ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014Г. – 31.03.2014Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА

01.01.2014Г. – 31.03.2014Г.

 

   

ОТНОСНО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕЗУЛТАТ

1/30.01.2014г. Приема отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от м.юли2013 г. до м.декември2013 г. вкл.

ОбС Отчета приет съгласно текста
2/30.01.2014г. В чл.11 от  Правилника за работа на ОбС, се изменя така: „Общински съвет определя размера на възнаграждението на Председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното време.Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от ОбС. Месечното възнаграждение на Председателя на ОбС при пълно работно време е в размер на 90 на сто от възнаграждението на Кмета на Община Велинград, като същия има правата по чл.26, ал.2 от ЗМСМА.” В чл.33, ал.1 от Правилника за работа на ОбС, се изменя така: „/1/. /В сила от 01.01.2014г./ Общинският съветник получава месечно възнаграждение за работата си в заседанията на Общинския съвет – 50 на сто и в заседанията на неговите комисии в размер на две комисии по 10 на сто или общо 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.” „/10/. /В сила от 01.01.2014г./ Възнаграждението по ал.1 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на Общинския съвет.Определя възнаграждение за участие в специализирани органи на Общински съвет в размер на 20лв.” „/11/. /В сила от 01.01.2014г./ Кмета на Община Велинград представя до 5-то число на месеца справка за средната брутна работна заплата за месеца на Общинска администрация в деловодството на Общински съвет.”     Ф.Ангелов Отменено с Решение №324/06.06.2014г. на ПАС.
3/30.01.2014г. 1.Да сключи договор за правна помощ и съдействие с Иво Лулчев, адвокат при ПАК, с адрес на юридическата кантора гр.Пазарджик, ул.”П.Машев” №11, ет.1, офис 5. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да сключи горепосочения договор.   В.Десподски Договора сключен.
4/30.01.2014г. Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.юли 2013г. – м.септември 2013г.   Я.Петрова Отчета приет.
5/30.01.2014г. Било: Чл.19, ал.1 /нов Д.В. бр.101от 2013г. в сила от 01.01.2014г. чл.71а от ЗМДТ/- Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната. Да се чете: Чл.18, ал.6 нова – /нов Д.В. бр.101от 2013г. в сила от 01.01.2014г. чл.71а от ЗМДТ/- Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Сп.Шулев Променено на основание  законови изменения.
6/30.01.2014г. Допусната техническа грешка в Решение №409/18.12.2013г. на ОбС – Велинград, относно Наредбата по чл.1, ал.2 от ЗМДТ.   Сп.Шулев Изменението направено на основание законови промени.
7/30.01.2014г. Приема Програма за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2014г.     Г.Янев Програмата приета съгласно текста на решението
8/30.01.2014г. Приема Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от Общинския поземлен фонд.   Н.Шаламанов Върната от Областен управител
9/30.01.2014г. Приема отчета за изработени проекти по европейски и национални програми от Община Велинград, тяхното движение и степен на готовност.   Д.Салкина Отчета приет съгласно текста на решението.
10/30.01.2014г. Дава съгласие община Велинград да кандидатства с проект на обект «Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод «Джаферица» – канал «Джаферица» на км. 4+500 до с. Юндола, с. Света Петка, с. Пашови и махали» гр. Велинград” за финансиране пред ПУДООС към МОСВ. Същият е приоритетен за община Велинград.   Д.Салкина На заседание на ПУДООС от 05.03.14г. проекта е включен в списъка с резервни проекти.
11/30.01.2014г. Дава съгласие община Велинград да кандидатства с проект на обект «Водоснабдяване на с. Чолаково – външен водопровод и водоем, общ. Велинград» гр. Велинград” за финансиране пред ПУДООС към МОСВ. Същият е приоритетен за община Велинград.   Д.Салкина Проектът е финансиран по публична инвестиционна програма с постановление №19/07.02.14г.на МС за одобряване на средства.
12/30.01.2014г. Съгласува Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2014г.   Р.Вардева Годишния план е съгласуван.
13/30.01.2014г. Дава съгласие Община Велинград да предоставя общинските мери и пасища за ползване от земеделските стопани и / или техни сдружения Н.Шаламанов Дава съгласие и се работи по решението. Издадена заповед №364/26.03.14г.Склю-чени договори, предадени на ОбС.
14/30.01.2014г. 1.Отпуска сумата от 2500лв. от Бюджета на Община Велинград за 2014г. за заплащане на 50% от сумата за отпечатване на книга „Календар на издирените записани имена, дати и събития за родния край Велинград” с автор Никола Делиев. 2. Средствата да се осигурят от преизпълнение на местни приходи. 3.Задължава Автора на книгата да предостави на Община Велинград 100 /сто/ книги.   Ф.Ангелов Неизпълнено, поради липса на финансов ресурс.
15/30.01.2014г.                 Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ ХLV-1983, 1984, 6727, 6729, 6730,7198, 8230 в кв.3441 по плана на гр.Велинград, като към същия се присъединяват имоти пл.№№6737 и 8680 в същия квартал, за сметка на част от УПИ ІІ – За жилищно строителство, търговия и услуги и се образува нов УПИ  ХLV -1983, 1984, 6727, 6729, 6730,7198, 8230, 6737, 8680. За да се измени влязъл в сила регулационен план е необходимо да бъде представен още предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ, сключен между Община Велинград и собствениците на имоти пл.№1983, 1984, 6727, 6729, 6730,7198, 8230 в нотариална форма.   Д.Кондева Изпълнено.Сключен предварителен договор.Издадена заповед №335/20.03.14г. за прекратяване на съсобствеността.
16/30.01.2014г. Разрешение за изготвяне на ПУП на трасета за електрозахранване и водоснабдяване в м.”Орлино”, землище Сърница, Община Велинград.   К-во Сърница В продължителна процедура.
17/30.01.2014г. Одобряване на ПУП –частично изменение на влязъл в сила ПУП за регулация и застрояване в кв.428 по плана на гр.Велинград.   Я.Савова Издадена заповед №325/19.03.14г. за одобряване на ПУП.
18/30.01.2014г. Отстраняване на явна фактическа грешка –номера на поземлени имоти в Решение №396/28.11.2013г. на ОбС – Велинград Г.Христозов Грешката отстранена съгласно текста.
19/30.01.2014г. Допълнение на Решение №341/31.10.2013г. относно подземна кабелна линия на трафопост „Митници” в м.”Вельовица” по КВС на Велинград Д.Холянов Изпълнено.Допълнението направено съгласно текста.
20/30.01.2014г. Изготвяне на ПУП – план за улична регулация за населени места – Салихова махала и Дживгови колиби.   С.Бошнак Издадена заповед №317/17.03.14г. за одобряване на ПУП.
21/30.01.2014г. Попълване на нови имоти в кв.9 по плана на с.Света Петка.   Д.Кафеджиева Издадена заповед №246/28.02.14г. с отказ за попълване на имота.
22/30.01.2014г. Попълване на нов имот в кв.2 по плана на с.Алендарова, както и попълването на построената в  имота сграда.   Д.Кафеджиева Издадена заповед №245/28.02.14г. за попълване на имота.
23/30.01.2014г. Даване съгласие за изработен проект за частично изменение на плана, засягащ кв.2, кв.3, кв.4 по плана на кв.Далова, с.Всемирци, кметство с.Света Петка.   Д.Кафеджиева В процес на изпълнение
24/30.01.2014г. Даване съгласие за частично изменение на влязъл в сила ПУП в кв.104 по плана на гр.Велинград.     Д.Кафеджиева Издадена заповед №348/24.03.14г.
25/30.01.2014г. Даване съгласие за изготвяне на ПУП – план за регулация в кв.107 по плана на гр.Велинград.   Д.Кафеджиева Прекратена поради неподписан предварителен договор по чл.15 ЗУТ
26/30.01.2014г. Изменение на Решение №290/2010г. на ОбС – Велинград относно изменение на ПУП в частта застрояване на част от  кв.10 на с.Света Петка.   Д.Кафеджиева Решението изменено съгласно текста.
27/30.01.2014г. Отлага разглеждането на предложението относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и ПИП – Парцеларни планове за трасета за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 092041, местност „Лочките” по КВС на гр.Сърница, Община Велинград за следващо заседание.   И.Николов Решението отложено за разглеждане.
28/30.01.2014г. 1.Одобрява ПУП – ПР /нова улична регулация/ в кв.”Крушата”, гр.Сърница, Община Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   К-во Сърница Обжалвано в адм.съд Пазарджик.
29/30.01.2014г. 1.Одобрява ПУП – ПР /изменение на дворищната регулация /на кад.район 504 /част от кв.Каменица/ по плана на гр.Велинград, като поставя дворищните регулационни линии в съответствие с имотните граници на имотите. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   И.Николов Изпълнено със самото решение.
30/30.01.2014г. Отлага разглеждането на предложението относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и ПУП – Парцеларни планове за трасета за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 103046, местност „Боруни валти” по КВС на гр.Сърница, Община Велинград за следващо заседание.   И.Николов Решението отложено за разглеждане.
31/30.01.2014г. Предоставяне на 5бр. помещения, находящи се на втори етаж в масивна сграда построена в кв.141 на гр.Велинград за управление от Министерство на земеделието и храните, за нуждите на Общинска служба „Земеделие” – Велинград.   Б.Чинков Сключен договор за ползване.
32/30.01.2014г. ОДОБРЯВА тръжна цена  за продажба  чрез ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН  ТАЕН  ТЪРГ  НА 6 бр.( шест бр. ) УПИ № І(едно ) ; ІІ(две) ; ІІІ(три) ; ІV(четири) ; V(пет) ; VІ(шест)  – ИВС, кв.7 А ( седем А )  и 8 бр. ( осем бр. ) УПИ № І(едно) ; ІІІ (три); ІV(четири) ; V(пет) ; VІІІ(шест) ; ІХ(девет) ; Х(десет) ; ХІ(единадесет), кв.7 ( седем )  по плана на с.Юндола, общ. Велинград от 25,00 лв. за кв. м. ( двадесет пет лв.кв. м. ) без ДДС  на 20,00 лв. за кв. м.  ( двадесет лв.за кв. м.) без ДДС.   М.Белухова Издадена заповед №371/27.03.14г.,  №370/27.03.14г. и №369/27.03.14г. за определяне на купувач.Сключени договори №127/03.04.2014г., №128/03.04.2014г., №164/07.04.2014г., №376/21.05.2014г.    
33/30.01.2014г. Даване съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №5 „Сярна баня” на находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 на „Миткови” ЕООД – Варна Св.Белева Изпълнено.Издадено разрешително за водовземане.
34/30.01.2014г.                 Коригира решение №352/31.10.2013г., както следва: 1.На ред 4 в т.1 на решението израза „Велинград-Чепино” да се чете „Велинград – Лъджене”.   Г.Янев Коригира решението съгласно текста.
35/30.01.2014г. 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод  за минерална вода собственост на областно пътно управление – гр. Пазарджик с БУЛСТАТ 0006950890055 с дължина на водопровода в общинска земя 317,00(триста и седемнадесет) м в улична регулация с диаметър на водопровода Ф=40,00 (четири-десет)мм  и площ на сервитута 202,90(двеста и два и девет десети)кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода (сервитута) е 1014,00лв.( хиляда и четиринадесет лв.) без ДДС. 2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Г.Христозов Издадена заповед №241/28.02.14г. за прокарване на водопровода.
36/30.01.2014г. 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод  за минерална вода собственост на „Булгарцвет-Велинград” ООД – гр. Велинград с ЕИК 822106779 с дължина на водопровода в общинска земя 9,0(девет) м в улична регулация, с диаметър на водопровода Ф=1 1/2?? от стомана и площ на сервитута 5,80(пет цяло и осем десети)кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода (сервитута) е 29,00(двадесет и девет) лв. без ДДС. 2.Изпълнението на Решението възлагаме на Кмета на община Велинград.   Г.Христозов Издадена заповед №240/28.02.14г. за прокарване на водопровода.
37/30.01.2014г. 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод  за минерална вода собственост на „РОЗЕТЛИВ-92”ООД – гр. Велинград с ЕИК 200246491 с дължина на водопровода в общинска земя 4,0м(четири) в улична регулация, диаметър на водопровода Ф=32х3,5мм от PPR и площ на сервитута 2,54(две цяло и петдесет и четири стотни)кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода (сервитута) е 13,00лв.( тринадесет лв.) без ДДС. 2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.   Г.Христозов Издадена заповед №242/28.02.14г. за прокарване на водопровода.
38/30.01.2014г.  Разрешава  откриване на процедура за отдаване под наем на общински   имот чрез публично оповестен конкурс, а именно: част от таванско помещение с                 площ от 8/осем/  кв. м., находящо се в южната част под билото на покрива                 на жилищен блок построен в УПИ ХХІІІ,кв.15 по плана на гр.Сърница-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  (АПОС №285/2002  година), за срок от 5 /пет/ год.   Й.Петрова Издадена заповед №243/28.02.14г. за провеждане на конкурс.
39/30.01.2014г. Изменение на Решение №82/28.03.13г. на ОбС –Велинград относно удължаване на договор за наем с „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД” ЕАД.   Г.Янев Изменението направено съгласно текста.
40/30.01.2014г. 1. Разрешава сключване на анекс към договор №38/17.02.2006 за срок от 1 /една/ година, считано от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година. 2.Определя месечна наемна цена в размер на 1600  лв. с ДДС.   Й.Петрова Сключен анекс №65/07.03.14г.
41/30.01.2014г. Одобряване на петна и откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване за поставяне на преместваеми обекти за търговия /маси и колички/ и атракцион на пл.”Н.Гяуров” и бул.”Хан Аспарух”. Й.Петрова Издадена заповед №244/28.02.14г., №516/25.04.14г. и №515/25.04.14г. за провеждане на конкурс за петната.
42/30.01.2014г. Изменение и допълнение на Решение №355/31.10.13г. относно конкурс за петна за поставяне на временни преместваеми обекти за търговия –еднотипни павилиони и автоспирки.   Й.Петрова Изменението направено съгласно текста.
43/30.01.2014г. Дава съгласието си Кмета на село Пашови да кандидатства с проектно предложение в кампанията „За чиста околна среда – 2014г.“, както и за сключване на договор и изпълнение на проекта, в случай, че същият бъде одобрен и финансиран.   К-во Пашови Проектното предложение не е одобрено.
44/30.01.2014г. Приемане общинска програма за осигуряване на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане, съгласно ЗСП през 2014г.   М.Чолаков Програмата приета и се изпълнява.
45/30.01.2014г. 1.Дава съгласието си Кметство гр.Сърница, чрез кмета Мустафа Аликанов да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на парк за отдих и детска площадка“ в гр.Сърница пред ПУДООС към МОСВ в национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.“. 2.При одобрение на проектно предложение „Изграждане на парк за отдих и детска площадка“ в гр.Сърница, упълномощава кмета на гр.Сърница Мустафа Аликанов да сключи договора и изпълни дейностите по проекта.   К-во Сърница Проектното предложение не е одобрено.
46/30.01.2014г. 1.Разрешава изработване на ПУП – за промяна предназначението на земи и гори от ГФ за поземлен имот №100019, местност „Арнаутска поляна“ по КВС, землище на с.Кръстава, Община Велинград, ЕКАТТЕ 41136, като се образува нов УПИ ХІХ – 19, „За ИВС“ с площ 1305.00м2. 2.Дава съгласие относно: ПУП – план за регулация и застрояване на ПИ 100019, местност „Арнаутска поляна“, землище на с.Кръстава, ЕКАТТЕ 41136. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.   С.Бошнак Изпълнено с издадена заповед.
47/30.01.2014г. 1.Дава съгласие за побратимяване на Община Велинград с гр.Мирний и гр.Якутск, Руска Федерация в интерес на бъдещо съвместно икономическо, обществено и културно сътрудничество и развитие на туризма. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.   Я.Петрова Споразумението е подготвено.Предстои подписване.
48/30.01.2014г. 1.Дава съгласието си кметство с.Кръстава, чрез кмета Мустафа Еюпов да кандидатства с проектно предложение  в с.Кръстава пред ПУДООС към МОСВ в национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.“. 2.При одобрение на проектно предложение в с.Кръстава, упълномощава кмета на с.Кръстава Мустафа Еюпов да сключи договора и изпълни дейностите по проекта.   К-во Кръстава Проектното предложение не е одобрено.
49/27.02.2014г. Потвърждава Решение №2/30.01.2014г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград.   Ф.Ангелов Потвърждава решението, което е обжалвано в ПОС.
50/27.02.2014г. 1.Дава съгласието си кметство с.Побит камът, чрез кмета Али Мустафа да кандидатства с проектно предложение  в с.Побит камък пред ПУДООС към МОСВ в национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.“. 2.При одобрение на проектно предложение в с.Побит камък, упълномощава кмета на с.Побит камък Али Мустафа да сключи договора и изпълни дейностите по проекта.   Кмет Побит камък Проектното предложение не е одобрено.
51/27.02.2014г. 1.Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Велинград. 2.Отменя действащата към момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Велинград приета с Решение №7 от 27.01.2005г. и частично променена с Решение №441/29.11.2012г.   Ф.Ангелов Наредбата приета.
52/27.02.2014г.  Приема бюджета на Община Велинград за 2014г Ф.Ангелов Издадена заповед №372/27.03.14г. за изпълнение на бюджета
53/27.02.2014г. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на територията на Община Велинград в бюджет 2014г. Ф.Ангелов Издадена заповед №251/28.02.14г.
54/27.02.2014г. Приема Годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на Община Велинград за 2013г.   Ф.Ангелов Отчета приет съгласно текста.
55/27.02.2014г. Отменя Решение №8/30.01.2014г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.   Н.Шаламанов Решението отменено.
56/27.02.2014г. Дава съгласие за ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД, за финансиране на изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Велинград  за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” по ОПАК и подписан Договор №А12-22-149 от 15.05.2013г. в размер до 35 673, 96лв.   Ф.Ангелов Банковия кредит е ползван за целите на проекта.
57/27.02.2014г. Отлага за следващо заседание приемането на списък на сгради – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане – Приложение №1.   Ф.Ангелов Отложено за следващо заседание
58/27.02.2014г. 1.Одобрява концепция за пространствено развитие на Община Велинград. /Приложение №1, състоящо се от 47стр./ 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Арх.Енев Концепцията одобрена и се работи по нея.
59/27.02.2014г.                 1.Избира комисия от председателите на политическите групи в Общински съвет – Велинград, която да изготви протестна декларация срещу добива на полезни изкопаеми на територията на Община Велинград. 2.Приема протестна декларация срещу добива на полезни изкопаеми на територията на Община Велинград.   ОбС Декларацията приета
60/27.02.2014г. Внася предложение за отпускане на персонална пенсия на Александър Юлианов Андонов с ЕГН-0350013469 с постоянен адрес: гр.Велинград, Община Велинград, ул.”Боянов дол” №4 и настоящ адрес: гр.Велинград, Община Велинград, ул.”Боянов дол” №4. С.Стриглева Преписката придвижена.
61/27.02.2014г. 1.Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 2 /две/ години на Община Велинград от „Спорт Бееви” АД върху следният недвижим имот, собственост на дружеството: УПИ І-2385 – „За стадион”, в кв.344 по плана на Велинград, с площ от 24 200кв.м., ведно с построените в него – Стадион, състоящ се от футболно игрище, писти, трибуни, ограда и масивна сграда на два етажа със застроена площ от 774кв.м. – съблекалня и тренировъчни зали и козирка с площ от 215кв.м., при съседи на имота: имот пл.№6985, Ветеринарна лечебница и улица. 2.Упълномощава представителя на Община Велинград, по Решение №21 от 05.12.2011г. прието с протокол №3 на ОбС – Велинград – Тодор Василев Ушев, да присъства на общото събрание на акционерите на „Спорт Бееви” АД, като подпише протокола от Общото събрание на дружеството от името на Община Велинград с горепосочените параметри. 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград след изпълнение на т.2 от настоящето решение да извърши всички законови процедури и сключи договор за безвъзмездно право на ползване на недвижимия имот.   Г.Янев .Договора подготвен, предстои подписване от двете страни.
62/27.02.2014г.                 Обявява извършената от правоспособен оценител Марина Димитрова Аврамова експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на имот №6737 в размер на 7 280лв. /седем хиляди двеста и осемдесет лева/ и имот №8680 в размер на 6 812лв. /шест хиляди осемстотин и дванадесет лева/.   Г.Христозов Оценката приета и приложена.
63/27.02.2014г. 1.Дава съгласие за възлагане и изготвяне на ПУП за промяна на начина на трайно ползване в „др.селстоп.територия” на част от имот с кад.№006152 с НТП „местен път” – публична общинска собственост, намираща се между имот с кад.№005012 и УПИ ХХІІ /120/ и я обявява за частна общинска собственост. 2.Дава съгласие за промяна на предназначението на имота по т.1 в „земи по чл.19 от ЗСПЗЗ” с оглед историята на имота.   Г.Янев Договорите изготвени,тече процедура в ОСЗ.
64/27.02.2014г. 1.Допълва Решение №306/26.09.2013г. на ОбС – Велинград и Решение №303/26.09.2013г. на ОбС – Велинград с текста „дава съгласие наемателя на обекти №14 и №15, находящи се в УПИ ІV, кв.104 /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/, съгласно удостоверение №24/18.01.2010г. по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост /АПОС №278 от 16.05.2002г./ да извърши ремонт на покрива на наетия обект срещу прихващане от месечната наемна цена. 2.Задължава отдел „ИСИ” към Общинска администрация да изготви КСС преди започване на ремонта на покрива на наетия обект. 3.Наемателят да представи в едномесечен срок от датата на сключване на договора фактура за извършения ремонт придружена с количествено-стойностна сметка за извършения ремонт. Прихванатата сума не трябва да надвишава размера на наема по договор. При непредставяне на горецитираните документи договора да се счита за прекратен.   Г.Янев Издадена Заповед №386/28.03.14г. и заповед №385/28.03.2014г.
65/27.02.2014г.                 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот:петно №1  с площ от 21 /двадесет и един/ кв.м., находящо се североизточно от кв.43 в тротоарното уширение на улица „Мариница” по плана на с.Драгиново за разполагане на преместваем търговски обект /павилион/, за срок от 5 години. 2.Определя начална месечна тръжна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 66,57 /шестдесет и шест лева и петдесет и седем/ лв. без ДДС. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?       Л.Перчинков ?       Д.Кехайова ?       Ис.Тюфекчиев ?       Ах.Юруков   Резерви: Б.Мандраджиев и Зл.Златанов   Й.Петрова Издадена заповед №341/21.03.14г. за провеждане на търга.
66/27.02.2014г.                                 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот, а именно: петно №2  с площ от 21 /двадесет и един/ кв.м., находящо се североизточно от кв.43 в тротоарното уширение на улица „Мариница” по плана на с.Драгиново за разполагане на преместваем търговски обект /павилион/, за срок от 5 години. 2.Определя начална месечна тръжна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 66,57 /шестдесет и шест лева и петдесет и седем/ лв. без ДДС. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?       Л.Перчинков ?       Д.Кехайова ?       Ис.Тюфекчиев ?       Ах.Юруков   Резерви: Б.Мандраджиев и Зл.Златанов   Й.Петрова Издадена заповед №339/21.03.14г. за провеждане на търга.
67/27.02.2014г. 1.Дава съгласие за възстановяване на заличеното петно за поставяне на ПОТ /павилион/ съгласно визата на гл.архитект на Община Велинград. 2.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот, петно с площ от 20 /двадесет/ кв.м., находящо се в кв.133 по плана на гр.Велинград за разполагане на преместваем търговски обект /павилион/, за срок от 5 години. 3.Определя начална месечна тръжна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 125,20 /сто двадесет и пет лева и двадесет ст./лв. без ДДС. 4.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?       Л.Перчинков ?       Д.Кехайова ?       Ис.Тюфекчиев ?       Ах.Юруков   Й.Петрова Издадена заповед №340/21.03.14г. за провеждане на търга.
68/27.02.2014г. Изменение на т.1 на Решение №404/28.11.2013г. относно отдаване под наем на общински имот в кв.10 по плана на с.Света Петка.     Й.Петрова Издадена заповед №308/14.03.14г. за провеждане на търг.
69/27.02.2014г.                  1.Изменя и допълва Програмата по чл.8,ал.9 от ЗОС в част Замяна и прекратяване на съсобственост, като се допълни: замяна на общински земеделски имот с НТП-полска култура с пл.№095142 и площ 0.498 дка, местността ”Осово бръдце” със земеделски имот собственост на Мария Георгиева Балабанова с НТП-полска култура, пл.№085032 и площ 2.626 дка в местността ”Реповица” по КВС за землище Велинград. 2.Разрешава замяна на земеделски имот с НТП-полска култура, пл.№085032 и площ 2.626дка,ІХ категория,местността ”Реповица” собственост на Мария Георгиева Балабанова ЕГН …….. с общински земеделски имот НТП-полска култура, пл.№095142 и площ 0.498дка,VІІІ категория ,местността „Осово бръдце” по КВС за землището на гр.Велинград. 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1       Г.Янев Издадена заповед №354/25.03.14г.
70/27.02.2014г. 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА  на общински недвижим имот -  УПИ № ІІІ  ( три-римско)–общ.-ИЖС, квартал 419 ( четиристотин и деветнадесет ) с площ226 кв. м. ( двеста двадесет и шест  кв. м. ) по плана на гр.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 759 / 03.02.2014 год. на НУРИЕЗДАН  МЕХМЕД  СИДЖИМ 2.ОДОБРЯВА оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от НУРИЕЗДАН  МЕХМЕД  СИДЖИМ, гр.Велинград на стойност 5460,40 лв. с ДДС ( пет хиляди четиристотин шестдесет лв. и 0,40 ст. с ДДС ).   М.Белухова Издадена заповед №312/17.03.14г. за определяне на купувач. Сключен договор №163/07.04.2014г.
71/27.02.2014г. 1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на: 961/5604  ид. ч. (деветстотин шестдесет и едно върху пет хиляди шестстотин и четири ид. ч.)  от  УПИ № ХХVІІ  (двадесет и седем  – римско) – 3004  ( три хиляди и четири  ) – „търговия, услуги офиси”,  целият с  площ5604 кв. м. (пет хиляди шестстотин и четири  кв.м.) находящ се в кв.104 (сто  и четири)  по плана на гр. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 755/20.01.2014год. на КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ПАЗАРДЖИК – БАЗА  ВЕЛИНГРАД. 2.Одобрява оценка в размер на 65лв./кв.м. /шестдесет и пет лева за квадратен метър/ без ДДС за заплащане от КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ПАЗАРДЖИК- БАЗА  ВЕЛИНГРАД.   М.Белухова Издадена заповед №321/18.03.14г. за прекратяване на съсобствеността. Сключен дог.№ 83/24.03.2014г.
72/27.02.2014г. 1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   : - общински имот,представляващ имот пл. №78(седемдесет и осем) с площ 55(петдесет и пет)кв.м.,попадащ в  УПИ №Х(десет-римско),отреден за имоти пл.№78(седемдесет и осем)и пл.№53(петдесет и три),находящ се в кв. 11А (единадесет А) по плана на с.Долна Дъбева,кметство с.Света Петка,община Велинград,частна общинска собственост,съгласно АЧОС№752/04.11.2013 год. на УМЕР МУСТАФА КЕРГИН. 2.Одобрява оценка в размер на 3,20лв./кв.м. /три лева и двадесет стотинки за квадратен метър/  без ДДС за заплащане от УМЕР МУСТАФА КЕРГИН.     М.Белухова Издадена заповед №338/21.03.14г. за прекратяване на съсобственост с общината. Сключен дог.№ 93/27.03.2014г.
73/27.02.2014г. 1.Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост в конкретния случай – имот пл.№1229-общ. и 1230-общ. за сметка на които се образуват съсобствени УПИ V-1231, 1229 – „За производство и услуги” и ХХVІ – 1232, 1230 – „За производство и услуги” в кв.65 по плана на с.Драгиново, за сключване на предварителен договор по пазарни цени от Кмета на Община Велинград в писмена форма. 2.За одобряване на проект за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация  застрояване, засягащ УПИ V-стоп.двор и УПИ ХХVІ-стоп.двор в кв.65 по плана на с.Драгиново, като за сметка на същите се образува съсобствени УПИ №V-1231,1229 – „За производство и услуги” и ХХVІ-1232, 1230 – „За производство и услуги „ в кв.65 по плана на с.Драгиново с ново застроително петно на улично-регулационната линия. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде Заповед за одобряване на ПУП – ПРЗ, като упълномощава Кмета на Община  Велинград да подпише окончателен договор след изготвяне и одобряване на пазарни оценки на придаваемите общински имоти.   К-во Драгиново Изпълнено.Издадена заповед и сключен предварителен договор.
74/27.02.2014г. 1.Приема Отчет по програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2013г. 2.Приема Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2014г. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2.   Н.Стефанова Отчета за развитие на туризма приет.
75/27.02.2014г.                                1.Приема Отчет за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2013г. 2.Приема План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2015г. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2.   Н.Стефанова Отчета приет.
76/27.02.2014г.                 Отлага разглеждането на Отчет спортна дейност – 2013г. и Спортен календар – 2014г. за извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, което ще се проведе през м.април 2014г. Н.Шуманова Разглеждането на очета отложено.
77/27.02.2014г. Не съгласува Допълнение към „Бизнес план 2009-2013г. на ВиК оператора „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград.   ВКТВ ОбС не съгласува допълнението.
78/27.02.2014г.                 Предоставя като обезщетение срещу недвижим имот, целия с площ от 15,000дка в м.”Студената вода” в землището на гр.Сърница и недвижим имот, целият с площ 5,000дка в м.”Под питата” в землището на гр.Сърница на наследниците на Реджеп Ахмедов Чаушев, следните свои собствени недвижими имоти: земеделски имот с пл.№063174, с площ от 1,849дка, с НТП „Ливада”, в м.”Кутлата” в землището на гр.Сърница; земеделски имот с пл.№063175, с площ от 0,717дка, с НТП „Нива”, в м.”Кутлата” в землището на гр.Сърница; земеделски имот с пл.№063186, с площ от 2,797дка с НТП „Храсти” в м.”Кутлата” в землището на гр.Сърница.   Н.Шаламанов Решението е за изпълнение от Общинска служба по земеделие-Велинград. Имотите са отписани като общинска собств.
79/27.02.2014г. 1.Разрешава  изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и ПУП – Парцеларни планове за трасета за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 103046, местност „Боруни валти” по КВС на гр.Сърница, Община Велинград. 2.Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасе на подземен електропровод /кабелна линия ниско напрежение/ през полски път: имот №001100 и №000705 по КВС на гр.Сърница, през УПИ ХV, кв.75 по плана на гр.Сърница и през улица „Дунав” между о.т.300-299 от плана на гр.Сърница, както и трасе на водопровод през полски път: имот №001100 и №000705 по КВС на гр.Сърница и през улица „Дунав” при о.т.299 от плана на гр.Сърница. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.   И.Николов В продължителна процедура.
80/27.02.2014г. 1.Определя формата на управление на горските територии – общинска собственост да бъде по чл.181, ал.1, т.3 от Закона за горите: от физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл.235 и 241, въз основа на договор. 2.Определя Методи Златанов Александров с ЕГН-4410093487 от гр.Велинград, ул.”Владо Черноземски” №1, вписан в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 и 241 от Закона за горите. 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да сключи договор с лицето по т.2.   Н.Шаламанов Решението изпратено до РДГ-Пазарджик. Договор с Методи Александров не е сключен, тъй като същия впоследствие се отказа
81/27.02.2014г. 1.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – УПИ №Х /десет-римско/-245 /двеста четиридесет и пет/ – ИВС, целият с площ 1670 /хиляда шестстотин и седемдесет/ кв.м. в кв.35 /тридесет и пет/ по плана на с.Юндола, Община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №700/28.02.2013г. 2.Одобрява оценка за заплащане от „ЮН КАМП” ООД, ЕИК 202750351 на стойност 35лв./кв.м./тридесет и пет лева за кв.м./ без ДДС.   М.Белухова Издадена заповед №337/21.03.14г. за определяне на купувач.
82/27.02.2014г. 1.Разрешава  изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя и ПИП – Парцеларни планове за трасета за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ 092041, местност „Лочките” по КВС на гр.Сърница, Община Велинград. 2.Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасета  на подземен електропровод и водопровод през общински имот:350358 в землището на гр.Сърница, Община Велинград и електропровод през УПИ ХХVІ, кв.41 по плана на гр.Сърница и улица с о.т.247а, 139, 140, 250, 141, 151. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.   К-во Сърница В продължителна процедура.
83/04.03.2014г. Приема списък на сгради – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане – Приложение №1.   Г.Янев Списъка приет съгласно текста.
84/04.03.2014г. І.Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2014г., както следва: Създава се нова част „Отстъпване право на строеж” с текста: Учредяване на безвъзмездно отстъпено право на строеж на Министерство на младежта и спорта за следните обекти: 1.Петно №1 с площ от 594кв.м. в УПИ ХІІІ – за училище в кв.72 по плана на гр.Велинград, АОС №185/14.02.2001г., СОУ „В.Левски” – Велинград. 2.Петно №1 с площ от 375 кв.м. и Петно №2 с площ от 216кв.м. в УПИ ІІ – за училище, имот пл.№271 в кв.17 по плана на с.Грашево, АОС №314/26.11.2002г. 3. Петно с площ от 875кв.м. в УПИ І – за училище, имот пл.№138 в кв.42 по плана на с.Драгиново, АОС №18/18.08.2006г. 4.Петно №1 с площ от 480кв.м., петно №2 с площ от 300кв.м. и петно №3 с площ от 589кв.м. в УПИ І-184 в кв.25 по плана на с.Пашови, АОС №556/02.08.2005г. /Обявено на табло за обяви на Община Велинград под №39 и на интернет страницата на Община Велинград на 27.02.2014г./   Г.Янев Програмата одобрена съгласно текста.
85/04.03.2014г. 1.Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционални спортни площадки  за срок 3 години, върху: петно №1 по скица с виза за застрояване с номер 147/2014г. с площ 594 кв.м. в УПИ XIII-За училище, кв.72 по плана на гр. Велинград, общ.Велинград 2. Определя срок за изграждане на многофункционалните спортни площадки и въвеждането им в експлоатация до края на 2015 година.   М.Белухова Издадена заповед №265/05.03.14г. за учредяване на ОПС.Сключен договор №60/05.03.14г.
86/04.03.2014г. 1.Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на спортни площадки  за срок 3години, върху: 1.1. петно №1 по скица №1164/2013г. с виза за застрояване от 2014г. с площ 375 кв.м в УПИ II-271 с отреждане „Училище”, кв.17 по плана на с.Грашево, общ.Велинград 1.2. петно №2 по скица №1164/2013г. с виза за застрояване от 2014г. с площ 216 кв.м. в УПИ II-271 с отреждане „Училище”, кв.17 по плана на с.Грашево, общ.Велинград 2. Определя срок за изграждане на многофункционалните спортни площадки и въвеждането им в експлоатация до края на 2015 година.   М.Белухова Издадена заповед №266/05.03.14г. за учредяване на ОПС. Сключен договор №61/05.03.14г.
87/04.03.2014г. 1.Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционални спортни площадки  за срок 3години, върху: петно №1 по скица с виза за застрояване с номер 104/2014г. с площ 875 кв.м. в УПИ I-138, отредено „За училище”,кв.42 по плана на с. Драгиново, общ.Велинград 2. Определя срок за изграждане на многофункционалните спортни площадки и въвеждането им в експлоатация до края на 2015 година.   М.Белухова Издадена заповед №267/05.03.14г. за учредяване на ОПС.
88/04.03.2014г. 1.Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на спортни площадки  за срок 3 години, върху: - №1 по скица с виза за застрояване с номер 70/2013г. с виза от 2014г. с площ 480 кв.м. в УПИ I-184, „За училище”, кв.25 по плана на с. Пашови, общ.Велинград - №2 по скица с виза за застрояване с номер 70/2013г. с виза от 2014г. с площ 300 кв.м. в УПИ I-184, „За училище”, кв.25 по плана на с. Пашови, общ.Велинград - №3 по скица с виза за застрояване с номер 70/2013г. с виза от 2014г. с площ 589 кв.м. в УПИ I-184, „За училище”, кв.25 по плана на с. Пашови, общ.Велинград 2. Определя срок за изграждане на спортните площадки и въвеждането им в експлоатация до края на 2015 година.   М.Белухова Издадена заповед №268/05.03.14г. за учредяване на ОПС. Сключен договор №63/05.03.14г.
89/24.03.2014г. Дава съгласие Община Велинград да кандидатства за финансиране по «Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост» със следните обекти:
  • «Асфалтиране на главни улици в с.Драгиново»;
  • «Асфалтиране на глани улици в с.Света Петка»;
  • «Асфалтиране на главни улици в с.Пашови»;
  • «Асфалтиране на главни улици в с.Грашево».
Същите се вписват в стратегическата рамка на Общински план за развитие 2014г. – 2020г.  
Д.Салкина На 05.06.14г. сключен договор за финансиране със МИП  без Грашево.
90/24.03.2014г. Дава съгласие Община Велинград да кандидатства за финансиране на обект „Изграждане на канализация на с.Биркова” по „Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост” по компонент 1. Обекта се вписва в стратегическата рамка на Общински план за развитие 2014г. – 2020г. Д.Салкина Входиран, очаква се финансиране.
91/24.03.2014г. Дава съгласие Община Велинград да кандидатства за финансиране по „Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост” със следните обекти:
  • „Рехабилитация на уличната мрежа на с.Кръстава”;
  • „Обновяване на обществена сграда на ОУ „Васил Левски” в с.Кръстава, чрез изграждане на отоплителна система.
Същите се вписват в стратегическата рамка на Общински план за развитие 2014г. – 2020г.  
Д.Салкина Входиран, очаква се финансиране.
92/24.03.2014г. Дава съгласие Община Велинград да кандидатства за финансиране на обект „Асфалтиране на улици в с.Юндола”  по «Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост» . Обекта се вписва в стратегическата рамка на Общински план за развитие 2014г. – 2020г. Д.Салкина Входиран, очаква се ефинансиране.
93/24.03.2014г. 1. Изменя решение №85 от 04.03.2014г. на Общински съвет Велинград, както следва: „Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционални спортни площадки  за срок 3 /три/ години, върху: петно №1 по скица с виза за застрояване с №147/2014г. с площ 1156,29 кв.м. в УПИ XIII-За училище, кв.72 по плана на гр. Велинград, общ.Велинград. 2. Определя срок за изграждане на многофункционалните спортни площадки и въвеждането им в експлоатация до края на 2015 година .”   Д.Салкина Издадена заповед №367/26.03.14г.,№365/26.05.14г.
94/24.03.2014г. Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград от Министерство на младежта и спорта на изградените и въведени в експлоатация обекти по Решение №93 /24.03.2014г. на Общински съвет – Велинград.   М.Белухова Актовете свързани с дарението ще бъдат оформени след построяването на съоръженията и въвеждането им в експлоатация.
95/24.03.2014г. 1. Изменя решение №86 от 04.03.2014г. на Общински съвет Велинград, както следва: „Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на спортни площадки  за срок 3 /три/ години, върху: 1.1. петно №1 по скица №1164/2013г. с виза за застрояване от 2014г. с площ 592,62 кв.м в УПИ II-271 с отреждане „Училище”, кв.17 по плана на с.Грашево, общ.Велинград. 1.2. петно №2 по скица  №1164/2013г. с виза за застрояване от 2014г. с площ 273,65 кв.м. в УПИ II-271 с отреждане „Училище”, кв.17 по плана на с.Грашево, общ.Велинград. 2. Определя срок за изграждане на многофункционалните спортни площадки и въвеждането им в експлоатация до края на 2015 година.”   М.Белухова Издадена заповед №366/26.03.14г.
96/24.03.2014г. Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград от Министерство на младежта и спорта на изградените и въведени в експлоатация обекти по Решение №95 /24.03.2014г. на Общински съвет – Велинград.   М.Белухова Актовете свързани с дарението ще бъдат оформени след построяването на съоръженията и въвеждането им в експлоатация.
97/24.03.2014г. 1. Изменя решение №88 от 04.03.2014г. на Общински съвет Велинград, както следва: „Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на спортни площадки  за срок 3 /три/ години, върху: -петно  №1 по скица № 70/2013г. с виза за застрояване от 2014г. с площ  619,30 кв.м. в УПИ I-184, „За училище”, кв.25 по плана на с. Пашови, общ.Велинград; - петно №2 по скица № 70/2013г. с виза за застрояване от 2014г. с площ  364,73 кв.м. в УПИ I-184, „За училище”, кв.25 по плана на с. Пашови, общ.Велинград; - петно №3 по скица № 70/2013г. с виза за застрояване от 2014г. с площ  674,76 кв.м. в УПИ I-184, „За училище”, кв.25 по плана на с. Пашови, общ.Велинград; 2. Определя срок за изграждане на спортните площадки и въвеждането им в експлоатация до края на 2015 година.”   М.Белухова Изменението направено съгласно текста. издадена зап.№367/26.03.14г.
98/24.03.2014г. Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград от Министерство на младежта и спорта на изградените и въведени в експлоатация обекти по Решение №97 /24.03.2014г. на Общински съвет – Велинград.   М.Белухова Актовете свързани с дарението ще бъдат оформени след построяването на съоръженията и въвеждането им в експлоатация.
99/24.03.2014г. Относно: Разглеждане на предложение на комисията по чл.210 от ЗУТ. Р  Е  Ш  И: І. НЕ ВЪЗРАЗЯВА ПО взето Решение № 008-04-315/04.03.2014 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ,, С КОЕТО е доказано, че новообразувани урегулирани поземлени имоти , а именно: /УПИ/ № ХV-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м., № ХVІ-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м.; № ХVІІ-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м.; и № ХVІІІ-4649, «За  производство, търговия, и услуги» с площ 1105 кв.м. в квартал 77А,  са пазарна стойност по- голяма от пазарната стойност на имот пл. № 4649 преди урегулирането му.   Д.Кафеджиева ОбС не възразява съгласно текста.
100/24.03.2014г. Дава съгласие Община Велинград да  кандидатства за финансиране на обект „СОУ „Христо Смирненски” с.Света Петка – преустройство за котелно на пелети и изграждане на отоплителна инсталация” по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост” по компонента 1 – кандидатстване с готови инвестиционни проекти. Обекта се вписва в стратегическата рамка на общински план за развитие 2014г. – 2020г.   Д.Салкина В процедура по изготвяне на инвестиционни проекти.
101/27.03.2014г. Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.октомври 2013г. – м.декември 2013г.   Я.Петрова Отчета приет.
102/27.03.2014г. Във връзка с писмо на „Ресурс-1”АД гр.Пловдив изх.№ИП-10/06.03.2014г., вх.№028-01-156/07.03.2014г. на Община Велинград относно информация за преценка на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение не одобрява и не дава съгласие за реализацията на инвестиционно предложение: „Добив и преработване на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица център”, Община Велинград, област Пазарджик, което не кореспондира с Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020г., интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград, концепция за пространствено развитие на Община Велинград, както и не е заложено в новия общ устройствен план на Община Велинград.   Ст.Живков ОбС не дава съгласие и одобрение.
103/27.03.2014г. 1.Приема Културен календар – 2014г. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.   Н.Стефанова Календара приет съгласно текста.
104/27.03.2014г. 1. Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2014 г. Г.Янев Програмата одобрена съгласно текста.
105/27.03.2014г. Дава съгласие за ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД, за финансиране на изпълнението на проект „Ремонт, обновяване и оборудване на “МБАЛ Велинград”” по договор за БФП № BG161PO001/1.1.-11/2011/ 014, подписан между Община Велинград и ОПРР в размер до 1 100 000.00лв.   Ф.Ангелов Кредита ползван съгласно целите на проекта.
106/27.03.2014г. Изменя и допълва Решение № 96/23.02.2012т. както следва: §1. В чл.7, ал.1 се отменя. Създава се нова ал. 1 със следния текст : „(1) Таксата за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода е 250,00лв. 1. Таксата за продължение на разрешително за водовземане от минерална вода е 100,00лв. 2. Таксата за изменение и/или допълнение на разрешително за водовземане от минерална вода е 130,00лв.”   М.Полежански Изменението направено съгласно текста.
107/27.03.2014г. 1.В т.1 решение №35/07.02.2013 година да се чете решение №66/07.02.2013 г. 2.В т.2 в частта” №1 до №26” да се чете №1 до №42 /без №_40/, в частта „ утвърдени със скица №_154/06.02.2013 година” да се чете „ утвърдени с протокол №1, решение №ХІ/15.03.2012 година, в частта „ октомври 2013 год.” да се чете „октомври 2014 год.” 3.Останалата част от решението остава на променено.   Б.Чинков Изменението направено съгласно текста на решението.
108/27.03.2014г. 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване за поставяне на преместваеми обекти за търговия /маси и колички/ на петна с номера: -№1 до №11 с площ до 4кв.м. всяко едно, разположени в УПИ І, кв.156 по плана на гр.Велинград – утвърдени с протокол №1, решение №ХІ/15.03.2013г. на ЕСУТ на Община Велинград, за срок от 15 април до 15 септември 2014г. 2.Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 6,26лв./кв.м./без ДДС за квадратен метър/, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:
  • Т.Пачалов
  • Ек.Каферинова
  • Т.Ушев
  • А.Мареков
 
Б.Чинков Издадена заповед №514/25.04.14г. за провеждане на търг.
109/27.03.2014г. 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА  на общински недвижим имот -  УПИ № ХVІІІ  (осемнадесет-римско )–410-ИЖС , квартал 28 ( двадесет и осем ) с площ421 кв. м. ( четиристотин двадесет и един  кв. м. ) по плана на с. Юндола, община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 763 / 17.02.2014 год. на ПЛАМЕН  САЛЧОВ ДЖИХАНОВ. 2.ОДОБРЯВА оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от ПЛАМЕН  САЛЧОВ  ДЖИХАНОВ, с. Юндола, общ. Велинград на стойност 4 833,60 лв. с ДДС (четири хиляди осемстотин тридесет и три лева и 0,60ст. с ДДС ).   М.Белухова Издадена заповед №503/23.04.14г. за определяне на купувач. Сключен дог.№ 306/10.05.14г.  
110/27.03.2014г. 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА  на общински недвижим имот -  УПИ № VІІІ  (осем-римско )–410-ИЖС , квартал 28 ( двадесет и осем ) с площ583 кв. м. ( петстотин осемдесет и три  кв. м. ) по плана на с. Юндола, община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 762  / 17.02.2014 год. на МУСА  САЛИХ ДЖИХАН .   2.ОДОБРЯВА оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от МУСА  САЛИХ ДЖИХАН , с. Юндола, общ. Велинград на стойност 7227,80 лв. с ДДС ( седем хиляди двеста двадесет и седем лв. и 0,80 ст. с ДДС ).   М.Белухова Издадена заповед №500/23.04.14г. за определяне на купувач. Сключен дог.№ 334/14.05.14г.
111/27.03.2014г.    1.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – УПИ №ІV (четири-римско) –общ., целият с площ 260(двеста и шестдесет)кв.м.,находящ се в кв.27(двадесет и седем) по плана на с.Драгиново, община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС№760/03.02.2014 год. 2. Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик за заплащане от СТЕФАН АСЕНОВ ГУДЖОВ на стойност от 2698 лв.(две хиляди шестстотин деветдесет и осем лв. ) с ДДС.   М.Белухова Издадена заповед №501/23.04.14г. за определяне на купувач. Сключен дог.№ 249/25.04.14г.
112/27.03.2014г.      1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   : - общински имот,представляващ имот пл.№1176(хиляда сто седемдесет и шест) с площ 47(четиридесет и седем) кв.м.,попадащ в  УПИ№Х(десет-римско),отреден за имоти пл.№1160(хиляда сто и шестдесет) и пл.№1176(хиляда сто седемдесет и шест) в кв.65(шестдесет и пет) по плана на  гр.Сърница,общ.Велинград частна общинска собственост, съгласно АЧОС №761/03.02.2014 год. на АХМЕТ ХАЛИЛ БАШЛИ. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от 05.03. 2014 год. в размер на  306(триста и шест)лв. без ДДС за заплащане от  АХМЕТ ХАЛИЛ БАШЛИ.   М.Белухова Издадена заповед №502/23.04.14г. за прекратяване на съсобственост. Сключен дог.№ 293/08.05.14г.
113/27.03.2014г. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кметът на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „УОС”, който да присъства на самото място и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти и грешки в одобрения план на с.Юндола, относно верни имотни граници на  имот пл.№297 и нов имот пл.№532-общ. в кв.18 по плана на с.Юндола   Д.Кондева Издадена заповед №539/29.04.14
114/27.03.2014г. 1.Разрешава изготвяне на ПУП- парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия 20 КV,чрез която да се осъществи изместване на съществуваща въздушна линия през имота на възложителя.Новото трасе е проектирано да започне от съществуващ ЖР стълб, които се намира в ПИ 137042,собственост на възложителя, местност «Делове» ,землище Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград, 2.Дава съгласие отностно:  Трасе на нова подземна кабелна линия 20КV. 3. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1и т.2   Д.Холянов В процедура – шест месеца.
115/27.03.2014г. Дава съгласието си в качеството си на орган , управляващ общинската собственост относно проект за  частично изменение на плана за регулация за УПИ VІІ-1004 в кв. 266 по плана на гр.Велинград , като се изменя уличната регулация на улица  с осови точки 1985-1986 и се поставя в съответствие със съществуващите на място имотни граници на имот пл.№ 1004 с цел запазване на жилищната сграда, единствена за семейството,  съгласно кафявите линии  и щрихи в скицата-проект. Д.Кондева Издадена заповед №541/29.04.14г. за одобряване на ПУП.
116/27.03.2014г. Дава съгДава съгласието си в качеството си на орган , управляващ общинската собственост относно проект за  частично изменение на плана за регулация и застрояване  за УПИ ХІХ-1830- „За производство , търговия и услуги”  в кв.401 по плана на гр.Велинград  , като се изменя отреждането на парцела –„За производство търговия и услуги –изкупуване на черни и цветни метали”. В частта план за застрояване се предвижда ново строителство до три етажа с височина до10 м, плътност на застрояване – 80% ,Кинт. – 1,2 , мин.озел.площ – 20%  и като се спазят всички нормативни отстояния от  съседните урегулирани поземлени имоти и съгласно червените линии, щрихи и цифри в скицата –проект .   Д.Кондева В процедура
117/27.03.2014г.                 І. Не разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ част от кв. 6 и част от кв. 1 по плана на с. Всемирци, описано във вариант І на проекта за решение Д.Кафеджиева Не разрешава съгласно текста.
118/27.03.2014г. І. Даване на съгласие по изработен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № ХІІ-311 в кв. 21 по плана на с. Света Петка, така, че вътрешните регулационни линии на същия се поставят в съответствие с одобрените по заповед № 1653/13.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград.. Във връзка с това се променят и регулационните граници на съседните УПИ №№ ХІІІ-общ., ІV-307, V-308, и VІІ-310 в същия квартал.   Д.Кафеджиева В процедура по изпълнение.
119/27.03.2014г. 1. Одобрява подробен устройствен план – частично изменение на  влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ уличната регулация, попадаща в квартали № 551, № 552, и № 553 по действащия план на гр. Велинград с цел определяне на административни адреси на урегулираните поземлени имоти. Изменението сe състои в образуване на нова осова мрежа на улици № 9582, 9583, 9567, 9568, 9569, 9571, 9570 и 9572 с ос.т. № 1522 – № 1522ж; № 1363 – № 1363т и № 1559а – № 1559д, попадаща в квартали № 551, № 552, и № 553 по действащия план на гр. Велинград. И.Николов Изпълнено със самото решение
120/27.03.2014г. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен оптичен кабел от разклона за с.Пашови до УПИ ХІІ -201, кв.15 по плана на с.Пашови с обща дължина 1036м. и ПУП – схеми за кабелно-въздушни трасета за разпространение на интернет по улици от регулационните планове на с.Пашови /обща дължина 1913м./ и с.Света Петка /обща дължина 2941м./, Община Велинград.   С.Бошнак В процедура по изпълнение.
121/27.03.2014г. 1. Дава съгласието си в качеството си на орган ,управляващ общинската собственост, Кметът на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „УОС” , който да присъства на самото място и при съгласие да подпише акта за непълноти и грешки относно попълването на кад.план на Велинград , като за сметка на част от имот пл.№9586/не изградена улица/ се  образува нов имот с пл.№8715- общински в кв.551 по плана на гр.Велинград, 2.Преобразува новообразувания имот с пл.№8715-общински от публична общинска в частна общинска собственост, поради денивелация  обуславяща обективна невъзможност за реализация на досегашното отреждане.   Г.Янев Изпълнено със заповед №530/29.04.14г.
122/27.03.2014г. Приема доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план за 2013г.   Арх.Енев Доклада приет съгласно текста.
123/27.03.2014г. 1.Приема Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от Общинския поземлен фонд.   Н.Шаламанов Наредбата приета и се работи по нея.
124/27.03.2014г. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за  частично изменение на плана за регулация за част от квартал 29 по плана на с.Юндола, като заличава улица-тупик с ос.т.330-330а-330б-330в ,като за сметка на същата,представляваща ПОС се образува нов УПИ ХХХVІІІ-„За озеленяване” – ПОС. За сметка на УПИ ІІ-„За озеленяване” в кв.29 по плана на с.Юндола образува нова улица-тупик-ПОС с нови ос.т.329-330-330а-330б-330в-330г с ширина10,00 ми обръщало на същата съгласно проекта.   Д.Кондева Издадена заповед №690/20.05.14
125/27.03.2014г.                                1.Дава съгласие за попълване на кадастрален план на Велинград, засягащ имот с пл.№9503 в кв.127 по плана на гр.Велинград, като за сметка на част от същия се обособи нов имот пл.№8593, представляващ част от озеленена площ на кръстовището на бул.”Св.Св.Кирил и Методий” и ул.”Иван Вазов” /зад спирката на автобусния транспорт/, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане. 2.Дава съгласие за проект за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с който в границите на имот пл.№8593 се обособи нов УПИ №VІ-8593 с отреждане „За трафопост” в кв.127 по плана на гр.Велинград, ведно с предвидената в него застройка, съгласно кафявия и червения цвят в проекта.   Д.Кафеджиева Издадена заповед №553/30.04.14г. и №531/29.04.14г. за попълване на кадастралния план.
126/27.03.2014г. Дава съгласие община Велинград да кандидатства за финансиране по “Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост” със следните обекти: - «Рехабилитация на улици в гр. Сърница»; - «Изграждане на спортна площадка в двора на ОУ “Георги Сава Раковски” в с. Медени поляни». Обектите се вписват в стратегическата рамка на общински план за развитие 2014г. – 2020г.   Д.Салкина Входирани, очакве се финансиране.
127/27.03.2014г. Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Велинград от Министерство на младежта и спорта след изграждане и въвеждане в експлоатация на многофункционална спортна площадка в УПИ І-138, отреден «За училище», кв.42 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.   М.Белухова Актовете свързани с дарението ще бъдат оформени след построяването на съоръженията и въвеждането им в експлоатация.
128/27.03.2014г. 1.Дава предварително съгласието си за учредяване на право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по смисъла на чл.193 от ЗУТ на подземен електропровод през полски път №150102 по КВС на гр.Велинград, Община Велинград /за присъединяване към съществуващата мрежа на инвестиционно намерение – «Многофамилна жилищна сграда със съответните подобекти за търговия и услуги и СПА център» в ПИ №150130, местност «Вельовица» по КВС на гр.Велинград/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ.   Ив.Пукнев В процедура – шест месеца.

