РЕШЕНИЕ №398

ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на сервитут на прокаран водопровод за минерална вода на „Елена-4”ООД гр.Велинград.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.13 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.38 от Решение №96/2012г. на ОбС – Велинград, постъпило заявление от «Елена-4»ООД – Велинград с ЕИК №112618607 с вх.№028-01-894/12.10.2012г. и  след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

3

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Отлага за следващо заседание даването на съгласие за учредяване на сервитут – възмездно, срочно право на прокарване на водопровод за минерална вода на „Елена-4” ООД гр.Велинград

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2012г., Протокол №16, точка 23 от дневния ред, по вх.№882/15.10.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply