Archive | Заседания 2016г. RSS feed for this section

Сесия 2016-12-15

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2017г.РЕШЕНИЕ №465 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.09.2016г.-31.10.2016г. и решенията, които към 31.08.2016г. са били в процедура по изпълнение. РЕШЕНИЕ №466 Докл.:Р.Гарданска, Н.Видаркинска Приемане на правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-11-17

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Съобщаване на ПУП-парцеларен план, а именно път PAZ 2063/84306/III-843, Велинград – п.к.Грашево/Абланица-Цветино- връзка с път PAZ 1062/BGL1350, п.к. II-84-Аврамово-Биркова-Кръстава-/III-843/, Община Велинград.;РЕШЕНИЕ №427 Докл.:инж.Я.Савова        2. Разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план, а именно път PAZ 1062/ BGL, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава, в участъка КРЪСТАВА- III-843/, м. „Грънчарица”.; РЕШЕНИЕ №428 Докл.:инж.Д.Кафеджиева         [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-11-24

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Промяна статута на Професионална гимназия по дървообработване „Иван Вазов” гр.Велинград от държавно в общинско училище.РЕШЕНИЕ №434 Докл.:Ал.Керина Промяна статута на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” гр.Велинград от държавно в общинско училище.РЕШЕНИЕ №435 Докл.:Ал.Керина Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-10-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на актуализация на Програма за управление качеството на атмосферния въздух на Община Велинград 2016-2019г. и план за действие към Програмата за управление на атмосферния въздух на Община Велинград 2016-2019г.РЕШЕНИЕ №402 Докл.:Р.Халачева, Цв.Спасова Приемане на програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016-2020г. РЕШЕНИЕ №403 Докл.:Р.Халачева, Цв.Спасова Кандидатстване на сдружение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-10-13

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Даване на съгласие и упълномощаване Кмета на Община Велинград да подаде жалба срещу Заповед №1075/28.09.2016г. на Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция по горите.РЕШЕНИЕ №397 Изменение на Решение №396/29.09.2016г. на ОбС – Велинград и изменение и допълнение на програмата за капиталови  за разходи на Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-09-29

ДНЕВЕН РЕД:   Въпроси и питания Наредба за изменение и допълнение на наредбата по чл.1, ал. 2 от ЗМДТ  (Добавя Раздел VII. Данък в/у таксиметров превоз на пътници). РЕШЕНИЕ №343 Приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №344 Изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-09-15

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :   Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 2016/2017г. РЕШЕНИЕ №340 Докл.:К.Мицина        2. Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в Община Велинград“ по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-07-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Декларация за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица – Център“, поради противоречие със законодателството за управлението на водите и за опазването на околната среда. РЕШЕНИЕ № 304 Издаване на запис на заповед за размера на аванса по проект ”Бюджетна линия за община Велинград”. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-06-30

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Издаване на запис на заповед по проект BG05М9ОР001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”. РЕШЕНИЕ № 265 Докл.:Ал.Керина Кандидатстване на Община Велинград по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград.РЕШЕНИЕ № 266 Докл.:В.Атанасов Кандидатстване на Община Велинград по Оперативна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-06-20

ДНЕВЕН РЕД : 1.Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Велинград, възлагане изготвянето на план за оздравяване, провеждане на публично обсъждане на плана с местната общност и определяне на срокове за изготвяне на плана и публичното му обсъждане. РЕШЕНИЕ № 264 Докл.:В.Благова ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.Б.Мандраджиев/

Прочети Коментарите са изключени!