Сесия 2012-12-20

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2013г. РЕШЕНИЕ №450

Докл.Д.Кехайова

 1. Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.юли 2012г.-м.септември 2012г. РЕШЕНИЕ №451

Докл.:Я.Петрова

 1. Избор на Контрольор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №452

Докл.:Д.Кехайова

 1. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №453

Докл.:инж.юрист Ст.Иванова-Кърпачева

 1. Изменение на план сметка и размера на такса битови отпадъци в Община Велинград през 2013г. РЕШЕНИЕ №454

Докл.:Сп.Шулев

 1. Приемане на Декларация за достъпа до спорт в Община Велинград. РЕШЕНИЕ №455

Докл.:Ж.Бърдарска

 1. Оземляване на безимотни и малоимотни жители на с.Грашево чрез прехвърляне правото на собственост върху 1436бр.имоти от Общинския поземлен фонд с общ размер 2570дка находящи се в землището на с.Грашево. РЕШЕНИЕ №456

Докл.:Н.Шаламанов

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода „Марина МК2010”ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №457

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на оценка за учредяване на отстъпено право на строеж на триетажна постройка и надстройка трети етаж в УПИ ІІІ-общ., кв.97 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №458

Докл.М.Белухова

 1. Откриване процедура за отдаване под наем на общински обект, находящ се в сграда построена в УПИ І „За баня” в кв.397 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №459

Докл.:Б.Чинков

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект, находящ се в сграда построена в УПИ ІІ „За баня” в кв.344 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №460

Докл.:Б.Чинков

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект, находящ се в сграда построена в УПИ ХХІV, кв.124  по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №461

Докл.:Б.Чинков

 1. Продажба на общински недвижим имот УПИ І-200 с площ 342кв.м. в кв.17 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №462

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Редуциране на наем на „Голден груп” ООД. РЕШЕНИЕ №463

Докл.:Г.Янев

 1. Определяне на нов срок за реализиране право на строеж в кв.35 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №464

Докл.:Г.Янев

 1. Ликвидиране на съсобственост в кв.28 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №465

Докл.:М.Белухова

 1. Ликвидиране на съсобственост в кв.47 по плана на гр.Сърница.РЕШЕНИЕ №466

Докл.:М.Белухова

 1. Продажба на общински недвижим имот в кв.21 по плана на с.Побит камък. РЕШЕНИЕ №467

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№1002 в кв.266 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №468

Докл.:Д.Кондева, Инж.Ил.Николов

 1. Разрешение за изработване на подробен устройствен план за промяна отреждането на УПИ №І-7340   в кв.10а по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №469

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Ил.Николов

 1. Разрешение за прокарване на трасе на подземен водопровод и електропровод преминаващи през общински имоти в землището на с.Бутрева.

Докл.:Н.Шаламанов

 1. По програмата за работа на  ОбС за м.Декември

23.1.Отчет за дейността на Общинска администрация – Велинград за 2012г.

23.2.Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.

      24. Произнасяне по получаване на съобщения от  Комисията по чл.210 от ЗУТ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1.Разглеждане на Решение №445/29.11.2012  на Общински съвет – Велинград, след    връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №470

            2.Отдаване под наем на общински имот  №7932, кв.134

3.Одобряване на ПУП план-схема за обект „Подземна кабелна далекосъобщителна мрежа на гр.Велинград” на „РОДОПИ БГ НЕТ” ООД. РЕШЕНИЕ №471

            4.Одобряване на ПУП план-схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения за гр.Велинград” на „БУЛСАТКОМ” АД. РЕШЕНИЕ №472

            5.Осигуряване на средства за изграждане на скулптурна композиция на входен знак /скулптурен символ/ на Велинград. РЕШЕНИЕ №473

            6. Разглеждане на Решение №427/29.11.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №474

            7.Одобряване оценки на недвижими имоти:обект №1-магазин за цветя-частна общинска собственост, находящ се в УПИ №VІІ-3818, кв.111 по плана на гр.Велинград и апартамент №1-частна собственост, находящ се в УПИ №VІІ, кв.137 по плана на гр.Веилнград. РЕШЕНИЕ №475

            8.Предоставяне средства за осигуряване на работно облекло за служителите на Общинска администрация и дейностите към нея за 2013г. РЕШЕНИЕ №476

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply