Проек за изменение на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти

ДО Г-н КМЕТА

НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

В изпълнение на Решение №157/29.03.2012 г. на ОбС Велинград, предлагам Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти, който да бъде предложен за обсъждане от нарочната комисия, определена с цитираното решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Наредба в 3 (три) екземпляра

Изготвил:

Г. Янев- н-к отдел УОС

Все още няма коментари.

Leave a Reply