Обявление

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 479/15.12.2016 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава:

         изработване на ПУП-парцеларен план ЗА ТРАСЕ на обект:.

1.„ТРАСЕ зА нов ВОДОПРОВОД ЗА водоснабдяване на УПИ XLV-45 – „ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ”, местността „голяма мътница”, землище велинград

Целта на разработката е да се определи подземно трасе за нов водопровод за водоснабдяване до УПИ XLV-45 – „ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ”. То е проектирано да започва от т. 1-съществуващ водопровод в ПИ 064001 и да минава покрай съществуващите в имота сгпади /оранжерия/ докато достигне до ПИ 065045

Трасето ще бъде осъществено подземно, като общата му дължина ще бъде 162 м.

Трасето за новия водопровод е отразен с червен цвят в идейната скица

  1. „ТРАСЕ зА нова подземна кабелна линия за електрозахранване  на УПИ XLV-45 – „ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ”, местността „голяма мътница”, землище велинград

Целта на разработката е да се определи трасе за нова подземна кабелна линия 20КV от съществуващ бетонов стълб 10-4 на ВЛ „Мрамор”, който се намира  ПИ 065045, до мястото, определено за поставяне на нов трафопост в имота за електрозахранване на ПИ 065045

Трасето ще бъде осъществено подземно, като общата му дължина ще бъде 11  м.

Трасето за новия водопровод е отразен с червен цвят в идейната скица

Парцеларният план се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

06.01.2017 г.

Коментарите са изключени!