РЕШЕНИЕ №363

ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост чрез доброволна делба на УПИ №І-1084, УПИ №ХХV-общ и място за преминаване /алея/ в кв.18 по плана на с.Драгиново.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, заявление вх.№032-02-964/26.06.2012г. и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Община Велинград ликвидира съсобствеността си с Муса Алиш Дженев в УПИ №І-1084, УПИ №ХХV-общ. и място за достъп до УПИ №Х /алея/ между двата имота находящи се в кв.18 по плана на с.Драгиново, Община Велинград чрез доброволна делба, като в дял на Муса Алиш Дженев преминава УПИ №І-1084, находящ се в кв.18 по плана на с.Драгиново, който е с площ 295кв.м. /двеста деветдесет и пет/. В дял на Община Велинград преминава УПИ №ХХV-общ.находящ се в кв.18 по  плана на с.Драгиново, който е с площ 308кв.м. /триста и осем/ и място за достъп до УПИ №Х /алея/ с площ 65кв.м. /шестдесет и пет/.

2.Уравняването на дяловете да стане, като разликата от 25кв.м. /двадесет и пет/ в повече в дела на Община Велинград да бъде заплатен от Община Велинград на Муса Алиш Дженев по пазарна цена, определена от оцените на имоти и одобрена от Общински съвет.

3.Изпълнението на настоящето решение Общински съвет възлага на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2012г., Протокол №15, точка 31 от дневния ред, по вх.№771/04.09.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!