РЕШЕНИЕ №401

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за учредяване право на реконструкция и пристрояване на съществуващи оранжерии в кв.354 по плана на гр.Велинград.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой гласове „не гласувал”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

1

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Одобрява изготвената от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик оценка на правото на реконструкция и пристрояване на съществуващи оранжерии в УПИ ХІ в кв.354 по плана на гр.Велинград и пристройка към обслужваща съществуваща сграда, сграда на помпена станция и др. в имот с кад.№009129 в м.”Сивек” в землището на гр.Велинград.

2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури по учредяването на вещните права.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2012г., Протокол №16, точка 26 от дневния ред, по вх.№896/16.10.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества..

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply