РЕШЕНИЕ № 425

Относно: Одобряване на извършен разход за присъединяване на абонати към новоизградена водопреносна мрежа в с.Грашево.

  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.22, чл.12, ал.1, т.20 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества и  след проведеното гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

15

0

5

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

  1. Не одобрява направен разход от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД за превключване на абонати на дружеството в с.Грашево към новоизградена водопреносна мрежа.
  2. Задължава  „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД да събере сумата от абонатите.

Възлага изпълнението на решението на Управителя на «ВКТВ» ЕООД гр.Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.2014г., Протокол №19, точка №.46 от дневния ред, по вх. №870/21.11.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!