Сесия 2015-09-14

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.

 2. Приемане списък на сгради – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. РЕШЕНИЕ №295

Докл.:Ф.Ангелов

 1. Информация за състоянието на училищната мрежа в Община Велинград за учебната 2015/2016г. РЕШЕНИЕ №296

Докл.:Н.Стефанова

 1. Удължаване срока на действие на Договор №23/15.01.2007г. за извършване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт с анекс /допълнително споразумение/. РЕШЕНИЕ №297

Докл.:Т.Ушев

 1. Предоставяне право на ползване на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд. РЕШЕНИЕ №298

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Отдаване под наем за срок от пет години чрез публично оповестен конкурс на 5бр. помещения общинска собственост. РЕШЕНИЕ №299

Докл.:Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на обект, помещение със застроена площ от 20кв.м. в кв.12 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 300

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост в кв.71 по плана на гр.Велинград и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ № 301

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „Агроком-2007” ООД гр.Велинград за обект „къща за гости” в кв.238 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 302

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „Джордан-Офелия” ЕООД гр.Велинград за обект „къща за гости” в кв.239 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 303

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

 1. Прекратяване съсобствеността между Община Велинград и „ТЕРМА ВЕЛ” ООД гр.Велинград в кв.229 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 304

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Юсуф Ибрахимов Тиберов в землището на с.Пашови. РЕШЕНИЕ № 305

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Васил Йорданов Белев в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 306

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Заварин Спасов Маров и Мария Спасова Милова в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 307

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци на Илия Христов Гаджев в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 308

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Изготвяне на одитен доклад с цел установяване действителното финансово, икономическо и организационно състояние на „Свежина” ООД от Одитно звено към Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 309

Докл.:Вл.Деспотски

 1. Отпускане на персонална пенсия на Реджеп Мустафа Алендар от с.Алендарова, Община Велинград, ул.”Алабак” №1. РЕШЕНИЕ № 310

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Отпускане на персонална пенсия на Борис Ангелов Ненов от гр.Велинград, Община Велинград, ул.”Тудора” №33. РЕШЕНИЕ № 311

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Отпускане на персонална пенсия на Мери Ангелова Ненова от гр.Велинград, Община Велинград, ул.”Тудора” №33. РЕШЕНИЕ № 312

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Разрешаване изработване на ПУП-за промяна предназначението на земеделски земи, план за регулация и застрояване на ПИ 005046 от „овощна градина” в „за производство, търговия и услуги”. РЕШЕНИЕ № 313

Докл.:инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за издаване на разрешение за строеж за изграждане на обществена тоалетна –дарение и рампа в м.”Сивек” /Централен гробищен парк/. РЕШЕНИЕ № 314

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Даване разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи, план за регулация и застрояване на ПИ 150134 от „полска култура” в „ЖС” в м.”Вельовица”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ № 315

Докл.:инж.И.Николов

 1. Одобряване на проект за ЧИПРЗ в кв.5 по плана на кв.Хасанова, с.Кръстава, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 316

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя по КВС на Велинград в м.”Юртище/Гьола/, землище гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 317

Докл.:инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП в кв.424 по плана на гр.Велинград и на улична регулация. РЕШЕНИЕ № 318

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие относно ПУП – схема за обект – нов подземен водопровод за минерална вода от Сондаж №5 „Сярна баня” до сграда за отдих, търговия и услуги в кв.255 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 319

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. По програмата за работа на ОбС:

27.1.Отчет на Кмета на Община Велинград в изпълнение на актове на ОбС –Велинград – отложено с писмо вх.№619/01.09.15г.

27.2.Доклад за дейността на Управителя на „ВКТВ” ЕООД за второ тримесечие на 2015г., баланс, отчет за приходи и разходи и справка за възнагражденията на Управител и Контрольор на „ВКТВ” ЕООД за второ тримесечие на 2015г. РЕШЕНИЕ № 320

27.3.Отчет от Калина Накова – Контрольор „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г.

27.4.Отчет за приходите и разходите, баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за периода 01.01.15г.-30.06.15г., мерки за подобряване състоянието на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2015г.

28.Даване разрешение за изработване на ПУП-ЧИ на плана за регулация в м.”При с.Пашово”, землище с.Пашови, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 321

29.Даване съгласие относно ПУП за обект-трасе на нова подземна кабелна линия до ВС Юндола. РЕШЕНИЕ № 322

30.Даване съгласие за трасе за нова подземна кабелна линия НН за електрозахранване в кв.659 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 323

31.Даване съгласие за трасе за трасе на нова подземна кабелна линия за електрозахранване в кв.1113 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 324

32.Удължаване срок на договор за отдаване под наем на общински обект – магазин №6, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград – ветеринарна амбулатория. РЕШЕНИЕ № 325

33. Увеличение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2015г. РЕШЕНИЕ № 326

34.Удължаване срока на действие на Договор за отдаване под наем на общински имот с допълнително споразумение /анекс/, сключен с ЕТ „Радеил-Деян Димов”. РЕШЕНИЕ № 327

35.Даване съгласие относно ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод за топла минерална вода в кв.223 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 328

Коментарите са изключени!