Обявление

        На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 875/26.04.2016 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

        Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, като се измененя уличната  регулация на улица с ос.т. 283-284 до кв.30 по плана на с.Юндола , като същата се уширява до имотната граница на имот пл.№ 209 и съществуващата сграда, като имот №416-общински се присъединява към улица с ос.т. 283-284.  За сметка на УПИ III- За озеленяване, вилен отдих и обществено обслужване в квартал 30 се образуват два нови УПИ: УПИ III- „За озеленяване, вилен отдих и обществено обслужване” с площ 2727 кв.м. и УПИ VIII-209-„За ИВС, търговия и услуги” с площ 1093 кв.м., съгласно кафявия и зелен цвят в скицата-идейно предложение.

         В частта план за застрояване в УПИ VIII-209-„За ИВС, търговия и услуги” се предвижда ново застроително петно  до два етажа  , с височина на стрехата до 7м, плътност на застрояване- 40% , К инт.- 0,8 и при отстояния съгласно приложената идейна скица.

         Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ЯС

28.04.2016 г.

Коментарите са изключени!