ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СПОРТНИ ИМОТИ И ПАЗАРИ”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 1. 1. Общинско предприятие “Спортни имоти и пазари” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Велинград. 2. Общинското предприятие е специализирано звено на общината за управление, стопанисване, експлоатация и поддържане на спортните имоти и пазари. 3. Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Велинград в рамките на предоставените му пълномощия 4. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Велинград. 5. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието “Спортни имоти и пазари” .  

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 2. Предметът на дейността на Общинско предприятие “Спортни имоти” е: 1. Стопанисване, експлоатация и поддържане на спортните имоти и пазари. 2.Отдаване под наем на незастроени площи, съоръжения, инвентар и услуги. 3. Организация     на     дейността     на     юридическите     и     физическите лица, осъществяващи дейност на спортните имоти и пазари. 4. Организиране  и провеждане на спортни прояви, културно-развлекателни и атрактивни занимания. 5. Събиране на такси, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. 6. Хотелиерска и ресторантьорска дейност. 7. Други дейности, съпътстващи и подпомагащи дейността на предприятието. 8. Профилактика 9. Социално обслужване на социални и учебни заведения 10. Ученическо почивно дело 11. Управление и поддържане на имоти публична общинска собственост и свързаните с това дейности, определени с акт на Общински съвет Велинград. Чл.3. Общинското предприятие не може да разширява своя предмет на дейност, освен с решение на Общински съвет.    

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

Чл. 4. Общинският съвет приема бюджетна сметка на Общинското предприятие с отчета на същата. Чл. 5. Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се осъществява от Дирекция “Финансово-счетоводна дейност” към Община Велинград. Чл. 6. Цялостният контрол по изпълнение дейността на ОП “Спортни имоти и пазари” се осъществява от Кмета на община Велинград. Той може да делегира своите права със заповед на други лица. Чл. 7. / 1 / Общинското предприятие “Спортни имоти и пазари” се разчита самостоятелно за всички данъци, такси, вноски и други,  съгласно действащата нормативна уредба. / 2 / Определя цена на услуга по договор № 150 / 12.05.2008г., освободена от ДДС, с наименование “Достъп до стадион” в размери: А/ за упражняване на спортна дейност за юридическо лице с нестопанска цел:
 • Тренировки 1 час – 150лв
 • Контролна среща – 200лв
 • Зала за волейбол – 50лв / 1 час – за отбори
 • Зала за волейбол – 25лв / 1 час – за частни лица
 • Зала за тенис – 20лв / 1 час
 • Спомагателно игрище – за тренировка – 80лв / 1 час;
контролна среща – 100лв / 1 час Б/ за упражняване на спортна дейност от физически лица
 • Възрастни – 2лв / 1 час
 • Деца от 7 до 18год. – 1лв / 1 час
 • Абонаментни карти за всички възрасти – 20лв / една година
Чл. 8. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община Велинград. Чл. 9. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения с бюджетната сметка годишен бюджетен кредит. Доставката на стоки, услуги и извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване разпоредбите на ЗОП. Чл. 10. Директорът и главният счетоводител носят солидарна отговорност за допуснати нарушения на действащите нормативни актове.  

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

УПРАВЛЕНИЕ

  Чл. 11. Общинското предприятие се ръководи и представлява от директор. Чл. 12. Кметът на Общината назначава директор на общинското предприятие,след решение на Общински съвет – Велинград и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно кодекса на труда. Чл. 13. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината. Чл. 14. За осъществяването на своите правомощия, директорът на Общинското предприятие издава заповеди. Чл. 15. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на Общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях, съгласно Кодекса на труда и утвърденото щатно разписание.    

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

 

Чл.16. При   осъществяване   дейността   на   Общинското   предприятие директорът: 1.   Осигурява   материали,   консумативи,   съоръжения   и   специалисти   за поддръжка на материалната база, предоставена за ползване.
 1. Управлява предоставеното общинско имущество ефективно и с грижа на добър стопанин.
 2. При извършване на строително – монтажни и строително – ремонтни работи   на  материалната  база,   следи  за  тяхното   качествено   и  своевременно изпълнение и оказва съдействие на инвеститорския контрол.
Чл.17. Директорът  на  Общинското  предприятие  изготвя  Правилник  за вътрешния ред, вътрешни правила за организация на работната заплата и щатноразписание, утвърдено от Кмета на Община Велинград. Чл. 18. Директорът организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието и го представлява пред контролните органи – Сметната палата, Данъчна администрация, АДВФК. Чл. 19. Директорът носи отговорност за своевременното събиране на вземанията на предприятието. Чл. 20. Директорът на Общинското предприятие има право да сключва договори, както следва:
 • Трудови договори с персонала и граждански договори за
услуги, за които няма назначен щатен специалист за дейности по поддръжка на базата и управление на дейността, определена от Общински съвет и в съответствие с приетия бюджет.
 • Безвъзмездни договори по ЗЗД с обслужващо звено “Общински детски комплекс” и юридически лица с нестопанска цел / общински спортни клубове / за извънучебни мероприятия с деца до 18 години с постоянен адрес на територията на Община Велинград по съгласуван график.
   

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл. 21. Организационно – управленската структура и численият състав на предприятието се определят от Общинския съвет, а длъжностното разписание се подписва от Кмет на Общината. / 1 / Структура: Директор Зам.Директор -2 бр. Отдел “Счетоводен” Главен Счетоводител Икономист Касиер счетоводител Домакин Отдел “Пазари” Ръководител Отдел “Пазари” Касиер домакин – 5 бр. Хигиенисти – 6 бр. Отдел “Спортни имоти” Техник системи Хигиенисти – 4 бр. Спасители – 2 бр. Отдел “Платено паркиране” Ръководител Отдел Контрол паркиране – 4 бр. Охранител – 26 бр. / 2 / Численост
 1. 57 щатни бройки, 16 сезонни
2. 4 щатни бройки – за осъществяване на дейността по договор  № 150 / 12.05.2008г. 3. 23 щатни бройки – за осъществяване на дейността по управление на имоти, определени с акт на Общински съвет Велинград по Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. 4. 9 щатни броики „Охранител” и 4 щатни броики „Озеленител” за осъществяване на дейността, произтичаща от Решение №156/24.06.2010г. на Общински съвет гр. Велинград. Чл.  22.  Ръководителят  на общинското  предприятие  е  административно подчинен на Кмета на община Велинград. Чл. 23. При осъществяване предмета на дейност на Общинското предприятие “Спортни     имоти     и     пазари”, директорът     съгласува     действията     си     с дирекция “Управление     на     общинската     собственост”,”Финансово-счетоводна дейност” и с други общински звена, в зависимост от спецификата на дейността.    

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 24. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52,ал. 2 от Закона за общинската собственост. Чл. 25. Настоящият правилник влиза в сила от момента на приемането му от Общински съвет – Велинград.     Настоящият  Правилник  е  приет  с  решение  на  Общински   съвет  Велинград №44/26.01.2006г, изменен и допълнен с решение№ 196 /24.04.2008г. ; решение№300/26.06.2008г.,решение№ 46/16.01.2009г;, и  Решение №160/29.07.2010г. Структурата на Общинско предприятие „Спортни имоти и пазари” е определена с Решение на ОбС №42 и №43/26.01.2006г.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

за имотите, стопанисвани и експлоатирани от ОП “Спортни имоти и пазари”

 

 

съгласно приложените АОС № 278/16.05.2002г.,АОС № 90/11.05.2006г., АОС № 3/20.08.1997г.,АОС № 249/28.11.2001г.,АОС № 168/27.12.2000г., АОС № 121/27.01. 2000г. и АОС №39/19.01.2006г., имотите по договор №150 / 12.05.2008г., имоти, определени с изричен акт на ОБС Велинград.   Приложението е актуално към 01.08.2008год.   Правилникът е в сила от 01.08.2008год.

Все още няма коментари.

Leave a Reply