Изготвил: Я.Петрова – директор дирекция „АПИО”

 

В процедура по изпълнение – № 128,120,118,116,114,100,82,79,61,23,16 – 10 броя на ТСУ и 1 на ЕПП

 

Неизпълнено –  №14 финансиране за отпечатване на книга от Н.Делиев 2500лв.

                            

Обжалвано в съда – №1брой 28 на ТСУ

 

Отложени за следващи заседания – 4броя № 27,30,57,76

 

Отменено от адм.съд – 1брой №2 – Правилник на ОбС

 

Върнати от Обл.управител – 1 бр №8

 

Изпълнени – 110 броя

 

Съгласувано с изпълнителите на решения

Изготвил: Я.Петрова – директор дирекция „АПИО”

 

В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА

   
327/08.08.2012г. 1.Дава съгласие за стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ години на общински имот – частна общинска собственост: килимарски цех, находящ се в с.Света Петка, УПИ І-347 в кв.25а по плана на с.Света Петка. Точната площ на сградите и дворното място ще се уточнят с възложеното геодезическо заснемане. 2.Началната месечна наемна цена за обекта е 1,49лв./кв.м. за сгради и 1,60лв./кв.м. за земя. 3.Избира комисия от общински съветници, в състав: ?       Костадин Шулев ?       Бельо Мандраджиев ?       Тодор Шейнов ?       Екатерина Каферинова Резерви: Тодор Ушев и Йордан Аршинков 4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури.

Й.Петрова Предстои обявяване на конкурса.
408/30.10.2012г. Дава съгласие за изместване на част от съществуваща въздушна линия НН 380 V в подземна кабелна линия НН 380 V през УПИ №V-общ., кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Арх.Енев В процедура.Дадена виза за изместване.Предстои издаване на разрешение СЛЕД УТОЧНЯВАНЕ ЗАПЛАЩАНЕ ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕВН, ТЪЙ КАТО ДКЕВР Е ОТКАЗАЛ ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО
416/29.11.2012г. 1.Общински съвет – Велинград ЗАДЪЛЖАВА управителя на „Паркинги и гаражи” ООД – Иван Атанасов Иванов да представи в Общински съвет – Велинград и Община Велинград в 14  /четиринадесет/ – дневен срок от връчване на настоящето решение на Общински съвет – Велинград заверени копия на следните документи: Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 20.11.2000г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 01.11.2001г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 10.01.2005г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 15.08.2006г. 2.При неизпълнение на задължението от страна на управителя и непредставяне на посочените в т.1 документи, упълномощава Кмета на Община Велинград да сезира Окръжна прокуратура – Пазарджик, както и да заведе искова молба за прекратяване участието на Община Велинград в „Паркинги и гаражи” ООД.

В.Десподски В процедура.Част от документите са представени от управителя на „Паркинги и гаражи”ООД. Очаква се представянето на още един от документите.
417/29.11.2012г. 1. Дава съгласие да се отправи покана до съдружниците в „СВЕЖИНА” ООД за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград като заплатят сумата по оценка изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти, представляваща стойността на дружествения дял на Общината. 2.Възлага на Кмета на Община Велинград да предприеме необходимите действия по изготвянето на оценката и внасянето й за одобрение от Общински съвет – Велинград. 3.Упълномощава представителя на община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД – Реджеп Ходжов /общински съветник/ да изпълни законовите процедури по т.1 в срок определен от ОбС след влизане в сила на настоящото решение. 4. При непостигане на съгласие между съдружниците за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД, дава съгласие да се заведе искова молба от името на Община Велинград против „СВЕЖИНА” ООД, на основание чл.155, т.1 от Търговския закон за прекратяване на търговското дружество.

