Обявление

     Община Велинград, на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 284/ 19.03.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава:

   Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, засягащ имот пл. № 18, за който са отредени урегулирани поземлени имоти №№ І-18; № ІV-18 в кв. 11 и УПИ № ІV-59, 18 в кв. 12 по плана на с. Алендарова, така, че вътрешните регулационни линии на същия се поставят в съответствие с одобрените по Заповед № 553/04.06.1984 г. на Председателя на ИК на ОбНС-Велинград. Във връзка с това се променят и регулационните граници на съседните УПИ, като целта на проекта е:

     1. Съгласно приложената идейна скица в част регулация се правят следните изменения:

     -Регулацията на УПИ № І-18; ІІ-19; ІІІ-19 и № ІV-18 в кв. 11 и на УПИ № ІІІ-24 и № ІV-59, 18 се изменя така, че да се образуват нови УПИ с нови граници и площи: № І-18 с площ от 707 кв.м., № ІІ-19 с площ от 1 209 кв.м; № ІІІ-16, „Търговия” с площ от 82 кв.м и № ІV-18 с площ от 775 кв.м. в кв. 11 и УПИ № ІІІ-24 с площ от 436 кв.м, ІV-59 с площ от 291 кв.м.; VІІІ-18 с площ от 280  и № ІХ-19, „Търговия” с площ от 99 кв.м.

   Изменя се улица с ос.т. 39-40-41б-41-34 като същата се уширява.

   2. Съгласно приложената идейна скица в част застрояване се правят следните изменения:

  -запазват се съществуващите двуетажна масивна жилищна сграда и двуетажна масивна стопанска сграда в УПИ № І-18 и двуетажната масивна жилищна сграда в УПИ № ІІ-19 в кв. 11, като за всеки от описаните по-горе УПИ-та се предвижда да бъде извършено ново строителство на жилищни –до 3 етажа, с височина на стрехата  до10 м., при следните параметри на застрояване: Плътност на застрояване – 60%, Кинт-1,2, минимално озеленяване-40%.

   В УПИ № ІV-59 и № VІІІ-18 в кв. 12 се предвижда да бъде извършено ново строителство на жилищни –до 3 етажа, с височина на стрехата  до10 м., при следните параметри на застрояване: Плътност на застрояване – 60%, Кинт-1,2, минимално озеленяване-40%.

   В УПИ № ІІІ-16, „Търговия” в кв. 11 и в УПИ № ІХ-19, „Търговия”  в кв. 12 се предвижда да бъде извършено ново строителство на търговски обекти–до 1 етажа, с височина на стрехата  до3 м., при следните параметри на застрояване: Плътност на застрояване – 60%, Кинт-1,2, минимално озеленяване-40%.

    Измененията са показани със зелен и червен цвят в скицата с идейно предложение.

 

 

ДК

 

 

19.03.2015 Г.

Коментарите са изключени!