РЕШЕНИЕ №406

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в сградата на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.7 от ТЗ, чл.137, ал.3 от ТЗ, чл.51, ал.7 от ЗОС, чл.23, ал.1, т.11 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, чл.1 и чл.2 от ПМС №37/17.02.94г. на МС за структурни промени в системата на здравеопазването, чл.12, ал.1 от Наредба №25/04.11.1999г. за оказване на спешна медицинска помощ, писмо от Директора на Център за спешна медицинска помощ – Пазарджик с изх.№РД 13-1665/27.08.12г, след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

1

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Общински съвет – Велинград в качеството си на едноличен собственик на капитала на „МБАЛ – Велинград” ЕООД учредява право на безвъзмездно ползване върху следните  помещения–шокова зала, стая за почивка, лекарски кабинет, лаборатория, гипсовъчна, баня с тоалетна, приемен кабинет, манипулационна, работен кабинет, чакалня находящи се в североизточното крило на първия етаж в „МБАЛ-Велинград” ЕООД  и стая за шофьорите с гараж, всички в парцел І – За болница и поликлиника, кв.65 по плана на гр.Велинград чрез публично оповестен конкурс за срок от десет години.

            2.В конкурсната документация да бъде изрично посочено, че помещенията ще бъдат използвани единствено за Филиал към Център за спешна медицинска помощ.

            3.Определя за членове на комисията следните общински съветници:

………………………………………………….

            4.Ползвателят да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на помещенията: такса за електро- и топлоенергия, вода, телефон, както и разходи за  текущи ремонти и поправки.

            5.Упълномощава Управителя на „МБАЛ-Велинград”ЕООД да сключи договор със спечелилия конкурса.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.10.2012г., Протокол №16, точка 32 от дневния ред, по вх.№910/25.10.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайов

Все още няма коментари.

Leave a Reply