Полезни връзки


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

София 1000 пл. Народно събрание

www.parliament.bg


ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ София 1123 бул. Княз Дондуков, 2

www.president.bg 


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

София 1194 бул. Княз Дондуков, 1

www.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

София 1000 бул. Дондуков, 1

www.mdaar.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

София 1000 пл. Св. Неделя, 6

www.mdpba.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

www.mi.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

София 1032 ул. Ал. Жендов, 2

www.mfa.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

София 1000 ул. Шести септември, 29

www.mvr.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

София 1054 пл. Света Неделя, 5; бул. Ал. Стамболийски 39

www.mh.government.bg 


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО

София 1040 бул. Христо Ботев, 55

www.mzgar.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

София 1056 бул. Ал. Стаболийски, 17

www.mc.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

София 1055 бул. Княз Дондуков, 2-А

www.minedu.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

София 1000 ул. Уйлям Гладстоун, 67

www.moew.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

София 1092 ул. Васил Левски, 3

www.md.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

София 1053 ул. Славянска, 1

www.mjeli.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

София 1088 ул. Св. св. Кирил и Методий, 17-19

www.mrrb.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

София 1093 ул. Левски, 9

www.mtc.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

София 1051 ул. Триадица, 2

www.mlsp.government.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

София 1028 ул. Г. С. Раковски, 102

www.minfin.government.bg


АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

София 1000 ул. Аксаков, 31

aeaf.minfin.government.bg


АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

София 1000 ул. Аксаков, 29

www.priv.government.bg


АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

София 1000 ул. Г. С. Раковски, 47

www.customs.bg


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1527 ул. Панайот Волов, 2

www.registryagency.bg


БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ София 1000 ул. Аксаков, 31

www.investbg.government.bg


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

София 1000 ул. Шести септември, 21

www.sasm.government.bg


ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

София 1000 ул. Гурко, 6

www.daits.government.bg


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ София 1000 ул. Гурко, 6

www.stc.bg


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА София 1000 пл. Света Неделя, 1

www.dksbt.bg


ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ София 1000 ул. Врапча 23

www.ssec.bg


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ София 1000 пл. Света Неделя, 1

www.sme.government.bg


ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ София 1000 бул. Княгиня Мария Луиза, 22

www.esc.bg


КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА София 1000 бул. Витоша, 18

www.cpc.bg


КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ФОНДОВИТЕ БОРСИ (КЦКФБ)

www.acad.bg


НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ София 1303 бул. Александър Стамболийски, 62-64

www.noi.bg


НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ София 1038 ул. Панайот Волов, 2

www.nsi.bg


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ София 1000 бул. Дондуков, 52

www.nap.bg


НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА София 1407 ул. Кричим, 1

www.nhif.bg


ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

www.bpo.bg


ВЕДОМСТВО ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР Президент на ведомството: Убо де Боер E-mail: wubbo.deboer@oami.europa.eu

www.oami.europa.eu

Коментарите са изключени!