РЕШЕНИЕ №324

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

     

ОТНОСНО:Отпускане на средства за ремонт   на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Сърница.

         На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  1.Отпуска сумата от 1340лв. /хиляда триста и четиридесет лева/ за дофинансиране на обект „Ремонт на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Сърница”, финансиран на 50% от СИФ.

2.Приема увеличение на §5100 – „Ремонт на ДМА”, за дофинансиране на обект „Ремонт на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Сърница”, финансиран на 50% от СИФ, бюджет 2008г., средствата да са от преизпълнение на собствени приходи, както следва:

§5100                  -1340лв.

Всичко       -1340лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply