Сесия 2015-12-28

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

           1.Избор на Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №71

            Докл.:д-р Ч.Калъчев

            2.Избор на ВрИД Управител на „ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №72

            Докл.:Л.Перчинков

            3.Избор на временна комисия за проверка на водоизточниците и наличните свободни дебити на минерална вода. РЕШЕНИЕ №73

            Докл.:Т.Шейнов

            4. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” за обект „Хотелски комплекс” в м.Вельовица в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №74

            Докл.:М.Полежански

            5.Подписване на запис на заповед по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007-2013г.”.РЕШЕНИЕ №75

            Докл.:Ал.Керина

            6.Кандидатстване на Община Велинград за безвъзмездно финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”. РЕШЕНИЕ №76

            Докл.:Ал.Керина

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!