РЕШЕНИЕ №455

ОТНОСНО: Приемане на Декларация за достъпа до спорт в Община Велинград.

На основание чл.17, ал.1, т.10 и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Приема Декларация за достъпа до спорт в Община Велинград.

            Приложение: Декларация.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 7 от дневния ред, по вх.№1056/10.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

ДЕКЛАРАЦИЯ

За

ДОСТЪПА ДО СПОРТ

В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Следвайки духа и принципите на Хартата на международния олимпийски комитет

Основавайки се на Европейската харта Спорт за всички,

Подкрепяйки мисията на Спешъл Олимпикс

За социално включване на гражданите с интелектуални затруднения чрез разширяване достъпа до спорт и в изпълнение на чл.30, ал.5 от конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

Ние, общинските съветници,

Декларираме нашите намерения:

?      За осигуряване на достъп на целогодишна спортна, тренировъчна и състезателна дейност в различни Олимпийски спортове за всяко дете и възрастен с интелектуални затруднения, като организираме ежегодно в нашата община поне едно спортно състезание за атлети с интелектуални затруднения;

?      За предоставяне устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, за да могат да проявяват смелост, да изпитват радост и споделят дарби, умения и приятелства със своите семейства и обществеността;

?      За развитие на обществени нагласи и грижи към личностната и социална реализация на гражданите с интелектуални затруднения, особено на младите хора.

20.12.2012г.

Все още няма коментари.

Leave a Reply