РЕШЕНИЕ №395

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13.

                                              

  ОТНОСНО:Попълване на кадастралния план в

                                                                  кв.358 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.62 от Наредба №3/28.04.05г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта кадастралните регистри и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава попълване на кадастралния план на гр.Велинград с верните имотни граници на имот пл.№2538, обособени за сметка на част от имот пл.№9552-общински в кв.358 по плана на гр.Велинград, съгласно скицата, приложена към решението.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнението на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply