ЗАПОВЕД № 1840/20.10.2016 година

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д

ЗАПОВЕД

 

№ 1840/20.10.2016 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на  Решение №363/29.09.2016  год. на Общински съвет- Велинград,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

       1.На 16.11.2016 година от 11.00 часа  в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на един брой урегулиран поземлен имот,отреден за жилищно строителство,находящ се в гр.Велинград,общ.Велинград,а именно:

Имот пл.№8394/имот планоснимачен номер осем хиляди триста деветдесет и четири/,за който имот е образуван УПИ№ХІV-8394/урегулиран поземлен имот номер четиринадесети отреден за имот планоснимачен номер осем хиляди триста деветдесет и четири/,находящ се в кв. 405/квартал четиристотин и пети/, пълен номер 504.8394/имот планоснимачен номер осем хиляди триста деветдесет и четвърти от кад. район петстотин и четвърти/ с площ 259 кв.м./двеста петдесет и девет  кв.м./,общинска собственост,съгласно  АЧОС№ 966/09.08.2016 год. с начална тръжна цена в размер на 3 500лв./три хиляди и петстотин лв./без ДДС.

       2.Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

                – най-висока цена

                – спазване отреждането по застроителния план

       3.Определям депозит за участие в търга с явно наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена, който се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30, банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК -БЪЛГАРИЯ”АД до 15.00 часа на  15.11.2016 г.

       4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС.Същата се закупува от касата на Общинска администрация, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 08.11.2016 год. до 15.11.2016 год.

       5. Оглед и информация за обектите може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа, от 08.11.2016 година до 15.11.2016 година в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

       6. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга с явно наддаване  до 16.00 часа на  15.11.2016 год.

       7. Към заявлението (по образец) за участие в търга с явно наддаване  се  прилагат  документите съгласно указаното в образеца.

        За всички участници:

  • Копие от документа за самоличност/вярно с оригинала/;
  • Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
  •  Документ за закупена тръжна  документация /квитанция/;
  • Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който участва;/
  • Удостоверение за липса на задължения към Община Велинград-оригинал;
  • Декларация за оглед на обекта /образец/;

       За търговски дружества и еднолични търговци,допълнително да се приложат:

  • Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията/ - заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация  на юридическото лице,заверена от юридическото лице/;
  • Копие от документа за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/;
  • Удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата по чл.87,ал.6 по ДОПК;

       9. Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко двама кандидати или са подадени 2/две/ молби за участие.

          Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с 2 часа, а ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

          При неявяване на кандидати, неподадени или подадена само една тръжна документация по т.1, повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на  23.11.2016 г. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15:30 часа на 22.11.2016 г.

     10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно чл.73 ал.1 от НРПРУОИ най-малко 20 дни преди датата на провеждане на търга в един национален ежедневник, един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.

За действията на комисията, както и обстоятелствата по членове 76,77,78,79,80   от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград се съставя протокол,който се подписва от всичките  членове на комисията.

Настоящата заповед да се  връчи на всички членове на комисията по надлежния ред.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Изготвил:…………………..

/Мариана Белухова-гл.експерт отдел”УСНРОПЗ”/

Съгласували:

Юрист:………………….

/Натали Видаркинска-Директор Дирекция”АДУС”/

Началник отдел”УСНРОПЗ”:…………..

/Надка Келчева/

Коментарите са изключени!