РЕШЕНИЕ №455

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.12.09г. с протокол №21.

ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост в УПИ ХІ, кв.2 на с.Юндола.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и ал.4, т.2, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

І.Дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността между Общината и физически лица в УПИ ХІ, кв.2 по плана на с.Юндола, с площ от 1 399кв.м., чрез продажба на земята – общинска собственост.

ІІ.Одобрява оценката, извършена от „Комплексинвест” ООД, както следва:

  • Пазарна стойност – 20 499лв.

В това число:

  • Освободена сделка за 333 кв.м. на стойност    4 879лв.
  • Облагаема сделка за 1 066 кв.м. на стойност 15 620лв.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply