РЕШЕНИЕ №457

ОТНОСНО: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода „Марина МК2010”ЕООД гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, §7 на Решение № 96/23.02.2012г. на  ОбС–Велинград и в изпълнение на т.4 от Решение №  257/20.09.2011год. на ОбС–Велинград, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Одобрява пазарна цена на правото на прокарване на водопровод  за минерална вода собственост на „Марина МК2010” ООД – Несебър с ЕИК 201173975, в размер на 10лв./кв.м. без ДДС.

2.Разликата между двете суми да се използва целево за ремонт на улиците по трасето.

3.Изпълнението на Решението възлага на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.12.2012г., Протокол №18, точка 9 от дневния ред, по вх.№1031/03.12.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply