Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 290/30.06.2016 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава:

        Изработване на ПУП-промяна на предназначението на поземлен имот 094032 в местност „Могилица” от полска култура в „За жилищно строителство, търговия и услуги, като се образува нов УПИ № ХХХІІ-32, За ж.с , търговия и услуги” с площ 1782 кв.м.

Предвидено е свободно засрояване, с параметри: максимална етажност-3 ет. , Кинт, 1, 2 , плъност 60%, озеленяване 40%.

        Измененията са показани със зелен и червен  цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

25.08..2016 г.

Коментарите са изключени!