Обявление

О  Б  Щ  И  Н  А

ВЕЛИНГРАД

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка   със Заповед № 1447/28.07.2016 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработване  на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VI-78 в кв.9, по плана на с. Света Петка, Община Велинград.

      С проекта за частично изменение плана за регулация , уличната регулация се променя , като в северната част на ПИ 78, уличната регулационна линия се съпоставя в съответствие с имотните граници на ПИ 78.

      Дворищната регулация се изменя, като източната и част от южната вътрешни регулационни граници на УПИ VI-78 минат по имотни граници ПИ 78. Новообразувания парцел е с площ и отреждане съответно: УПИ VI-78 с площ-293 кв.м.. Измененията са показани със зелен цвят в скицата идейно предложение в същият квартал.

       С проекта за частично  изменение на плана за застрояване се предвижда едно ново за строително петно в УПИ VI-78 до два етажа на 3 м. от улицата и три етажа, свободно застрояване, като се спазват нормативните отстоянията  от другите имоти и улици с плътност на застрояване 60% , Кинт =1.2. Измененията са показани с червен цвят в скицата идейно -предложение.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

Коментарите са изключени!