РЕШЕНИЕ №326

ОТНОСНО: Даване на съгласие за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „Голден Груп” ООД – гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.29, т.2, чл.30, чл.37, т.2 и чл.38 от Решение №96/2012г. на ОбС – Велинград и постъпила молба вх.№032-02-1092/27.07.2012г. от „Голден Груп” ООД – Велинград, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой „не гласувал”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

18

0

1

1

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Общински съвет – Велинград дава съгласие за водопренос/водоподаване по съществуващия общински водопровод за минерална вода на разрешеното от Общински съвет – Велинград количество минерална вода на „Голден Груп” ООД гр.Велинград с ЕИК №112656472 с управители Иван Зл.Златанов и Атанас Зл.Златанов  по общински водопровод за минерална вода „Сондаж №4 „Власа”” – Оранжерии на „Булгарцвет” ООД. Таксата за водопренос/водоподаване е съгласно действащата тарифа. Срокът на правото на водопренос/водоподаване е еднакъв със срока на действие на разрешително за водовземане издадено от Кмета на Община Велинград.

            2.Общински съвет – Велинград дава съгласие за учредяване на възмездно, срочно право на водопрокарване от съществуващия общински водопровод за минерална вода „Сондаж №4 „Власа”” – Оранжерии на „Булгарцвет” ООД по ул.”Евлоги Георгиев” до УПИ №ХІ – за цветни оранжерии в кв.354 по плана на гр.Велинград за обект „Цветни оранжерии за геотермалното им отопление по утвърден от Главния архитект на града проект на разрешеното от Общински съвет количество минерална вода на „Голден Груп” ООД – гр.Велинград с ЕИК №112656472 с управители Иван Зл.Златанов и Атанас Зл.Златанов. Срокът на правото на водопрокарване е еднакъв със срока на действие на Разрешително за водовземане издадено от Кмета на Община Велинград. Цената на правото на прокарване на водопровода за минерална вода се утвърждава от Общинския съвет.

            3.Разрешителното за строеж на водопровода и разрешителното за прокопаване да се издадат от Главния архитект на Общината след сключване на двата договора с Община Велинград.

            4.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 08.08.2012г., Протокол №14, точка 3 от дневния ред, по вх.№724/06.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply