Сесия 2015-12-17

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.РЕШЕНИЕ №16

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2016г. РЕШЕНИЕ №17

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Одобряване обща численост и структура на Общинска администрация-Велинград. РЕШЕНИЕ №18

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. Избор на комисия от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.РЕШЕНИЕ №19

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №20

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Избор на комисия по Етичен кодекс. РЕШЕНИЕ №21

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Избор на представител на Общински съвет – Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик. РЕШЕНИЕ №22

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. РЕШЕНИЕ №23

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „МБАЛ-Пазарджик” АД гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ №24

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Паркинги и гаражи” ООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №25

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Булгард” ООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №26

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Свежина” ООД – Велинград.РЕШЕНИЕ №27

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Хорос” АД – Велинград.РЕШЕНИЕ №28

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Атлетик” АД – Велинград. РЕШЕНИЕ №29

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Спорт Бееви” АД – Велинград. РЕШЕНИЕ №30

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2014г.РЕШЕНИЕ №31

Докл.:Б.Мандраджиев

 1. Проект за изменение на план-сметка за необходимите средства обезпечаващи дейностите по чистотата и снегопочистването в Община Велинград през 2016г. РЕШЕНИЕ №32

Докл.:Сп.Шулев

 1. Проект за изменение на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №33

Докл.:Сп.Шулев

 1. Освобождаване на ВрИД управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ №34

Докл.:д-р Ч.Калъчев

 1. Включване в състава на Общинската комисия по чл.7, ал.2 от Правилник за прилагане на закон за закрила на детето на представител на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №35

Докл.:инж.юрист Стоянка Кърпачева

 1. Изменение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2015г. РЕШЕНИЕ №36

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект „Хотелски комплекс” в м.Вельовица в землището на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №37

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

 1. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник сондаж №4 „Власа” за обект „Къща за гости” в кв.238 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №38

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

 1. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект „Къща за гости” в кв.239 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №39

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

 1. Приемане размера и видовете такси при водовземане от общински повърхностни води на територията на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №40

Докл.:М.Полежански, Г.Янев

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.РЕШЕНИЕ №41

Докл.:Г.Янев

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост в кв.178 по плана на гр.Велинград на собственика на законно построена къща върху нея и определяне на пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ №42

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Прекратяване на съсобственост в кв.16 по плана на с.Юндола и определяне на пазарна цена на общинския имот. РЕШЕНИЕ №43

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Предоставяне на помещения от Община Велинград за безвъзмездно ползване на Министерство на правосъдието за настаняване на Областна служба „Изпълнение на наказанията”. РЕШЕНИЕ №44

Докл.:Г.Янев

 1. Предоставяне на помещения от Община Велинград за безвъзмездно ползване на НОИ за настаняване на техен офис.РЕШЕНИЕ №45

Докл.:Г.Янев

 1. Предоставяне на помещения от Община Велинград за безвъзмездно ползване на Общинска служба „Социално подпомагане” за настаняване на отдел „Закрила на детето”. РЕШЕНИЕ №46

Докл.:Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на масивен железобетонен магазин в кв.65 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №47

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на петна, разположени в кв.156 по плана на гр.Велинград – „Минерален плаж”. РЕШЕНИЕ №48

Докл.:Б.Чинков,Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на петна, разположени на бул.”Хан Аспарух” и пл.”Н.Гяуров”. РЕШЕНИЕ №49

Докл.:Б.Чинков,Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен в кв.281 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №50

Докл.:Б.Чинков,Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на магазин №18, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №51 

Докл.:Б.Чинков,Г.Янев

 1. Даване на съгласие за нова подземна кабелна линия ниско напрежение от кв.83 до кв.82 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №52

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в кв.82 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №53

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за допълване и поправка на кадастралния план в кв.120 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №54

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване разрешение за изработване и разглеждане на ПУП-частично изменение на плана за регулация в кв.431 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №55

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за изготвяне на проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация в кв.751 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №56

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на полустационарен ски-влек в м.”Старина” по КВС на с.Юндола, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №57

Докл.:Д.Холянов, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за допълване и поправка на кадастралния план в кв.9 по плана на с.Алендарова. РЕШЕНИЕ №58

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване на съгласие за трасе на нова подземна кабелна линия НН в кв.65 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №59

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Разрешаване изработване на ПУП-промяна предназначението на земеделски земи в м.”Сивек”, землище гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №60

Докл.:Д.Холянов, инж.И.Николов

 1. Разрешаване ПУП-промяна предназначението на ПИ в м.”Анезица/Връкьовица”, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №61

Докл.:Д.Холянов, инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП-промяна предназначението на земеделска земя в м.”Шумнато дере”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №62

Докл.:Д.Холянов, инж.И.Николов

 1. Изработване на ПУП-промяна предназначението на ПИ в м.”Голямо Блато”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №63
 1. Допускане задание и даване съгласие за допълване на действащ ОУП на Община Велинград – в частта – нанасяне на нова административна граница между двете общини Велинград и Сърница. РЕШЕНИЕ №64

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП-трасе на подземен водопровод за минерална вода в кв.9 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №65

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.И.Николов

 1. Проект за поправка на одобрен кадастрален план с верните граници на имот в кв.35 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №66

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.И.Николов

 1. Разрешаване изработване на ПУП – план схема за подземна кабелна мрежа в гр.Велинград на „Телекабел” АД гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ №67

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.И.Николов

 1. По програмата за работа на ОбС:
  • Доклад за дейността на Управителя за третото тримесечие на 2015г., Баланс, Отчет за приходи и разходи и справка възнаграждения на Управител и Контрольор на „ВКТВ” ЕООД.
  • Отчет за приходи и разходи и баланс на „МБАЛ-Велинград” за периода 01.01.-30.09.15г.
 2. Отстраняване на очевидна фактическа грешка в Решение №212/25.06.2015г. на ОбС – Велинград, относно определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.РЕШЕНИЕ №68

Докл.:К.Йовчева

 1. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит с „Райфайзенбанк България” ЕАД за финансиране на изпълнението на проект „Зелена и достъпна градска среда в гр.Велинград” в размер до 300 000лв. РЕШЕНИЕ №69

Докл.:Ал.Керина

 1. Разрешаване изработването на ПУП  – план за застрояване в поз.имот пл.№06400-оранжерия в м.”Казаков въбел” по КВС на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №70

Докл.:инж.И.Николов

 

Коментарите са изключени!