РЕШЕНИЕ №316

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.08г. с протокол №10.

                                                   

 ОТНОСНО:Избор на комисия за провеждане на

                                                                      тайно гласуване за Председател на

                                                                      ОбС-Велинград.

         На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, чл.7, ал.3  от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, и след проведеното гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

29

0

0

29

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Избира комисия по провеждане на тайно гласуване за избор на „Председател на Общински съвет – Велинград” в състав:

Председател: Али Мареков

Членове: 1.Янко Сачков;

               2.Васка Милушева;

               3.Лазар Белев;

               4.д-р Жеко Чешмеджиев;

               5.Георги Панов;

               6.Екатерина Каферинова;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply