РЕШЕНИЕ №8

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.

 ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност на ликвидатор «Стройком в ликвидация» ЕООД и избор на нов.

         На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.18, т.20, чл.48, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества с общинско имущество, чл.8, ал.1, т.3 от Договор за управление на ликвидатора и след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

1

1

27

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

         1.Освобождава инж.Тошко Костадинов Кютов от длъжността ликвидатор на фирма „Стройком в ликвидация” ЕООД гр.Велинград, считано от заличаването му в Търговския регистър.

         2.Избира инж.Вихрен Неофитов Хаджиев с ЕГН-6401253523, адрес:с.Драгиново, ул.”Капитан Петко войвода” №8 за ликвидатор на фирма „Стройком в ликвидация” ЕООД гр.Велинград.

         3.Задължава новия ликвидатор да впише удължаването на срока на ликвидация, взето с Решение №268/20.09.2011г, както и настоящите промени в Търговския регистър.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply