Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1436/15.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, засягащ УПИ ІX-4773 и I-8161 в кв. 657 по плана на гр. Велинград, като двата УПИ се обединят в един общ УПИ № І-8161- „За хотел, търговия, услуги и басейн” с нова площ от 1187 кв.м.

В новия УПИ № І-8161- „За хотел, търговия, услуги и басейн” се обособява ново застроително петно с максимална етажност-3 ет., Кпл.-60%, Козел.-40 % Кинт-1,2, свързано застрояване с УПИ № X-8162.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ЯС

16.09.2015г.

Коментарите са изключени!