продължителност)

 • Брой на МСП, получаващи финансова помощ за обучение (мащаб, тип, продължителност)

 • Брой съвместни проекти между работодатели и учащи се

 • Брой нови учебни програми, ориентирани към общинския пазар на труда

 • Брой общински информационни системи и мрежи за професионално насочване и информация

 • Брой на компютрите на 100 ученици в училищата

 • Брой на Интернет места на 100 ученици в училищата

 • Брой обучителни часове, насочени към ИКТ (часове х обучавани) в училищата

ЦЕЛ 3.2. ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

 • Брой, относителен дял и индекси на изменение на броя на лицата, преминали през обучение за предприемачество, усъвършенстване на притежаваната квалификация, обучение за ключови знания и умения

 • Проведени активни мерки на общинския пазар на труда, в т.ч. за групи в неравностойно положение

 • Брой осигурени места за квалификации в Общината, в т.ч, за групи в неравностойно положение

 • Предприети и организирани квалификационни курсове в Общината, в т.ч. за групи в неравностойно положение

 • Предоставени консултации и съвети в Общината, в т.ч. за групи в неравностойно положение

 • Брой новоразкрити работни места в Общината

 

ЦЕЛ 3.3. ПОВИШАВАНЕ НА ГРИЖИТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА

 • Вложени нови инвестиции, свързани с развитието на здравеопазването
 • Брой нови здравни услуги в Общината
 • Брой на населението в Общината, получило нов достъп до здравни услуги
 • Брой изградени нови жилища, отстъпено право на строеж
 • Брой осъвременени/изградени бази и центрове за хора с увреждания
 • Брой реализирани проекти в малцинствените квартали и махали

 • Брой деца от бедни (етнически) семейства участвали в програми за интегрирано образование

 • Училища с изградена съвременна спортна база

 • Брой изградени квартални и селски спортни площадки и съоръжения

 • Брой изградени туристически пътеки, туристически заслони и маркировка

 • Изградени нови/възстановени ски-писти и зимни спортни съоръжения

ПРИОРИТЕТ 4: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И РАЗВИТО РЕГИОНАЛНО И МЕЖДУСЪСЕДСКО ПАРТНЬОРСТВО

ЦЕЛ 4.1. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВЕЛИНГРАД КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

 • Разработени стратегиически подходи по отделни направления за интегрирано градско развитие във Велинград

 • Подпомогнати проекти за обновяване на Велинград

 • Изградена инфраструктура във Велинград

 • Настанили се в обновен квартал/район/зонана Велинград бизнес дейности/ търговски обекти

 • Реализиран проект за електрически градския обществен транспорт във Велинград

 • Реализиран проект за околовръстен път на Велинград

 • Процент на превозените пътници с екологично чист транспорт / тролейбусен транспорт

ЦЕЛ 4.2. УКРЕПВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА ЦЕНТЪР НА ОБЩИНАТА – СЕЛА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

 • Брой проекти за укрепване на взаимовръзката между Велинград и прилежащия селски регион на Общината

 • Брой на населението, положително засегнато от проекти за укрепване на социално-икономическата интеграция между Велинград и прилежащия му селски район

 • Брой изградени нови производствени/търговски обекти за осигуряване работни места на населението от селата

ЦЕЛ 4. 3. РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ, ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО И ДОБРОСЪСЕДСТВОТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАЗВИТИЕ

 • Брой на проектите за трансгранично сътрудничество, в т.ч. по основни приоритети; Брой на бенефициентите

 • Относителен дял на целевото население, повлияно от проекти за трансгранично сътрудничество

 • Брой на проектите за транснационално сътрудничество с участие на Община Велинград

 • Структура и обхват на проектите за транснационално сътрудничество

 • Брой обекти, включени в проекти за транснационално сътрудничество

 • Общ брой на партньорите от Община Велинград; Брой на бенефициентите

 • Брой на проектите за работа в мрежа и обмен на опит между регионалните местниш власти с участие на Общинска администрация; Брой на бенефициентите

 • Брой изградени мрежи

 • Относителен дял на Общинска администрация между участващите в Общината в изградените мрежи и обмен на опит

М И Н И – Р Е Ч Н И К :

А

Аг?ра (аgor?) – главният площад на древногръцки град, на който са ставали народни събрани; пазар за продажба на стоки и др. прояви.

Агресивна стратегия - основава се на силните страни и възможностите, определени от SWOT анализа (S-O) и се изразява най-общо в разширяване и усъвършенстване на текущите дейности и проекти, на целевите групи и др., както и навлизане в нови области на действие.

