РЕШЕНИЕ №399

ОТНОСНО: Изграждане на подземен водопровод за захранване на ПИ 005039 в местност „Превалата”, землище на Община Велинград.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, чл.193 и чл.210, ал.3 от ЗУТ, решение №15 от 08.10.2012г. на комисия по чл.210 от ЗУТ, молба вх.№032-02-1418 от 26.09.2012г. от «ЛАЙТ КОМЕРС» ООД гр.Пловдив и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Учредява възмездно право на сервитут на „ЛАЙТ КОМЕРС” ООД гр.Пловдив, представлявано от управителя Светослав Славов, с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Пролет” №1, за прокарване на нов подземен водопровод Ф40 през полски път ПИ №005016 – частна общинска собственост за захранване на обект „Бензиностанция” в  ПИ 005039 в местност „Превалата”, землище Велинград. Трасето за новия водопровод започва от съществуващ такъв в ПИ 005016, продължава по полски път /ПИ005016/, минава в сервитута на път ІІ клас и стига до водомерна шахта в ПИ 005039 в местност „Превалата”, землище на Община Велинград ЕКАТТЕ 10450. Дължината  на водопровода, попадащ в ПИ 005016 – полски път –частна общинска собственост е 104м., сервитута му е 1,24м. /по 0,62м. от двете страни на оста/; заета площ от пътя /сервитутна площ/ с ограничено ползване – 129кв.м.

2.Определя цена 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/ за възмездно право на сервитут за описания в т.1 водопровод Ф40 през полски път ПИ №005016 – частна общинска собственост.

3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

4.След приключване на строително-монтажните работи, както и при дейности, свързани с поддържане  и ремонт на подземния водопровод, във връзка с чл.194, ал.4 от ЗУТ, „ЛАЙТ КОМЕРС” ООД гр.Пловдив е длъжен веднага да отстрани всички повреди на пътното платно.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2012г., Протокол №16, точка 24 от дневния ред, по вх.№869/11.10.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply