Обявление

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1418/22.07.2016 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване за урегулирани поземлени имоти № ІV-5026 и № V-5028 в квартал № 53 по действащия план на гр. Велинград, съгласно н.а. № 424/19.09.2003 г.

     Със заявлението се иска разрешение за изработване на подробен устройствен план – частично изменение на план за застрояване за урегулирани поземлени имоти № ІV-5026 и № V-5028 в квартал № 53 по плана на гр. Велинград, като за тях се предвиждат нови застроителни петна до три етажа, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от другите урегулирани поземлени имоти и през улица, съгласно червения цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков”.

25.07.2016 г.

Коментарите са изключени!