Вл.Десподски Й.Петрова Г.Янев В процедура.Оценката направена и одобрена от  ОбС. Изпратени покани до съдружниците за изкупуване на дружествения дял на общината. Единият от съсобствениците е в чужбина.
79/23.02.12г.                 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински обект, а именно: обект /помещение/ със застроена площ 80кв.м. /осемдесет/, находящ се в партерния етаж на три етажна масивна железо-бетонна сграда, УПИ ХІХ, кв.1131, по плана на гр.Велинград, за срок от пет години, частна общинска собственост /АЧОС №436/31.03.2009г./ 2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 359,20лв. без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.При приемане на новите базисни наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград – да се четат новите. 4.Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс. 5.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?       Костадин Шулев ?       Александър Гагов ?       Дияна Кехайова ?       Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова   Й.Петрова Г.Янев Уточняват се взаимоотношенията със съсобствениците.
98/23.02.12г. 1.Задължава Кмета на Община Велинград да открие процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от десет години, на обект „Най клуб” /Дискотека „Пикадили”/, съставляващ втори етаж от сграда, построена в УПИ ХІІ-3728 в кв.130 по плана на гр.Велинград – обект „Хали”, с начална цена съгласно действащата тарифа за базисни наемни цени на общински недвижими имоти. 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград           да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, в срок един месец след влизане в сила на решението. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга, следните общински съветници: ?       Костадин Шулев ?       Александър Гагов ?       Дияна Кехайова ?       Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова 4. Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс.   Г.Янев Изпълнена заповед за изземване.
33/31.01.2013г. 1.Одобрява пазарна цена на УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м. ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода, находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград в размер на 47 000 лв.(четиридесет и седем хиляди лева) без ДДС. 2.Да се извърши възмездно прехвърляне на собствеността чрез покупко-продажба на енергиен обект – УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода ,находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград,частна общинска собственост съгласно АЧОС №686/26.10.2012г. на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД на стойност, одобрена в т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова С писмо наш вх.№ 028-01-403/12.04.2013г. „ЕВН България ЕРР”ЕАД ни уведомява ,че не е постигнато съгласие по предложената от ОбС-Велинград цена и има изпратено писмо с искане до ДКЕВР за определяне на независим оценител съгл. пар. 4,ал.3 от ПЗР на ЗЕ.
150/16.05.2013г. 1.Одобрява Схема за разполагане в имот, пл.№9635 – публична общинска собственост на преместваемо съоръжение до 30кв.м. пред нает имот – рибарник, построен в УПИ VІ-5841 – за рибарник в кв.394 по плана на гр.Велинград. 2.Дава съгласие за отдаване под наем петното по т.1 чрез търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна цена 4,19лв./кв.м. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?       Ал.Гагов ?       А.Мареков ?       Р.Димов ?       Т.Кютов Резерви: Ек.Каферинова и Зл.Златанов   Арх.Енев Й.Петрова В процедура по изпълнение.
175/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -52кв.м. от имот, пл.№3649 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ ХVІ-3653 в кв.151 по плана на гр.Велинград, собственост на н-ци Георги Томов Христов и Павлина Стефанова Колчагова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.     Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
176/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -10кв.м. от имот, пл.№4012 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ Х-4009 в кв.92 по плана на гр.Велинград, собственост на Стоимен Атанасов Денизов и Невена Стойчева Димитрова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.   Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
267/29.08.2013г. Задължава Кмета на Община Велинград в срок до 15.10.2013г. да уведоми собствениците на фирма «Културен център Велинград» АД  и проведе среща относно съдбата на Културен дом – Велинград с представители: -председателите на политически групи към Общински съвет – Велинград -представители на Инициативен комитет «Културен дом-Велинград».   Й.Петрова Срещата не е проведена
282/26.09.2013г. 1.Дава съгласие да се увеличи разходната част на общинският бюджет на Община Велинград в частта Общински съвет в размер на 18 000 лева за закупуване на 29 броя таблети и 1бр. преносим компютър или на 30бр. преносими компютри за нуждите на Общински съвет гр.Велинград. 2.Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи. 3.Създава комисия от председателите на политическите групи за определяне вида и характеристиките на устройствата по т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Ф.Ангелов Няма преизпълнение на собствени приходи.
324/26.09.2013г. 1.Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод ф70 за минерална вода от каптаж №1 в ПИ 298035 до ПИ 341084, местност „Мариница-Оранжериите”, с.Драгиново, Община Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Арх.Енев В ПРОЦЕДУРА ОДОБРЯВАНЕ НА  „ПЛОЩАДКА” ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”-Пз, СЛЕД КОЕТО ЩЕ СЕ ВНЕСЕ В СЕСИЯ НА ОбС ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-а
332/26.09.2013г. 1.Общински съвет – Велинград дава съгласие за издаване на Разрешително за безвъзмездно водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 4 „Власа” и сондаж № 3 „Мизинка” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на ОУ”Христо Ботев”-Велинград с ЕИК № 000341699 за обекти – сградите на училището намиращи се в  УПИ № ІІ-„за училище” в кв. 226 и  УПИ № VІІІ-„за детска градина” в кв. 281 по плана на гр. Велинград за срок от 15(петнадесет)години с цел на водовземането – „всички други цели – хидрогеотермално отопление” при параметри на водовземането както следва: От Сондаж № 4 «Власа» за сградата в УПИ № ІІ-„за училище” в кв. 226: Средноденонощен дебит на черпане:  – до 1,4л/сек. за 212дни. Максимален среден дебит на черпене: до 4,5л/сек. от 5ч. 30мин. до 11ч.  и от 15часа до 17часа. Годишен обем на черпене:  до 25643,5куб.м./годишно. Период на черпане: от 01.10. до 30.04. за 212 календарни дни. От сондаж № 3 «Мизивнка» за сградата в УПИ № VІІІ-„за детска градина” в кв. 281: Средноденонощен дебит на черпане:  – до 0,5л/сек. за 212дни. Максимален среден дебит на черпене: до 1,6л/сек. от 5ч. 30мин. до 11ч.  и от 15часа до 17часа. Годишен обем на черпене:  до 9158куб.м./годишно. Период на черпане: от 01.10. до 30.04. за 212 календарни дни. 2. Ползването на минерална вода е безвъзмездно. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.   Г.Христозов М.Полежански Спряно е изпълне-нието на решението поради заведено дело от Басейнова дирекция. Делото е в ВАС.
337/31.10.2013г. 1.Задължава „МБАЛ – Велинград” ЕООД гр.Велинград търговско дружество със 100% общинско участие да оборудва за своя сметка медицинска апаратура за Специален автомобил    модел  Мерцедес Спринтер 412 Д дарен на Община Велинград с договор за дарение №22 от 28.01.2008г. 2.Задължава Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград да изпълни т.1 в срок до 31.12.2013г. 3.Задължава Общинска администрация да започне процедура по регистрация на автомобила и на заседанието през м.ноември да предложи законова форма за ползване на специализирания автомобил. Възлага изпълнението на решението на Управителя на „МБАЛ-Велинград”ЕООД.   Управител МБАЛ По т.1 –Управителят на МБАЛ е в готовност да се оборудва линейката, след регистрацията й.   По т.2 Налага се да се извърши нотариална заверка на договора за дарение. Полагат се усилия да се открие дарителят и съпругата му за полагане на подписи пред нотариуса.
343/31.10.2013г. 1.Разрешава изработването на ПУП -  ПР /улична регулация/ на кв.Крушата, кметство Сърница, Община Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Техник Сърница Изготвен проект за ПУП.Предстои повторно разглеждане от ОбС.
385/28.11.2013г. Дава съгласието си, след получаване на съответното разрешение от компетентните органи за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен електропровод през общински имот №065040 по КВС на гр.Велинград, Община Велинград /за присъединяване към съществуващата мрежа на инвестиционно намерение – „За автокъща и обществени услуги” в ПИ №066125, местност „Голяма мътница” по КВС на гр.Велинград/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. Задължава  Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.   Арх.Енев  В ПРОЦЕДУРА ПО ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ТРАСЕ СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ ОТ КАТ И ИАП-ПАЗАРДЖИК НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ПЪТ ІІ-клас –НАЦИОНАЛНА ПЪТНА МРЕЖА
387/28.11.2013г. Разрешава изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод за присъединяване на инвестиционно намерение: „Производство на електроенергия, търговия и услуги” в ПИ №061044, местност „Кутлата” по КВС на гр.Сърница, Община Велинград към съществуващата водопроводна мрежа на гр.Сърница. Трасето преминава през сервитута на път ІІІ клас Велинград – Сърница и улица „Свобода” в гр.Сърница, Община Велинград. Общата му дължина е 1268м. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.   Техник Сърница В процедура по изпълнение.
395/28.11.2013г. 1.Дава съгласието и разрешава изработване на ПУП – план за застрояване в имот №000199, в.”Милеви скали”, землище с.Драгиново, т.е.изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – Базова станция  PAZ0023.А на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Арх.Енев В ПРОЦЕДУРА ПО ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП.
396/28.11.2013г. 1.Дава съгласие за право на преминаване /прокопаване, полагане/ и учредяване на сервитут на нов подземен водопровод ф70 за минерална вода по трасе: в общински полски пътища – поз.имот №298107, поз.имот №298108, поз.имот №298084, поз.имот №298083 – общински път ІV.клас – във връзка с изготвения /по Решение №324 от 26.09.2013г. на ОбС – Велинград/ Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод ф70 за минерална вода от каптаж №1 в ПИ №298035, при ПИ №298107, през ПИ №298108, приз ПИ №298084, през ПИ №298083 до ПИ №341084, местност „Мариница-Оранжериите”, с.Драгиново, Община Велинград. /Приложение №1/. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   М.Полежански В процедура по изпълнение.На етап изготвяне на ПУП на трасето за водопровод.
397/28.11.2013г. 1.Дава съгласие относно подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за урегулиран поземлен имот №І-7340 в квартал №10а по действащия план на гр.Велинград, като за негова сметка се образува нова улица-тупик с ос.т.№1302а-1302в с ширина 10м. съгласно кафявия цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от ЕТ „Бучков-91-Васил Бучков”. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   И.Николов В процедура на изпълнение
400/28.11.2013г. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно изработване на проект за ЧИПРЗ на УПИ №І – „Търговия и услуги” /общински/ в кв.22 по плана на с.Побит камък, Община Велинград. С което се иска изработване и одобряване на проект за ЧИПРЗ на УПИ №І – „Търговия и услуги”, кв.22.  С проекта за ЧИПР уличната регулация се променя, съобразно измерения на място бордюр, като от изток става 2,0м., от северозапад 1,5м. и от юг се запазва съответно на 1,5м. и 2,0м. Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ І – „Търговия и услуги”, се образуват три нови УПИ І – „За ИЖС, „търговия и услуги”, УПИ ІІ – „За ИЖС, търговия и услуги” и УПИ ІІІ – „За ИЖС, търговия и услуги”. С проекта за ЧИПЗ се предвижда застроително петно до три етажа, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имот. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Г.Янев Изготвен е ПУП и е в процедура на одобряване.
413/18.12.2013г. 1.Предоставя за управление на Кметство Сърница специален автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412 Д. 2. Задължава        Кмета на Сърница да сключи договор за съвместно ползване с управителя на ‘МБАЛ- Велинград’ дружество със 100% общинско участие, на специален автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412 Д 3.Договорът по т.2 да бъде сключен до 31.12.2013 и да бъде със срок от 10 /десет/ години. Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград   Г.Янев Няма сключен договор. Очаква се регистрация на автомобила.
421/18.12.2013г. 1. Разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ уличната регулация, попадаща в квартали № 551, № 552, и № 553 по действащия план на гр. Велинград с цел определяне на административни адреси на урегулираните поземлени имоти. Изменението сe състои в образуване на нова осова мрежа на улици № 9582, 9583, 9567, 9568, 9569, 9571, 9570 и 9572 с ос.т. № 1522 – № 1522ж; № 1363 – № 1363т и № 1559а – № 1559д, попадаща в квартали № 551, № 552, и № 553 по действащия план на гр. Велинград. 2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.   Д.Папаркова В процедура на изпълнение
       

Изготвил: Я.Петрова – директор дирекция „АПИО”

 

Изпълнени –

 

Съгласувано с изпълнителите на решения

Коментарите са изключени!