РЕШЕНИЕ №405

ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем на общински имот – петно с площ 20кв.м. за поставяне на временен търговски обект, находящ се в двора на СОУ „Хр.Смирненски” с.Света Петка.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

14

8

2

24

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Не утвърждава петно с площ от 20 /двадесет/ кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение, находящо се в двора на СОУ „Христо Смирненски”, УПИ І – за училище, кв.2 по плана на с.Света Петка

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2012г., Протокол №16, точка 31 от дневния ред, по вх.№903/22.10.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply