Откриваща конференция 21.12.2012 г., 11.00 часа гр. Стрелча, Младежки център

 

 

ОБЯВА

Откриваща конференция

21.12.2012 г., 11.00 часа

гр. Стрелча, Младежки център

Проект:“Висока ефективност на администрацията в Община Стрелча и Община Велинград”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“,

Дейност 5: Дейности за информация и публичност

Все още няма коментари.

Leave a Reply