РЕШЕНИЕ №400

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №96/23.02.2012г.относно условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода.

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,Наредба №1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и  след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Изменя и допълва Решение № 96/23.02.2012т. както следва:

§1. В чл.7, ал.4 се отменя. Създава се нова ал. 4 със следния текст : „Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя на Кмета на община Велинград информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейнова дирекция и на Министерство на околната среда и водите. Внася определената такса  след потвърждението й с писмо от Кмета на Общината по бюджетната сметка на община Велинград, посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че е по Закона за водите.”.

§2. В чл. 8 :

1. В ал.1 в израза „Приложение №1”след цифра „1” добавя буквата „А” и израза става „Приложение № 1А”.

2. В ал. 2 се създава нова точка  8 със следния текст : „Проект – обосновка на заявеното за водовземане количество минерална вода.”

§3. В чл. 11, ал. 5  в израза „Приложение №2”добавя след цифрата „2” буквата „А” и израза става „Приложение № 2А”.

§4. В чл. 30 ал. 3 се заличава следният израз : „два екземпляра – единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият – като негов пълен цифров аналог – върху магнитен носител..” На негово място се добавя израза „един екземпляр” и ал. 3 става със следния текст: „Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в един екземпляр.”

§5. В чл. 38, ал. 3 се заличава следния израз : „два екземпляра – единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият – като негов пълен цифров аналог – върху магнитен носител..” На негово място се добавя израза „един екземпляр” и ал. 3 става със следния текст: „Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в един екземпляр”.

§6. Заличава в приложенията на Решение №96/23.02.2012г. Приложения № 1 и Приложение №2. На тяхно място създава нови приложения съответно „ Приложение № 1А” и „ Приложение № 2А”  както следва :

6.1. Приложение № 1А :

Приложение № 1А тук

Декларация по образец №1 тук

Декларация по образец №2 тук

Приложение № 2А тук

Приложение тук

Банкова сметка за заплащане на таксата при подаване

 на Заявление за разрешително за водовземане на минерална вода

Банкова сметка : BG47RZBB91558420010506

BIC : RZBBBGSF – Райфайзенбанк-Велинград

Код на вид на плащане : 448007 – такси за административни услуги

Все още няма коментари.

Leave a Reply