Аквап?рк (лат. aqua “вода” и парк) – парк с водни басейни и процедури, разнообразни атракционни съоръжения, развлекателни програми и други подобни.

В

Визия (лат. visio) – кратко описание на дългосрочно (повече от 10-15 години) желаната ситуация в общината; колективно виждане за идеалното бъдеще на общината.

Д

Действия - отделни стъпки за изпълнение на мерките и целите (действията са обект на Програмата за реализация на ОПР).

Дендрариум (от гр. d?ndron) – ботаническа градина с разнообразни видове дървета и храсти; дендро-парк.

Диверсификационна стратегия - при комбинация на слаби страни и благоприятни възможности, определени чрез SWOT анализа (О-W), насочена е към развитие на дейности, отговарящи на възможностите и намаляване на слабите страни; предполага фокусиране върху дейности, които оползотворяват максимално възможностите на средата.

И

Индикативна финансова таблица - структурен елемент на ОПР, който дава числен финансов израз на предвидените за реализация в плана мерки по съответните приоритети.

Инфраструктура - (фр. infrastructure)- съвкупност от всички необходими съоръжения и условия, за да има нормално развитие на някаква дейност, за да се установи нещо или някой някъде (напр. пътища, железници, вода, училища, бази за някакви съоръжения и други подобни).

К

Конкуренция (лат. concurrentia) – съревнование, съперничество, надпреварване.

Критерии за оценка на целите - (1) важност на целта, респ. проблема; (2) степен на неотложност на проблема; (3) степен на изпълнимост (осъществимост); (4) връзка с други цели, определени вече като важни и др.

М

Мемор?ндум (лат. memorandum “което трябва да се помни”) – напомнително писмо; подробно становище, обосновка и изброяване на задължения на страни по даден въпрос.

Местно развитие – “промяна, която води до подобряване на жизнения стандарт на местните жители и повишаване на приходите на общината в рамките на устойчивото развитие” (Liner, Dusenbury, 1997, с. 9)

Мисия (лат. missio)- задача, обхват на дейността; предназначение, принос; важна (историческа) роля на лице или група/териториална общност.

Мярка - съвкупност от сходни по характер дейности, насочени към постигане на определена цел. Мярката е насочена към конкратна слабост (проблем), или група проблеми и слабости за решаване.

О

Общински план за развитие - планов докумет, който дава насоката на действията за развитието в общината за определен период (обикновено 3-10 години) и определя целите, приоритетите, мерките и отговорностите за осъществяването им.

Оздравителна стратегия - основава се на силните страни и заплахите, определени от SWOT анализа (S-T), като главната насока е подобряване на силните страни и намаляване ефекта на заплахите; често тази стратегия предполага обединяване усилията с други организации за избягване на заплахите и по-добро използване на специфичните им силни страни.

Основна цел - най-общо намерение за времевия хоризонт (в случая 2013 г.), което отговаря на изискванията за реалистичност и изпълнимост и е съобразено с наличните ресурси.

П

Партньорство - формално или неформално споразумение между различни заинтересовани (органи на местно самоуправление, държавни и др. институции, търговски дружества, НПО, граждани) за постигането на обща цел.

Приоритет (лат. priоr “пръв”) – първенство, предимство. Приоритетите се установяват базирайки се на визията за местно развитие, на анализа на социално-икономическите фактори, както и на приоритетите на стратегическо развитие на областта, района и държавата.

Програма за реализация на ОПР (План за действие) - конкретизира мерките на Общинския план за развитие, проектите за тяхното изпълнение, финансовите ресурси, звената за изпълнение, дейностите за информация и публичност, контрола и оценката за изпълнението на програмата; Съдържа информация за: действията, разходите, финансирането по източници, кой отговоря, кой участва, индикаторите за изпълнение.

С

Спа- [spa ] – курортно място с минерален извор; бани; минерален извор.

Стратегически цели - общи цели във всяка приоритетна област, които показват какво общността иска да постигне за времевия хоризонт на ОПР ( в случая 2013 г.) в съответната приоритетна област.

Стратегическо планиране - свежда се до определяне на (1) цели (какво трябва да се постигне?), (2) стратегия (как ще стане това?), (3) тактика (кой, кога и с какви средства ще осъществява стратегията?). Резултат/продукт на стратегическото планиране е планът (стратегията) за развитие.

Стратегия - вид планов документ с дългосрочен или средносрочен обхват, който интегрира в себе си визията за развитие на организацията/териториалната общност, стратегическите и краткосрочните цели, плана за действие и ресурсното осигуряване за реализацията му.

Р

Район за целенасочено въздействие (РЦВ)– В ЗРР са регламентирани 6 вида райони за целенасочено въздействие: (1) Райони за икономически растеж; (2) райони в индустриален упадък; (3) изостанали гранични райони; (4) изостанали селски райони; (5)изостанали планински райони; (6)столична община. Териториалният обхват на районите се определя според определените критерии в регионалните планове за развитие.

Т

Термапарк - обособява се и се развива в район с термални води и минерална баня – паметник на културата, в паркова среда и изградена обществена инфраструктура. Термалните води създават основният пакет услуги, включван в културно-туристическия продукт: балнеолечебните програми и програмите за активна почивка и културни развлечения.

Терми (лат. thermae): (1) извори с висока температура на водата (2) обществени бани в древния Рим (у древните римляни), където гражданите се събират за срещи и разговори. Обществените римски бани (терми) имат отделения за мъже и жени. Помещенията са: съблекалня, горещо помещение, топло помещение, студено помещение, басейн, зала за спорт, срещи и др.

Ф

Финансиране – Според ЗРР финансирането на Общинските планове за развитие се осъществява със средства на: (1) Общината (общински бюджет, извънбюджетни фондове); (2) Републиканския бюджет (по-специално, когато общината попада сред РЦВ); (3) Фондовете на ЕС (ако съответните мерки са включени в НОПРР); (4) Средства на физически и юридически лица (напр. търговски дружества.) и др.

Ц

Цели (специфични, конкретни) - точно дефинирани намерения, определени максимално конкретно; формулирано изявление за очакваните резултати.

С Ъ К Р А Щ Е Н И Я:

АРР – Агенция за регионално развитие

БВП – Брутен вътрешен продукт

БЛЦ – Балнеолечебен център

БДС – Брутна добавена стойност

ВЕЙ – възобновяеми енергийни източници

ВКТВ – Вода, канали и термални води

ДБТ – Държавно бюро по труда

ДДС – Държавна дивечовъдна станция

ДКЦ – Диагностичен консулативен център

ДЛ – Държавно лесничейство

ЕС – Европейски съюз

ЕТ – Едноличен търговец

ЗРР – Закон за регионално развитие

ИКТ – Информационни и комуникационни гехнологии

ИМ – Исторически музей

ИПОМВ – Интегрирана програма за оползотворяване на минералните води

ИСПА – Предпресъединителен фонд на Европейския съюз

ЛВБ – Лечебно-възстановителна база

М. – Мярка

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение

МВЕЦ – Микро водна електрическа централа

МЗ – Министерство на здравеопазването

МИ – Министерство на икономиката

МКТ – Министерство на културата и туризма

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МРРБ – Министерство на регионалното развитие на България

МС – Министерски съвет

МСМА – Местно самоуправление и местна администрация

МСП – Малки и средни предприятия

НПО – Неправителствени организации

НПР – Национален план за развитие

НСРР на РБ – Национална стратегия за регионално развитие на Република България

НЦТР – Национален център за регионално развитие

ОВОС – Опазване и възстановяване на околната среда

ОЕТК – Общоевропейски транспортни коридори

ОНЧ – Образцово народно читалище

ООД – Дружество с ограничена отговорност

ОПР – Общински план за развитие

ОПС – Отстъпено право на строеж

ОСР – Областна стратегия за развитие

ОУП – Общ устройствен план

П. – Приоритет

ПОС – Публична общинска собственост

ПР – връзки с обществеността

ПРООН – Програма за развитие на ООН

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води

ПФ – Предприсъединителни фондове

ПЧИ – Преки чуждестранни инвестиции

РПР – Регионален план за развитие

РПУ – Районно полицейско управление

РУГ – Районно управление на горите

РЦВ – Район за целенасочено въздействие

САПАРД – Европейски предприсъединителен фонд

СБР – Специализирани болници за рехабилитация

СЦ. – Стратегическа цел

ТБО – Твърди битови отпадъци

ТГС – Трансгранично сътрудничество

УОГС – Учебно-опитно горско стопанство

ФАР – Европейски предприсъединителен фонд

Ц. – Цел (Специфична цел)

ЦБИ – Център за бизнес и информация

ЦГЧ – Централната градска част

ЧОС – Частна общинска собственост

ЮЦР – Южен централен район

ISO, IES – европейски стандарти

SWOT – силни страни, слаби страни, възможности, заплахи (съкр.)

Все още няма коментари.

Leave a Reply