РЕШЕНИЕ № 426

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на петно за ПОТ в с.Драгиново.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ и Решение №ХХVІІ от 22.10.2014г. на ЕСУТ,  след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Утвърждава ново петно с номер 11, с площ от 20кв.м. към съществуваща схема за поставяне на ПОТ – павилиони за улица с о.т.83а-75-75а с наименование ул.”Мариница” в с.Драгиново.

            2.Дава съгласие за отдаване под наем на петното по т.1 за срок от 5 години и начална месечна цена 3,17 лв./кв.м. без ДДС чрез публичен търг с тайно наддаване.

            3.Избира комисия, която да проведе търга в състав:

……………………

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.11.2014г., Протокол №19, точка №.47 от дневния ред, по вх. №870/21.11.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                 /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!