Сесия 2016-11-17

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Съобщаване на ПУП-парцеларен план, а именно път PAZ 2063/84306/III-843, Велинград – п.к.Грашево/Абланица-Цветино- връзка с път PAZ 1062/BGL1350, п.к. II-84-Аврамово-Биркова-Кръстава-/III-843/, Община Велинград.;РЕШЕНИЕ №427

Докл.:инж.Я.Савова

       2. Разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план, а именно път PAZ 1062/ BGL, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава, в участъка КРЪСТАВА- III-843/, м. „Грънчарица”.; РЕШЕНИЕ №428

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

         3. Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план и план за улична регулация, детски площадки и паркинг в местност „Черновръх” по КВС на с. Кръстава, общ. Велинград.;РЕШЕНИЕ №429

Докл.: инж.Д.Кафеджиева

       4. Даване на съгласие за изработен ПУП за промяна предназначението на земя, попадаща в горски фонд, а именно ПИ №099072, местност „Нежовица”, попадащ в масив 099, подотдел 388/12.;РЕШЕНИЕ №430

Докл.: инж.Д.Кафеджиева

         5.Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Велинград през 2016г.; РЕШЕНИЕ №431

Докл.:Н.Келчева

       6. Допълване на Решение №391 от 29.09.2016г. на Общински съвет-Велинград за безвъзмездно придобиване от Община Велинград правото на собственост върху държавен имот собственост на Министерство на здравеопазването /“СБР-НК” ЕАД филиал Велинград/ -  УПИ ІІ-за търговия и услуги, кв.216 по плана на гр.Велинград с площ от 3 937кв.м., ведно с построените в имота сгради, като след придобиване се променя предназначението му за социална и образователна дейност.;РЕШЕНИЕ №432

Докл.:Р.Гарданска

      7.     Даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на Министерство на здравеопазването   на части от имоти публична общинска собственост за срок от 10 г. във връзка с изпълнение на голям инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., по който Министерство на здравеопазването е конкретен бенефициент и Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Велинград е обект на интервенция. РЕШЕНИЕ №433 

            Докл.:Ал.Керина

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!