РЕШЕНИЕ №380

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 10.09.08г. с протокол №12.

                                                

  ОТНОСНО:Съфинансиране на проект по

                                                                    Национална програма на МОН.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Община Велинград ще осигури сумата от 107 553лв./сто и седем хиляди петстотин петдесет и три лева/ без ДДС, като 50% съфинансиране на проект по Национална програма на Министерството на образованието и науката насочен към ремонт на спортни площадки и съоръжения в следните училища от Община Велинград:

1.СОУ   „Васил   Левски” –   Велинград  –  „Ремонт на физкултурен салон” –

33  646лв. /тридесет и три хиляди шестстотин четиридесет и шест лева/ без ДДС.

2.ОУ „Христо Ботев” – Велинград – „Ремонт на спортна площадка” – 49 827лв. /четиридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и седем лева/ без ДДС.

3.СОУ „Христо Смирненски” с.Света Петка – „Ремонт на спортна площадка” – 24 080лв. /двадесет и четири хиляди и осемдесет лева/ без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply