Сесия 2016-07-28

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.

 2. Приемане на Декларация за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица – Център“, поради противоречие със законодателството за управлението на водите и за опазването на околната среда. РЕШЕНИЕ № 304

 3. Издаване на запис на заповед за размера на аванса по проект ”Бюджетна линия за община Велинград”. РЕШЕНИЕ № 305

Докл.: Радка Русева

 1. Отчет за дейността на ОбС-Велинград за първото полугодие на 2016г. /м.01- м.06. 2016г.вкл./; РЕШЕНИЕ № 306

Докл:Б.Мандраджиев

 1. Отчет по изпълнението на решенията на ОбС за периода 01.04.2016г.- 31.05.2016г. и решенията, които към 31.03.2016г. са били в процедура по изпълнение; РЕШЕНИЕ № 307

Докл: Н.Видаркинска

 1. Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл. 37, ал.1, т.4 от Наредба за рекламната и информационна дейност в Община Велинград, приета с Решение № 231 от 26.05.2016 г., взето с Протокол № 7 от 26.05.2016 г. от редовно заседание на Общински съвет гр. Велинград, проведено на 26.05.2016г.; РЕШЕНИЕ № 308

Докл:Б.Мандраджиев

 1. Изменение на чл.40 от наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.; РЕШЕНИЕ № 309

Докл.:К.Георгиева, В.Мешков

 1. Приемане на Наредба по чл.157, ал.5 от ЗУТ за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на община Велинград; РЕШЕНИЕ № 310

Докл.:Д.Шуманова, Ст.Кърпачева

 1. Изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. с цел осигуряване на средства за извършване на неотложни ремонтни дейности /преасфалтиране и изкърпване/ на уличната мрежа на гр. Велинград, за изграждане подпорна стена в с. Всемирци, осигуряване допълнителни средства за доставка и монтаж на телефонна централа и система за контрол на общинска администрация Велинград.; РЕШЕНИЕ № 311

Докл.:П.Кондев

 1. Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград за 2016г.; РЕШЕНИЕ № 312

Докл: М.Белухова

 1. Прекратяване на съсобственост в/у УПИ № XXVI -6330 ‘за производтсво, търговия, услуги, пункт за ГТП и автосервизи, с площ 39 392 кв.м, кв.83 по плана на гр.Велинград, чрез продажба частта на общината: ПИ№8937 с площ от 671 кв.м, целият придаваем към УПИ № XXVI -6330 на ‘Чепино- автотранспорт’ ЕООД и определяне на пазарна цена. РЕШЕНИЕ № 313

Докл: М.Белухова

 1. Продажба на земя- ЧОС , представляваща УПИ №XII-8972, с площ от 395 кв.м , находящ се в кв. 751 по плана на Велинград /ул. ‘Плиска №7/ на Борислава Янкулова- собственик на законно построена жилищна сграда в/у нея и определяне на пазарна цена;  РЕШЕНИЕ № 314

Докл: М.Белухова

 1. Продажба, чрез публично оповестен търг с тайно или явно наддаване на 2бр. УПИ:Имот пл.№1266,за който имот е образуван УПИ№ХІ, целият с площ от 432 кв.м. кв.м.,находящ се в кв.13 по плана на с.Драгиново общ.Велинград и Имот пл.№1267,за който имот е образуван УПИ№ХІV,целият с площ от 469 кв.м.,находящ се в кв.13 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград; РЕШЕНИЕ № 315

Докл: М.Белухова

 1. Продажба, чрез публично оповестен търг с тайно или явно наддаване на урегулиран поземлен имот:УПИ№ХІV-3710 с площ 160 кв.м. находящ, се в кв. 1432 по плана на гр.Велинград,общ.Велинград и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. РЕШЕНИЕ № 316

Докл: М.Белухова;

 1. Одобряване на петна за търговия /маси и сергии/, разположени от о.т. 300А до о.т.296 по плана на Юндола; РЕШЕНИЕ № 317

Докл:Б.Чинков

 1. Разрешаване за ползване на петна с номера №24, №26, №28, №35 /пл.’Н.Гяуров’/; РЕШЕНИЕ № 318

Докл:Б.Чинков

 1. Намаляване на началната наемна цена за отдаване под наем на Магазин №18- за хляб и хлебни изделия, находящ се на пазара;  РЕШЕНИЕ № 319

Докл:Б.Чинков

 1. Удължаване срок на Договор № 306/30.06.16г., сключен с ‘Дистоспорт’ ЕООД; РЕШЕНИЕ №320

Докл:Б.Чинков

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на Общински терен, а именно: помещения, находящи се в кв.2 по плана на с.Света Петка; РЕШЕНИЕ №321

Докл:Б.Чинков

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж № 3 „Мизинка” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на НЧ”Васил Левски-1904”-Велинград за обект НЧ„Васил Левски”, който се намира в УПИ № ІІІ-за читалище в кв. 252 на гр. Велинград. РЕШЕНИЕ №322

Докл: М.Полежански

 1. Издаване на разрешително за водовземане на мин.вода от Сондаж №5 ‘Сярна баня’ на ‘Елбрус холидейс’ ЕООД за обект СПА хотел, който се намира на бул. ‘Хан Аспарух’ №116.; РЕШЕНИЕ №323

Докл: М.Полежански

 1. Издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник КЕИ № 7 „Сярна баня” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите на „Александър и синове” ЕООД-Велинград за обект „Туристическа база”, който се намира в ПИ № 151039 представляващ имот 039 в масив 151 в местността „Санаториума” по КВС на гр. Велинград. РЕШЕНИЕ №324

Докл: М.Полежански

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ, засягащ част от кв.30, с. Юндола.; РЕШЕНИЕ №325

Докл:Д.Кондева, Д.Кафеджиева;

 1. Допълване и поправка на одобрен кадастрален план с верни граници на имот пл. № 9774-общ. за второстепенна улица в квартал № 603 по план на гр. Велинград.; РЕШЕНИЕ №326

Докл:Д.Папаркова, Д.Кафеджиева

 1. Частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ № ІІ (общински) в кв. № 435 (кв. Анезица) по действащия план на гр. Велинград; РЕШЕНИЕ №327

Докл:Д.Папаркова, Д.Кафеджиева

 1. Одобрява ПУП план схема за трасе на нова подземна КЛ.НН за Ел. захранване на ПИ 005023, местност „Превалата” по КВС на Велинград, Община Велинград, ЕКАТТЕ 10450.; РЕШЕНИЕ №328

Докл. : Д.Холянов, Д.Кафеджиева;

 1. Одобрява ПУП- ПП и План схема на трасе за полагане на оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения от гр. Велинград,Община Велинград до няколко от населените места на гр. Велинград (с. Абланица,с. Кандьови,с. Света Петка,с.Цветино с. Пашови и с. Рохлева) през пътищата от КВС на Велинград, Св. Петка,Абланица, Цветино, Пашови, Рохлева.; РЕШЕНИЕ №329

Докл. : Д.Холянов, Д.Кафеджиева;

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ, засягащ част от кв.304 и ул. с ос.т.1872-1874, Велинград;РЕШЕНИЕ №330

Докл:Д.Кондева, Д.Кафеджиева;

 1. Даване на съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделски земи за имот № 45-общ., масив 65, местност „Голяма мътница”, гр. Велинград.; РЕШЕНИЕ №331

Докл:Д.Папаркова, Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изготвен ПУП , засягащ улична регулация на ул.”Радецки”; РЕШЕНИЕ №332

Докл:Д.Кондева, Д.Кафеджиева;

 1. ПУП – ЧИ на плана за регулация на общински УПИ № XVIII-7037-„За парк”и УПИ № XII-„За КОО и газстанция”, кв. 361 по плана на гр.Велинград (до Курортна поликлиника)РЕШЕНИЕ №333

Докл:Ели Крайчева, Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15 ал. 3 и 5 от ЗУТ и за ПУП-ПР, засягащ УПИ № І-3863” за производство и обслужваща дейност” и УПИ № ІІ-3865 „За резервен терен” в кв. № 991 по плана на гр. Велинград; РЕШЕНИЕ №334

Докл: Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

32.1 Отчет за изпълнение на събираемостта на МДТ за първото полугодие на 2016г.- непредставен

32.2 Отчети  на управителите и контрольорите на „ВКТВ“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за второ тримесечие на 2016г.

  1. Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие

 1. Изменениеи допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г., с цел преразпределяне, конкретизиране на средства за обект „Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ водопровод „Джаферица”. РЕШЕНИЕ №335

 2. Излъчване на представител от ОбС-Велинград вОбластен съвет за намаляване на риска от бедствия /ОСНРБ/. РЕШЕНИЕ №336

 3. Възразяване пред БД ИБР-Пловдив срещу изменението на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект №301034/21.09.05г. /нов номер №31140094/ и искане за неговото прекратяване като издадено в нарушение на ЗВ и високия риск от него за града. РЕШЕНИЕ №337

 4. ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – план схема за трасе на нов водопровод за минерална вода от сондаж №3 „Мизинка” до ПИ 150123 ,м.”Вельовица” по КВС на Велинград. РЕШЕНИЕ №338

 5. Даване на съгласие за трасе на нова канализация по ул. ‘Хоризонт’ от т. А – съществуваща канализационна шахта в УПИ № I-8804 в кв.84 до т.Б – съществуваща канализационна шахта при о.т. 367А на ул. ‘Индустриална’ по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №339

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!