РЕШЕНИЕ №332

ОТНОСНО: Промени в решение № 297 от 26.07.2012 г. с Протокол № 13 за одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни полудневни групи към училищата за учебната 2012 – 2013 година.

           На основание чл.21, ал.1,т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2, ал.8, чл.11”а” от Наредба №7/2000г. на МОН,организиране на учебната 2012/2013 година и положителни становища на Началника на РИО – Пазарджик, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

І. Одобрява съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2012/2013 година, като се осигурява допълнително финансиране, до минималния брой ученици в паралелка с 20 % от единния разходен стандарт на един ученик в следните училища:

   1. СОУ “Христо Смирненски” с. Света Петка

Клас

брой ученици в паралелка

дофинансиране до минималния брой ученици в паралелка

16

2

Всичко:

 

2

  1. ОУ “Иван Вазов” с. Пашово

Клас

брой ученици в паралелка

дофинансиране до минималния брой ученици в паралелка

ІІ

13

3

ІV

12

4

V

11

7

13

5

VІІІ

16

2

Всичко:

 

21

    3. ОУ “Васил Левски” с. Грашево

Клас

брой ученици в паралелка

дофинансиране до минималния брой ученици в паралелка

І

10

6

ІІ

10

6

ІІІ

13

3

ІV

13

3

V

16

2

VІІ

17

1

Всичко:

 

21

  4. СОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Велинград

Клас

брой ученици в паралелка

дофинансиране до минималния брой ученици в паралелка

Х

14

4

Всичко:

 

4

5. СОУ “Васил Левски” гр. Велинград

Клас

брой ученици в паралелка

дофинансиране до минималния брой ученици в паралелка

Х

14

4

Всичко:

 

4

  6. СОУ “Методий Драгинов” с. Драгиново

Клас

брой ученици в паралелка

дофинансиране до минималния брой ученици в паралелка

Х

14

4

ХІ

14

4

Всичко:

 

8

ІІ. Одобрява съществуването на самостоятелни полудневни групи за учебната 2012/2013 година в следните филиали към училища, като дофинансирането е за сметка на училището:

1. ОУ “Христо Ботев” с. Абланица

            -  филиал с. Магерово – 1 група със 6 деца

            -  филиал с. Цветино – 1 група с 11 деца

2. ОУ “Васил Левски” с. Кръстава

- филиал Г. Бирково – 1 група  със 6 деца

3. ОУ “Д-р Петър Берон” с. Бирково

            – филиал с. Чолаково – 1 група с 10 деца

4. ОУ “Никола Вапцаров” с. Побит камък

            -  1 група с 10 деца

Възлага изпълнението на решението на Георги Янчев – заместник кмет.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 13.09.2012г., Протокол №14, точка 3 от дневния ред, по вх.№796/12.09.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply